Hur få rätt mot försäkringsbolag?

Frågad av: Jan Hermansson  |  Senaste uppdatering: 6 mars 2022
Betyg: 4.4 av 5 (11 betyg)

Först bör du begära omprövning av ärendet hos ditt försäkringsbolag. Efter detta kan du gå vidare till en oberoende nämnd som till exempel Allmänna reklamationsnämnden som prövar ärendet. Du kan också kontakta Konsumentverket som i ett fåtal fall kan ta sig an ditt ärende.

Se hela svaret på vasaadvokat.se

Hur får man rätt mot försäkringsbolag?

Omprövning i försäkringsbolaget

Många försäkringsbolag har en intern nämnd, klagomålsansvarig eller Kundombudsman som omprövar beslut om du som kund begär det. Dem kan du även vända dig till om du är missnöjd med bemötande eller handläggningstid. Fråga ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Kan man anmäla försäkringsbolag?

Gör en anmälan till ditt försäkringsbolag så snart som möjligt men senast inom 10 år från att skadan inträffade. Skador som inträffat före den 1 januari 2015 ska anmälas inom 3 år från det du märkt eller fått kännedom om skadan.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?

Om du blivit skadad i trafiken, i vården eller om någon har skadat dig med vilja eller av vårdslöshet kan du ha rätt till skadestånd. ... Det behöver inte ha varit någon som agerat vårdslöst för att du ska ha rätt till ersättning vid skador i trafiken eller vården.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Hur lång handläggningstid försäkringsbolag?

Hur lång tid får skaderegleringen ta? I försäkringsavtalslagen, FAL, står det inte hur lång tid skaderegleringen får ta, men försäkringsbolaget ska vara aktivt, vilket innebär att de har en skyldighet att utreda ärendet. Ersättning ska betalas senast en månad efter det du lagt fram den utredning som kan begäras av dig.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Försäkra dig om rätt försäkring

40 relaterade frågor hittades

Hur länge gäller en skadeanmälan?

I hur lång tid efter skadan kan jag ansöka om ersättning? Det lönar sig att fylla i skadeanmälan utan dröjsmål efter att skadan inträffat. Skadeanmälan ska ändå göras inom ett år från det att skadan har inträffat. Om den utsatta tiden gått ut kan man inte längre ansöka om ersättning.

Se hela svaret på if.fi

Hur bokför man ersättning från försäkringsbolag?

ex. förstörts på grund av en vattenskada. Den faktiskt erhållna försäkringsersättningen krediteras konto 3994 Försäkringsersättningar. De skadade varorna utrangeras och det redovisade värdet på lagerartiklarna debiteras konto 7740.

Se hela svaret på faronline.se

Vem har rätt till ersättning från Försäkringskassan?

Att vara försäkrad i innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. ... Om du alltid har bott i Sverige och aldrig har arbetat i annat land så är du försäkrad i Sverige och kan ha rätt till olika ersättningar från Försäkringskassan.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vem får ersättning från Försäkringskassan?

Vad är Försäkringskassan? Försäkringskassan är en myndighet som betalar pengar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Pengarna kallas ersättning.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vilka riskgrupper får ersättning?

Beslutet innebär att: - personer med stroke, hypertoni, schizofreni, bipolär sjukdom samt ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symtombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, är riskgrupper. - intellektuell funktionsnedsättning ensamt ger rätt till ersättning för riskgrupper.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

När ska man anmäla olycka till försäkringsbolag?

Vid så kallade ansvarsskador, dvs. om någon annan (skadevållande) orsakat dig skada, så anmäler man skadan till skadevållandes försäkringsbolag. Blir du påkörd av en bil så ska du göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag medan skadevållande gör en anmälan där skadevållandes trafikförsäkring finns.

Se hela svaret på folketsombud.se

Vad gör en utredare på försäkringsbolag?

Målet för bolagens utredningar är att skaffa ett tillräckligt underlag för beslut i ersättningsfrågan. Försäkringsbolagen har därmed ett ansvar också för att förebygga och upptäcka försäkringsrelaterade brott. ... De är tillämpliga på utredning av skador inom samtliga försäkringstyper.

Se hela svaret på whiplashinfo.se

Kan man anmäla skada hos flera försäkringsbolag?

