Hur hög häck får man ha mot grannen?

Frågad av: Vilhelmina Berglund  |  Senaste uppdatering: 2 maj 2022
Betyg: 4.8 av 5 (14 betyg)

I hegnsloven begränsas häckars höjd till två meter. Skulle häcken stå en bit in på häckägarens tomt, kan höjden ökas med avståndet till gränsen. På så sätt får den ena grannen ett gott insynsskydd samtidigt som den andra grannen får tillräckligt med sol i trädgården.

Se hela svaret på villaagarna.se

Hur hög får en häck vara i villaområde?

Hur hög får en häck vara? För fastighetsägare som har en hörntomt får en häck eller ett staket inte vara högre än 80 centimeter, mätt från gatunivån. Detta gäller tio meter åt vardera håll.

Se hela svaret på svt.se

Får man plantera hög häck mot grannen?

Placering av häck

Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Plantera därför häckar och buskar som är mer än 1 meter höga minst 60 cm från tomtgränsen. Träd och större buskar bör planteras minst 2 meter från tomtgränsen.

Se hela svaret på lomma.se

Hur hög häck får man ha?

Buskar får inte växa utanför tomtgränsen. - 4,6 meter över gata och 1 meter in över gång- och cykelbana. - 2,5 meter över gång- och cykelbana. Häckar och buskar vid utfarten får vara max 70 centimeter över gatuplan.

Se hela svaret på vallentuna.se

Får man klippa grannens häck?

Grannen ska dock först ge dig möjlighet att själv ta hand om olägenheten, om åtgärden kan antas medföra skada för dig (JB 3 kap 2 §). Grannen får därför som huvudregel själv klippa ner de delar av häcken som växer över på dennes tomt, om du själv inte gör det och en skälig tid anses ha passerat.

Se hela svaret på lawline.se

Tips till dig med störiga grannar

43 relaterade frågor hittades

Måste man fråga grannen om häck?

Din granne kan neka dig att byta häcken, däremot måste intresseavvägning göras mellan ditt och omgivningens intresse. Tillåtelse från grannen krävs i de fall som åtgärden skulle leda till sådana men för grannen som denne skäligen inte bör tåla.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vad gäller för träd vid tomtgräns?

För borttagande av trädstammar som befinner sig på tomtgräns krävs grannens samtycke. Som ovan nämnt har du rätt att ta bort rot eller gren som tränger in över din tomt om dessa medför olägenhet för dig. Vad avser trädstam så har du inte rätt att ta bort trädet i dess helhet utan grannens samtycke.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Hur hög får en häck vara mot gata?

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Se hela svaret på karlstad.se

Hur högt får ett träd vara i tätbebyggt område?

Har du en utfart som vetter mot en gata får dina växter inte vara högre än 80 cm inom ett avstånd på 2,5 meter åt vardera håll från utfarten. Om det finns en trottoar vid utfarten får växtligheten inte vara högre än 70 cm inom dessa 2,5 meter.

Se hela svaret på goteborg.se

Vilken häck växer snabbast?

Fem snabbväxande häckar

Liguster, avenbok, fläder, tuja och häggmispel är fem bra val för dig som vill få en häck på plats så fort som möjligt.

Se hela svaret på plantagen.se

Hur hög är en häck i friidrott?

De här grenarna är anpassade efter de olika könen: damernas korta häck är 100 meter lång och männens 110 meter. Häckarna är också olika höga: 84 cm för kvinnor respektive 110 cm för herrarna på korta häcken. Vid 400 meter häck och 3000 meter hinder är de 76 cm respektive 91 cm höga. Vid häcklöpning används startblock.

Se hela svaret på svt.se

Hur planterar man en häck?

HUR PLANTERAR MAN EN HÄCK?
  1. BÖRJA GRÄV. Börja att gräva där häcken ska stå, diket som bildas ska vara minst 40 cm djupt och 40 cm brett per planta. ...
  2. PLANTERA I EN RÄT LINJE. ...
  3. FYLL PÅ MED JORD OCH VATTNA RIKLIGT. ...
  4. VATTNA IGEN.

Se hela svaret på bauhaus.se

Hur nära tomtgränsen får man plantera en häck?

Hur nära tomtgräns får man plantera häck? Din häck får inte skymma sikten för trafik i anslutande korsning, och om häcken breder ut sig över grannens tomt har hon eller han rätt att kapa det som växer där. Tänk på att ta hänsyn till din granne genom att plantera häcken en bit in på din egen tomt.

