Hur kan man få hjälp efter ett övergrepp?

Frågad av: Brita Hellström  |  Senaste uppdatering: 2 mars 2022
Betyg: 4.5 av 5 (21 betyg)

Du som har utsatts för sexuella övergrepp kan kontakta en vårdcentral eller en ungdomsmottagning för att få hjälp och stöd. Om du behöver hjälp omedelbart kan du kontakta eller besöka en akutmottagning. På en del orter finns det speciella mottagningar för dig som har blivit utsatt för sexuella övergrepp.

Se hela svaret på frivilligtsex.se

Hur går man vidare efter ett övergrepp?

Hur man reagerar efteråt är olika, men det är viktigt att ta kontakt med hälso- och sjukvården för att få stöd och vård. Sjukvårdspersonalen kan göra en medicinsk bedömning och undersökning, ge psykologiskt stöd, ta prover på sexuellt överförbara sjukdomar och ta prover som kan användas som stödbevis mot förövaren.

Se hela svaret på kvinnofridslinjen.se

Vad är ett övergrepp?

Den som genom våld, hot om våld eller på annat sätt angriper en person för att hon eller han har anmält ett brott, vittnat i rättegång eller liknande – eller försöker hindra en person att anmäla, vittna etc. – gör sig skyldig till övergrepp i rättssak.

Se hela svaret på aklagare.se

Vad är ett sexualbrott?

Sexualbrott är när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja eller när den som utsätts är under 15 år. Sexualbrott omfattar bland annat våldtäkt, sexuellt övergrepp, sexuellt ofredande och koppleri.

Se hela svaret på polisen.se

Vad är övergrepp i vården?

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2002) innefattar begreppet övergrepp mot äldre fysiska, psykiska, emotionella, finansiella och sexuella övergrepp likväl som avsiktlig och oavsiktlig försummelse.

Se hela svaret på diva-portal.org

Sexuella trauman kan sätta sig i kroppen - så får du hjälp - Malou Efter tio (TV4)

33 relaterade frågor hittades

Vad är psykisk misshandel?

Psykisk misshandel är mer subtil – men minst lika traumatisk. Precis som med fysiskt våld handlar psykisk våld om makt och kontroll. Men istället för att slå och sparka, använder personen som misshandlar olika metoder för att förolämpa, kritisera, skrämma, hota, förlöjliga, underminera, manipulera och straffa.

Se hela svaret på kry.se

Vilket ansvar har sjukvården för hälsan enligt HSL?

I HSL definieras hälso- och sjukvård som åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Även sjuktransporter och omhändertagandet av avlidna ingår. Den som har störst behov ska ges företräde till hälso- och sjukvården.

Se hela svaret på patientsakerhet.socialstyrelsen.se

Vad räknas som blottning?

Blottning är straffbart enligt 6 kap 10§ st 2 brottsbalken, BrB, om det är "ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet." (sexuellt ofredande). Påföljden är böter eller fängelse i högst två år.

Se hela svaret på lawline.se

Vad räknas som ofredande?

Ofredande. Ofredande kan vara att någon kontaktar dig upprepade gånger via till exempel telefon eller e-post och lämnar oönskade meddelanden med trakasserande innehåll. Det kan också vara ofredande om du blir fysiskt antastad genom att någon knuffar eller håller fast dig.

Se hela svaret på tystnainte.se

Vad ska man göra om man ser en blottare?

Det räcker med att omständigheterna och händelsen väcker obehag, enligt BRÅ:s rapport. Enligt Anders Östlund finns en liten skillnad. – Blottare brukar bara visar upp sig, inget mer. Men om blottaren börjar prata eller göra fysiska närmanden, då klassificeras brottet grövre och bedöms som sexuellt ofredande.

Se hela svaret på unt.se

Vad menas med fysiska övergrepp?

Att bli tvingad eller utpressad till att visa sin egen kropp eller göra sexuella saker på sig själv, är också ett sexuellt övergrepp. Sådant kan ske både på nätet och i verkliga livet. Det kan också vara att någon fotograferar, filmar eller smygtittar på barn och ungdomar som duschar eller byter kläder.

Se hela svaret på bup.se

Vad är definitionen av våld?

