Får man filma brukare?

Frågad av: Isidor Sjögren  |  Senaste uppdatering: 12 juli 2022
Betyg: 4.4 av 5 (67 betyg)

Lagen tillåter att någon sätter upp en kamera i sitt hem och att det kan vara tillåtet att filma någon som tillfälligt eller då och då vistas i hemmet, som barnvakt eller städare. Men det är inte lika självklart att filma hemtjänstpersonal som är i personens bostad flera gånger om dagen.

Se hela svaret på ka.se

Får man smygfilma folk?

För att en smygfilmning ska vara brottslig krävs alltså att den skett olovligen och i hemlighet, men det krävs också att filmningen har skett på en av de särskilda platser som nämnts ovan eller i ett ”annat liknande utrymme”. Exempel på ett annat liknande utrymme är provhytt, duschrum eller bastu.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Är det ett brott att filma någon?

Enligt 4 kap. 6a § brottsbalken har den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, gjorts sig skyldig till brottet kränkande fotografering.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Får man filma andra och lägga ut på nätet?

Vet du om att det kan vara ett brott att publicera filmer och bilder på nätet? Det beror såklart på vad de föreställer. Om du sprider allvarligt kränkande bilder eller filmer om någon, eller sprider ett rykte, kan det vara ett brott som kallas förtal. Det gäller oavsett om det är sant eller inte.

Se hela svaret på polisen.se

Är det olagligt att filma barn?

Det finns inget generellt förbud mot att fotografera eller filma personer, inte heller vad gäller barn. Man kan dock göra sig skyldig till brottet kränkande fotografering om man fotograferar någon som befinner sig i ett privat utrymme, eller ofredande om man verkligen stör en person.

Se hela svaret på familjensjurist.se

FÅR MAN FILMA POLISEN

26 relaterade frågor hittades

Får man lägga ut bilder på andras barn?

När det gäller barn under 13 år bör alltid vårdnadshavarens samtycke inhämtas. En annan person kan lägga upp barnets bilder på sociala medier endast om denne hämtar ett frivilligt och uttryckligt samtycke från föräldern eller från barnet (om barnet är över 13 år).

Se hela svaret på lawline.se

Får man filma elever?

Man bör vara mycket försiktig när man filmar elever på lektionstid. Sådan filmning är extra integritetskänslig, särskilt om även ljud spelas in, och kan sägas innebära ett intrång i elevernas personliga integritet. Generellt sett kan man säga att filmningen är tillåten så länge den inte kränker den som filmas.

Se hela svaret på distans.edu.uu.se

Får man lägga ut bilder på andra utan tillåtelse?

Personen som tagit bilden har också upphovsrätten till denna och bestämmer hur den ska användas och får även publicera denna på sociala medier som huvudregel. Detta så länge inte bilden är av kränkande karaktär. Den som olovligen i hemlighet tar en bild av någon exempelvis inomhus kan dömas för kränkande fotografering.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Får man filma på nattklubb?

Lawline svarar

Det är tillåtet att fota och filma hur man vill på en allmän plats. Detta innefattar även personer som befinner sig på platsen.

Se hela svaret på lawline.se

Får man publicera bilder på människor utan deras samtycke?

Nej, det finns inget absolut krav att man måste ha ett samtycke från de personer som exempelvis finns på ett foto innan det publiceras. Intresseavvägning är en annan rättslig grund som kan bli aktuell när man publicerar personuppgifter på sociala medier.

Se hela svaret på imy.se

Är det olagligt att filma en misshandel?

Det kan med andra ord vara brottsligt att sprida vidare filmer på personer som blir misshandlade av polisen utan personens samtycke. Detta innebär dock inte att själva filmandet är olagligt. Det är inte heller olagligt att använda filmmaterialet för att anmäla polisen. 3.

Se hela svaret på snutkoll.se

Är det olagligt att filma ett bråk?

Du får i princip filma vad som helst, oavsett vad någon annan tycker eller säger. Det finns egentligen bara två saker som är viktiga att skilja mellan: Det är dels vad du spelar in och dels hur du sedan visar den. Du får filma i princip allt utom skyddsobjekt och skyddsområden.

Se hela svaret på voodoofilm.org

Får jag filma ut genom mitt fönster?

