Får inom detaljplanerat område?

Frågad av: Borghild Forsberg  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.5 av 5 (26 betyg)

För vissa djur krävs tillstånd inom planlagt område
De djur som kräver tillstånd är: nötkreatur, häst, get, får och gris (även minigris) pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Se hela svaret på smfo.se

Får man ha höns i tätbebyggt område?

Om du bor inom detaljplanelagt eller tätbebyggt område kan det krävas tillstånd för att få ha fjäderfä. Du måste även registrera hållning av fjäderfän och andra fåglar i fångenskap till Jordbruksverket.

Se hela svaret på smohf.se

Vilka djur får man ha i tätbebyggt område?

Det krävs tillstånd för att ha nötkreatur, häst, får, get, svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt orm inom områden för detaljplan. Tillstånd till tupp ges aldrig på grund av risk för olägenhet. Som tumregel kan 5 höns eller färre sägas vara sällskapsdjur och därmed krävs inte tillstånd.

Se hela svaret på vasteras.se

Får man jaga inom detaljplanerat område?

Det kan handla om vilt som kommer in på gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet, till exempel vildsvin. Jakt får i de flesta fallen ske året om. För att få jaga inom detaljplanerat område krävs tillstånd av polisen, så kallat skottlossningstillstånd.

Se hela svaret på degerfors.se

Vilka områden är Detaljplanerade?

Detaljplaner reglerar användningen och utformningen av ett område mer i detalj. Planerna är bindande och därför avgörande vid prövningen av bygglov. I en detaljplan finns bestämmelser om vad som får byggas, till exempel småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar.

Se hela svaret på goteborg.se

Hur du blir enastående inom ditt område

32 relaterade frågor hittades

Vilken detaljplan gäller?

Stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser som enligt tidigare lagstiftning har räknats som detaljplaner ska även fortsättningsvis gälla som detaljplaner. Övergångsbestämmelserna till den upphävda plan- och bygglagen gäller fortfarande för sådana planer.

Se hela svaret på boverket.se

Hur vet man om det finns detaljplan?

I vår e-tjänst för detaljplaner kan du kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanerat område och i sådana fall även få tillgång till detaljplanen.

Se hela svaret på norrtalje.se

Hur nära tätbebyggt område får man jaga?

Idag har vi inga regler som anger avstånd ifrån tomter eller bebyggelse. Så om du hamnar i en situation där du har en gård i anslutning till där du jagar just för stunden, borde du ta en extra funderare om det finns någon möjlighet att du utsätter människa eller egendom för fara. Du får göra en bedömning i varje fall.

Se hela svaret på jaktlyckan.nu

Hur nära ett hus får man jaga?

Det finns en riktlinje som säger att en åtel inte får placeras närmare än 200 meter från intill liggande fastighetsgräns. Det är dock endast riktlinje och jaktlagen säger det som är inklippt ovan.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Hur mycket mark måste man ha för att få jaga?

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. I Sverige är jakträtten kopplad till markägandet, vilket innebär att markägaren får fritt jaga på sin egna mark, 10 § jaktlagen. Markägare kan överlåta rätten att jaga till annan genom en s.k. jakträttsupplåtelse.

Se hela svaret på lawline.se

Vilka djur får man ha i stan?

Det är inte tillåtet att ha apor, rovdjur eller rovfåglar som sällskapsdjur. Du får heller inte ha korsningar mellan tamkatt och vilda kattdjur eller mellan tamhund och vilda hunddjur. Djuren måste vara födda och uppfödda i fångenskap för att få hållas som sällskapsdjur. Du får inte ha djur som fångats i det vilda.

Se hela svaret på jordbruksverket.se

Får man ha get i lägenhet?

Du måste ha ett särskilt tillstånd från miljöförvaltningen för att få hålla nötkreatur, häst, get, får och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan.

Se hela svaret på boende.stockholm

Hur många höns får man ha i villaområde?

Om du bor i tätbebyggt område måste du ha tillstånd av miljökontoret innan du kan skaffa höns. Hur många höns de brukar tillåta varierar från kommun till kommun, men snittet ligger någonstans på fem-sex stycken. Av hänsyn till grannarna brukar man dock inte få ha tupp i tätbebyggt område.