Att ha försäkring hos flera försäkringsbolag är fullt möjligt och tillåtet. Detta regleras i 6 kap. 4 § försäkringsavtalslagen och kallas dubbelförsäkring. Av bestämmelsen framgår att försäkringstagaren är förhindrad att tillgodogöra sig mer ersättning än vad skadan är värd.

Se hela svaret på zeijersborger.se

Kan man få ersättning för ärr?

Skadan måste ha läkt och blivit ett ärr för att få ersättning. Man brukar säga att ärret måste vara bestående. Försäkringsbolagen anser att en bedömning av när ärret blivit bestående kan göras tidigast ca ett år efter skadehändelsen.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Har försäkringsbolag kontakt med varandra?

– Specialutredarna i de olika bolagen har god kontakt med varandra och utbyter allt från personnummer till kompletta utredningar med känsliga uppgifter med varandra, säger en källa på If.

Se hela svaret på aftonbladet.se

Kan man lita på Insurello?

Insurello gick igenom mina försäkringar och hittade en massa ersättningar som jag var berättigad till. Stort tack till Insurello, rekommenderas skarpt.

Se hela svaret på se.trustpilot.com

När får jag ersättning från Försäkringskassan?

Ansöker du senast den 10:e kommer pengarna den 25:e samma månad. Ansöker du efter den 10:e får du utbetalningen den 25:e månaden därpå. Om vi behöver fler uppgifter kan det ta längre tid att handlägga ditt ärende.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Kan man få ersättning från Arbetsförmedlingen?

Hur gör jag för att få ersättning? När du har blivit inskriven i något av våra program, ansöker du om ersättning hos Försäkringskassan. Du ansöker för en månad i taget i efterskott. Enklast är att ansöka på Försäkringskassans webbplats.

Se hela svaret på arbetsformedlingen.se

Kan man få ersättning från Försäkringskassan om man är arbetslös?

Om du är arbetssökande och deltar i ett av Arbetsförmedlingens program kan du få ersättning från Försäkringskassan. Här kan du läsa om hur mycket pengar du får och hur du ansöker.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vem har rätt till sjukersättning?

Sjukersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Kan man få bidrag för mediciner?

Staten subventionerar, det vill säga ger ekonomiskt stöd, när du behöver läkemedel och en del andra varor vid vissa sjukdomar. De flesta läkemedel som skrivs ut på recept är subventionerade. Det skydd mot höga kostnader som lagen ger kallas i dagligt tal för högkostnadsskyddet.

Se hela svaret på 1177.se

Hur kan jag få bidrag?

Du kan ha rätt till bostadsbidrag om ditt barn bor hos dig i minst 30 dagar per år. Men bidraget blir lägre när barnet bor hos dig på deltid. Om ditt barn bor hos dig mindre än ungefär halva tiden finns en extra regel. Du måste ha minst två rum och kök och bostadsytan måste vara minst 40 kvadratmeter.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Hur bokför man Stilleståndsersättning?

Skadestånd och stilleståndsersättning som har fåtts av en trafikförsäkring utgör i allmänhet skattefri inkomst. Om man får stilleståndsersättning i stället för skattepliktig förvärvsinkomst eller näringsinkomst, utgör den skattepliktig förvärvsinkomst eller näringsinkomst.

Se hela svaret på vero.fi

Hur bokför man försäkringar?

När resurser har förbrukats så omförs en tillgång av ej förbrukade resurser till en kostnad i resultaträkningen. Kostnader för premier till en företagsförsäkring klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som kostnader för företagsförsäkring i kontogrupp 63.

Se hela svaret på bokforingstips.se

Hur bokför man återbäring från Länsförsäkringar?

Denna återbäring är ofta svår eller omöjlig att beräkna i förväg. Dessutom faller den ofta ut året eller åren efter försäkringspremierna har betalats och kostnadsförts. Som huvudregel ska dessa därför redovisas i kontogrupp 39 i den löpande bokföringen och i posten Övriga rörelseintäkter i resultaträkningen.

Se hela svaret på faronline.se
Föregående artikel
Vad utlöser skov ulcerös kolit?
Nästa artikel
Är Freja eID godkänd legitimation?