Det säger kammaråklagare Andreas Ekengren, som är noga med att påpeka att han bara uttalar sig generellt och inte i det enskilda fallet. – Lagen är mycket tydligt med att du inte får fotografera eller filma i hemlighet i en bostad. Inte in genom fönstret eller på andra sätt, säger han.

Se hela svaret på hemhyra.se

Får man filma när man kör bil?

Får man filma och köra bil som privatperson? – Ja det får du i princip, säger Tony Johansson.

Se hela svaret på sverigesradio.se

Varför får man inte filma i butiker?

Fotograferingsförbud finns i bl a domstolar och gällande skyddsobjekt samt på vissa privata områden. Även när fotoförbud föreligger i exempelvis en butik är det inte olagligt att fota/filma men ägaren kan kasta ut personen som bryter mot förbudet.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Får man ta kort på vem som helst?

Det finns inget förbud mot att filma eller fotografera någon på allmän plats, till och med om detta görs mot den filmade eller fotograferade personens vilja. I allvarliga fall av förföljelse med kamera kan gärningen dock klassificeras som ofredande.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Får man filma någon på tunnelbanan?

Måste man ha tillstånd för all slags fotografering? Det behövs tillstånd för all typ av fotografering i tunnelbanan och pendeltågen som inte är av privat karaktär.

Se hela svaret på mtrnordic.se

Vad får man inte fotografera?

6a § Brottsbalken framgår att s.k. kränkande fotografering inte är tillåten. Du får inte fotografera någon olovligen, i hemlighet och som befinner sig i ett utrymme av privat karaktär såsom omklädningsrum, toalett och liknande utrymme.

Se hela svaret på sfoto.se

Vill inte bli fotograferad?

Lagen om kränkande fotografering finns i brottsbalkens fjärde kapitel gällande brott mot frihet och frid. Kränkande fotografering kompletterar tidigare lagtext om hemfridsbrott. Lagen om kränkande fotografering handlar således om intrång i den fredade sfär som varje person har rätt till i förhållande till andra.

Se hela svaret på svenskfotografi.org

Vilken lag eller förordning riskerar man att bryta mot om man otillåtet sprider bilder på ett skyddat område?

Det är förbjudet att ta bilder i eller in i en rättssal vid rättens sammanträden om inte något annat följer av lag (5 kap. 9 b § rättegångsbalken). Den som bryter mot förbudet döms till böter eller fängelse i högst sex månader (9 kap. 5 a § rättegångsbalken).

Se hela svaret på riksdagen.se

När får man fotografera människor och vad får man göra med de bilderna?

Man får inte olovligen fota någon i hemlighet som befinner sig i ett utrymme av privat karaktär. T ex bostad, toalett, omklädningsrum. Upphovsrättslagen från 1994: Fotografiska verk = två fotografer kan inte samtidigt skapa likadana fotografier.

Se hela svaret på kulturarvstockholm.se

Får man filma någon i skolan?

Det är tillåtet att filma i klassrummet och även att distribuera filmer på nätet. Så säger lagen. Klassrummet är en offentlig plats och läraren utför en offentlig gärning. Lagen förhindrar inte att en elev filmar en lektion.

Se hela svaret på svenska.yle.fi

Får man filma lärare i skolan?

Periscope har på kort tid blivit ett välkänt begrepp för landets lärare. I Kalmar tänker en rektor polisanmäla kränkande filmningar. Men enligt rådande svensk lagstiftning är det inte olagligt att smygfilma i ett klassrum.

Se hela svaret på skolvarlden.se

Är det olagligt att filma en lärare?

Janna Sundberg och Maria Bjurholm Lindensved, jurister vid JP Infonet, förklarar att det som huvudregel inte är olagligt att filma en person utan dennes tillåtelse. Brottsbalkens regler om smygfilmning kan inte användas när filmningen sker i klassrummet.

Se hela svaret på jpinfonet.se

Vad säger lagen om kränkande fotografering?

Det nya brottet kränkande fotografering införs i lagen från den 1 juli 2013. Det innebär att det blir förbjudet att i hemlighet fotografera eller filma någon som befinner sig i sin privata miljö eller på en annan plats som är avsedd att vara privat, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande.

Se hela svaret på riksdagen.se
Föregående artikel
Hur många mil väg finns det i Kirunagruvan?
Nästa artikel
Vilken ordklass är ordklass?