Se hela svaret på husohem.se

Får man ha höns i sin trädgård?

Höns tillhör de djur som du eventuellt måste ha tillstånd för att ha inom detaljplanerat område. Det är upp till kommunen att besluta om tillstånd krävs. Eftersom ansökan om tillstånd är förknippad med en avgift, har antalet höns i villaområdena troligtvis ökat ännu mer.

Se hela svaret på villaagarna.se

Får man ha hönor i trädgården?

Även om du inte bor på landet utan i ett villaområde kan det vara tillåtet att ha höns i trädgården. I vissa kommuner får du ha fem till sju höns utan speciellt tillstånd. En del kommuner kräver tillstånd och vissa kommuner vill att du har grannarnas medgivande. Kolla upp vad som gäller i din kommun.

Se hela svaret på granngarden.se

Får man ha tupp i Göteborg?

På grund av ljudproblemen har vissa av Göteborgs kranskommuner särskilda regler när det kommer till tuppar. I Mölndal får du bara ha en tupp inom ett detaljplanerat område om du försäkrat dig om att dina grannar inte störs. ... Liknande förbud har inte varit aktuella för Göteborgs stad.

Se hela svaret på gp.se

Får man jaga vart man vill?

Var får man jaga? Den som äger mark har också jakträtt på marken och har rätt att överlåta eller upplåta jakträtten på andra. Jakt förekommer i större eller mindre omfattning på i stort sett all mark där jakt kan bedrivas.

Se hela svaret på jagareforbundet.se

Får man skjuta från fönstret?

Svar: Det stämmer att du i vissa fall kan tillämpa skyddsjakt på din tomt. Enligt Jaktförordningen får man under hela året skjuta vildsvin som kommer in på en gård eller i en trädgård där de kan orsaka skada.

Se hela svaret på viivilla.se

Vad gäller för jakttorn?

Några formella regler för hur nära en gräns man får placera ett jakttorn finns inte, men däremot ställs andra krav i jaktlagstiftningen som förhindrar olovligt lockande av vilt. Ju närmare en gräns man jagar desto större risk är det för ett olovligt lockande. Det kan gälla till exempel åteljakt på vildsvin.

Se hela svaret på krets.jagareforbundet.se

Vad krävs för att bli skyddsjägare?

Vill samordna kommunjägarna
  • Krävs tillstånd från polisen. Det krävs polistillstånd för att få avlossa skott i tätorter. ...
  • Saknas utbildning och enhetlig klädsel. Jägareförbundet konstaterar att det både saknas utbildning och kvalitetssäkring för kommunjägarna. ...
  • Kan efterlikna upplägget för trafikeftersök.

Se hela svaret på jaktojagare.se

Vem får utföra skyddsjakt?

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för jakt. Vår roll är att vägleda om skyddsjakt och att överpröva vissa beslut från länsstyrelserna som har överklagats. Rätten att besluta om skyddsjakt på stora landlevande rovdjur har delegerats till länsstyrelserna i de län där arten i fråga förekommer.

Se hela svaret på naturvardsverket.se

Hur många rådjur kan man skjuta?

Hur många rådjur får skjutas? Under jaktsäsongen finns det ingen kvot för hur många rådjur som får skjutas, bara allmänt hållna regler om att jakten ska anpassas efter tillgången på vilt.

Se hela svaret på vildmarksliv.nu

Vem upprättar en detaljplan?

Detaljplaner antas av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen och är juridiskt bindande. Genom detaljplanen styrs utformning av mark, byggnader och vegetation. En detaljplan ger en garanterad byggrätt för fastighetsägare inom planområdet under en viss tid, den så kallade genomförandetiden.

Se hela svaret på habo.se

Vad är detaljplanerad mark?

En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur länge gäller en detaljplan?

En detaljplan får alltid en genomförandetid som kan variera mellan fem och femton år. Bestämmandet av tiden ska ske så att det finns rimliga möjligheter att genomföra planen under angiven tid. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla till det att kommunen väljer att upphäva eller ändra detaljplanen.

Se hela svaret på knivsta.se
Föregående artikel
Vad är ormens fiende?
Nästa artikel
Hur såg det svenska språket ut för 100 år sedan?