Våld är ett mångtydigt begrepp som i både forskning och praktik kan definieras på olika sätt. Det kan handla om brottsliga gärningar som fysiskt våld och sexuella övergrepp. Våld kan också vara handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som sammantaget kan skapa ett mönster av utsatthet.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Vad menas med övergrepp på barn?

Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som ett barn utsätts för av en annan person. Sexuella övergrepp kännetecknas av att utnyttja ett barns beroendeställning eller utsätta barnet för handlingar som det inte kan förstå eller är moget för.

Se hela svaret på raddabarnen.se

Vad är emotionella övergrepp?

Emotionella övergrepp kommer till uttryck i fyra olika former: 1) Negativ verbal kommunikation, 2) Negativ icke-verbal kommunikation, 3) Försummelse, ignorans eller exkludering samt 4) Uttryck genom underliggande beteenderationalitet.

Se hela svaret på umu.se

Hur får man ett barn att berätta om övergrepp?

Om du misstänker att ett barn har utsatts för övergrepp: Anmäl till polisen eller socialtjänsten. Om ett barn berättar om övergrepp: Lyssna på barnet. Du hjälper barnet bäst genom att lyssna, stötta och säga att du finns där om och när de vill berätta.

Se hela svaret på liu.se

Hur många får PTSD efter våldtäkt?

Både vuxna och barn kan få PTSD. Men det är mindre vanligt hos barn. Det är vanligare att få PTSD efter vissa trauman. Efter tortyr eller våldtäkt får 50 procent av vuxna personer PTSD.

Se hela svaret på sbu.se

Vad räknas som ringa misshandel?

1. Ringa misshandel (misshandel, ringa brott) som kan ge böter eller fängelse i högst sex månader. Ringa misshandel kan bestå av en örfil, en knuff, en lättare spark, eller att slita i någons kläder.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad räknas som grovt olaga hot?

Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot. ... Är brottet grovt kan förövaren dömas till fängelse i lägst nio månader och högst fyra år.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad räknas som grovt förtal?

Spridning av sanna uppgifter som kan utsätta någon för andras missaktning kan alltså i vissa fall utgöra förtal. ... Om brottet är att anse som grovt ska det rubriceras som grovt förtal. Påföljden kan då bestämmas till böter eller fängelse i högst två år.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad räknas som förargelseväckande beteende?

Förargelseväckande beteende är ett brott enligt svensk lag. ... Den som för oljud på allmän plats eller annars offentligen beter sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse hos allmänheten, döms för förargelseväckande beteende till penningböter.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vem blir blottare?

- Därför är det viktigt att domstolen ger dem en frivårdspåföljd, säger psykologen Bengt Hasselrot som jobbar med sexualbrottslingar vid Skogomeanstalten i Göteborg. Blottaren beskrivs som en ensam person som känner otillräcklighet och vanmakt.

Se hela svaret på expressen.se

Vad är ett hemfridsbrott?

För hemfridsbrott döms enligt 4 kap 6 § BrB den som olovligen tränger in eller stannar kvar där annan har sin bostad. Normalstraffet är böter. Om brottet är grovt, skall dömas till fängelse i högst två år. För hemfridsbrott gäller alltså en vid straffskala.

Se hela svaret på lagen.nu

Vilket ansvar har kommunen för hälso- och sjukvården?

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå på vård- och omsorgsboenden, demensdagvård och korttidsplatser för personer fyllda 65 år eller mer. Kommunen ansvarar även för hälso- och sjukvården i gruppbostäder och dagverksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Se hela svaret på varmdo.se

Vilka verksamheter regleras av hälso och sjukvårdslagen?

Den anger vilken vård som landstinget, kommunen och andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda. Ett exempel är Vårdgarantin som är inskriven i hälso- och sjukvårdslagen. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar också vilka åtgärder som medicinskt ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Se hela svaret på vardgivarguiden.se

Vilket ansvar har regionerna för personer med psykisk ohälsa?

Regionernas ansvar inom hälso- och sjukvård omfattar både den öppna vården och slutenvården. ... Hälso- och sjukvården innefattar också psykiatri och habilitering och regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och annan lagstiftning om psykiatrisk vård och habiliteringsverksamhet.

Se hela svaret på anhorighandboken.se
Föregående artikel
Hur mycket försäkringspengar?
Nästa artikel
Kan en fastighet vara enskild egendom?