Får den som har tillstånd för godstrafik utföra persontransporter?

Frågad av: Folke Mattsson  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.5 av 5 (30 betyg)

Den som vill bedriva yrkesmässig trafik på väg måste ha ett yrkestrafiktillstånd. Vill du arbeta som taxiförare krävs att du har en giltig taxiförarlegitimation. För att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Vad krävs för att vara trafikansvarig?

Den trafikansvarige måste ha yrkeskunnandet och uppfylla det så kallade goda anseendet. En trafikansvarig ska: Faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet. Ha verklig anknytning till företaget (anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, förvaltare eller vara konsult som trafikansvarig enligt avtal)

Se hela svaret på trafika.se

Vad räknas som godstrafik?

Godstransport brukar delas in i styckegodstransport och transport av hela vagns- eller containerlaster. Det finns flera olika transportmedel anpassade för godstransport, bland annat lastbil, lastfartyg, fraktflygplan och godståg.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka fordon omfattas av yrkestrafiklagen?

1 kap.

3 § Förordning (EG) nr 1071/2009 och denna lag ska även tillämpas på företag som yrkesmässigt bedriver godstransporter på väg med lätta lastbilar eller personbilar med en högsta tillåten vikt av 3,5 ton. 4 § Fordonsbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Se hela svaret på riksdagen.se

När kan ett trafiktillstånd tas tillbaka?

1 § Ett trafiktillstånd skall återkallas enligt 3 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1979:559) om det i trafiken har förekommit upprepade eller allvarligare överträdelser av bestämmelserna i yrkestrafiklagen eller i denna förordning eller av någon föreskrift som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vårt värdefulla vägnät | Trafikverket

38 relaterade frågor hittades

Vad innebär kombitrafik?

Kombinerad trafik - Kombitrafik - Intermodal trafik

Kombinerad trafik eller intermodal trafik betyder godstransporter där lasten transporteras med minst två transportslag.

Se hela svaret på fixemer.com

Vad kostar det att ta trafiktillstånd?

Ansökan görs hos transportstyrelsen och kostar 5700 kr. Utöver det tillkommer en tillsynsavgift på 700 kr/år.

Se hela svaret på hushallningssallskapet.se

Vad menas med yrkesmässigt bedrivande av godstransporter på väg?

Inledande bestämmelse. 1 § Med internationella vägtransporter avses i denna lag yrkesmässiga transporter på väg av personer eller gods till eller från Sverige eller i transittrafik genom Sverige.

Se hela svaret på lagen.nu

Kan du köra yrkesmässig trafik med en traktor?

Traktortåg, tung terrängvagn eller motorredskap med tillkopplat släpfordon får föras i yrkesmässig trafik endast av den som har körkort med behörigheten C, D eller E eller körkort med taxibehörighet.

Se hela svaret på jagrullar.se

Vilka transporter räknas inte som yrkestrafik?

persontransporter med personbil eller lätt lastbil som inte är linjetrafik. 3. Beställningstrafik med buss Sådan yrkesmässig trafik för person- transporter med buss, tung lastbil, terrängmotorfordon eller traktortåg som inte är linjetrafik.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad är Cemt överenskommelsen?

CEMT-tillstånd för flyttransporter

Tillståndet ger tillståndshavaren rätt att bedriva internationella flyttransporter med ett privat fordon eller en privat fordonskombination under en viss tid, och utan last transportera dessa fordon mellan alla CEMT-stater.

Se hela svaret på traficom.fi

Vad menas med cabotage?

Cabotage innebär i det här sammanhanget att ett åkeri från ett land tillfälligt kör inrikes-transporter i ett annat EU-land på tillbakavägen efter en internationell transport.

Se hela svaret på arbetsratt.juridicum.su.se

Vad är ett gemenskapstillstånd?

Gemenskapstillstånd. För att bedriva internationella godstransporter inom EU/EES krävs ett gemenskapstillstånd, och det utfärdas till den som har tillstånd att bedriva internationell godstrafik. Ansökan sker till Transportstyrelsen och giltighetstiden för tillståndet är 10 år.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Kan en trafikansvarig vara det för fler företag?