Se hela svaret på villalivet.se

Hur stora träd får grannen ha?

Du har, som vi skrev tidigare, rätt att på egen bekostnad ta bort rötter och grenar som tränger in på din fastighet om de orsakar olägenhet för dig. Men vissa enskilda stora ekar kan, enligt miljöbalken, ha förklarats som naturminnen av länsstyrelsen eller kommunen och därmed ha ett särskilt skydd.

Se hela svaret på villaagarna.se

Hur högt får grannens träd vara?

Vad som kan anses vara skälig hänsyn blir naturligtvis många gånger en tolkningsfråga. Just avverkning av grenar och rötter regleras också i Jordabalken. Står trädet på grannens tomt är lagen ganska tydlig.

Se hela svaret på sustend.se

Vad händer om grannens träd faller på sitt hus?

Det faktum att grannens träd fallit på ditt hus innebär inte i sig att grannen är skyldig att betala. Att skadan skett räcker inte, utan grannen måste ha agerat vårdslöst. Den del av grannens villa/fritidshusförsäkring som blir aktuell är ansvarsförsäkringen, som ingår i alla husförsäkringar.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad händer om man inte klipper häcken?

Den som inte klipper häcken kan få dryga böter på så mycket som 20 000 kronor. Enligt plan- och bygglagen har fastighetsägare skyldighet att hålla efter växtlighet som kan påverka trafiken och skymma sikt.

Se hela svaret på mitti.se

Vem har ansvaret att klippa häcken?

Om det inte finns några uttalade överenskommelser om vem som ska sköta häcken blir istället den ansvariga personen för häcken vars tomt den står på. Om grannen mot förmodan inte klipper häcken finns åtgärden reglerad i jordabalkens (JB) 3 kapitel. Där regleras nämligen rättsförhållandet mellan grannar.

Se hela svaret på lawline.se

Får man ta bort träd på grannens tomt?

Om rötter eller grenar från träd eller buskar på grannens tomt tar sig över på din sida av tomtgränsen och ställer till besvär så får du själv klippa ner grenarna eller ta bort rötterna. Men ifall ingreppet kan innebära skada av betydelse för den granne som äger trädet så ska hen få tillfälle att själv utföra åtgärden.

Se hela svaret på villaagarna.se

Hur tar man död på grannens träd?

Ringbarkning en effektiv metod. Man skär bort barken hela vägen runt stammen. Syns dock. Kopparspik i trädet, tar lite tid.

Se hela svaret på mestmotor.se

Vilka träd får man inte fälla?

Om området inte är detaljplanerat – eller K-märkt – finns inga hinder att fälla träd på sin egen tomt. Däremot kan kommunen ha allmänna rekommendationer om att bevara exempelvis ek, ädellövträd och tall. Om det finns en detaljplan anges där vad som gäller. Exempelvis kan man behöva ”marklov för trädfällning”.

Se hela svaret på viivilla.se

Vem äger häck på tomtgräns?

Huvudregeln, för det fall planket står på grannens tomt och inte i tomtgränsen, är att grannen ensamt äger planket och därmed ensamt är skyldig att svara för underhållet av detsamma, på båda sidor av planket. Samma sak gäller för er häck.

Se hela svaret på byggahus.se

Måste man ha bygglov för häck?

Du behöver inte tillstånd för att plantera en häck eller ett träd på din egen fastighet. Däremot kan du behöva marklov för att fälla träd inom ett område med detaljplan.

Se hela svaret på bygglov.stockholm

Vart kan man se Tomtgränser?

Så här använder du tomtgränser
  1. Steg 1. Gå till kartor.eniro.se och välj "tomtgränser" från menyn uppe till höger.
  2. Steg 2. Sök på kartan efter den fastighet du är intresserad av. ...
  3. Steg 3. Klicka på en tomtgräns för att få information om storlek och vilka privatpersoner och företag som hittas på adressen.

Se hela svaret på kartor.eniro.se

När är det bäst att plantera häck?

Olika sorters häckar kräver olika skötsel, men oavsett vilken sort du väljer kan alla planteras på ungefär samma sätt. Du kan plantera din häck från september till omkring slutet av oktober. Då hinner rötterna rota sig i den varma jorden innan den första frosten.

Se hela svaret på gardena.com
Föregående artikel
Hur påverkar ett lågt pH värde ekosystemet?
Nästa artikel
Kan man gå upp i vikt när man har p-stav?