Ett trafiktillstånd meddelas till den juridiska personen på företaget eller firmatecknaren vid enskild firma. Ett företag kan dock ha flera fordon på ett och samma trafiktillstånd och ett företag kan även ha fler trafikansvariga för ett och samma företag. Däremot kan företaget aldrig inneha mer än ett trafiktillstånd.

Se hela svaret på trafikansvarigkonsult.se

Vad kostar en trafikansvarig konsult?

Vi ställer upp med en trafikansvarig konsult som har erlagt prov om yrkeskunnande och innehar yrkeskunnande certifikat för GODS och BUSS. Priset är från 4500 kr per månad. Ett uppdragsavtal skrivs mellan oss och ditt företag som uppfyller alla transportstyrelsens krav.

Se hela svaret på xn--trafiktillstnd-konsult-z5b.se

Kan man vara trafikansvarig på flera företag?

Ett företag kan ha flera fordon på ett och samma trafiktillstånd, ett företag kan även ha fler trafikansvariga för ett och samma transportföretag. Men aldrig mer än ett (1) trafiktillstånd.

Se hela svaret på akeri.se

Vad är ett Traktortåg?

Traktortåg definieras som traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon. De nya reglerna innebär att en lantbrukare kan köra sina egna jordbruksprodukter i vagnar efter en traktor, precis som vanligt, med minst körkortsklass AM, som gäller för EU moped och traktor.

Se hela svaret på lantbruksnytt.se

Vad menas med yrkesmässig trafik?

Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) eller motorredskap med tillkopplade släpfordon med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods.

Se hela svaret på naturbruk.se

Vad är skillnaden mellan traktor A och traktor B?

Traktor a ska vara konstruerad för att kunna köra i högst 40 km/timmen. Traktor b får köras i högst 50 km/timmen. Äldre traktorer och A-traktorer ska vara konstruerade för att kunna köra i högst 30 km/timmen.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Hur blir man åkare?

Använd vår checklista så är du säker på att du har det som krävs:
 1. Har yrkestrafiktillstånd.
 2. Är godkänd för F-skatt.
 3. Har svenskt körkort.
 4. Behärskar svenska i tal och skrift.
 5. Har miljöfordon (fordon som drivs på el, biogas eller HVO100)

Se hela svaret på besttransport.se

Hur länge gäller normalt ett trafiktillstånd?

Hur länge gäller ett yrkestrafiktillstånd? Ditt yrkestrafiktillstånd gäller tillsvidare. Det kan dock dras tillbaka om du skulle bryta mot någon av reglerna för ett godkänt trafiktillstånd. I vissa fall kan man också begränsa detta tillstånd till en viss tidsperiod.

Se hela svaret på konsultex.se

Vilka områden innefattar provet hos Trafikverket eget på väg?

Kursinnehåll
 • Kalkylering, bokföring & bokslut.
 • Beskattning.
 • Budgetering & finansiering.
 • Marknadsföring.
 • Kunskap om olika företagsformer.
 • Arbetsgivarfrågor.
 • Yrkestrafiklagstiftningen.
 • Försäkringsfrågor.

Se hela svaret på akeri.se

Måste man ha trafiktillstånd?

Om företaget transporterar gods med ett lätt eller tungt motorfordon eller fordonskombination på väg för annans räkning måste företaget ansöka om trafiktillstånd. Som företag räknas både juridisk och fysisk person oavsett om det finns vinstsyfte eller inte. Vissa undantag finns.

Se hela svaret på akeritidning.se

Vad krävs för att få trafiktillstånd?

Din ansökan om trafiktillstånd måste styrkas av behörig företrädare (firmatecknare, VD). Du ansöker via Transportstyrelsens e-tjänst . Förutom själva ansökan behöver den som söker trafiktillstånd bifoga olika handlingar för att Transportstyrelsen ska kunna genomföra prövningen och avgöra om du kan få trafiktillstånd.

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Vad händer om man inte har trafiktillstånd?

– Det är olagligt att köra utan trafiktillstånd, säger Jimmy Danielsson på Transportstyrelsen. Vad händer om man gör det? – Nummer ett är att man ska bli påkommen att man gör det och det är polisen som sköter det efter väg då. Man kan få böter och även fängelse upptill ett år om det är tillräckligt allvarligt.

Se hela svaret på sverigesradio.se
Föregående artikel
Finns det amfetamin i ADHD-medicin?
Nästa artikel
Hur räknar man ut bruttolön?