Hur många företag i Sverige är verksamma inom området vägtransporter av gods?

Frågad av: Napoleon Ström  |  Senaste uppdatering: 24 februari 2022
Betyg: 5 av 5 (68 betyg)

År 2020 startades 2341 företag i transportbranschen, jämfört med nästan 74 000 i hela näringslivet.

Se hela svaret på transportfakta.se

Hur många jobbar inom transportbranschen i Sverige?

År 2012 sysselsatte transportbranschen drygt 269 000 personer (75 procent män och 25 procent kvinnor) vilket motsvarade 5,9 procent av den totalt sysselsatta delen av befolkningen.

Se hela svaret på av.se

Hur stor del av allt gods i Sverige transporteras på lastbil?

Av de 37,9 miljoner transporter som gjordes av svenska lastbilar under år 2014 var knappt en halv miljon av dem utanför Sveriges gränser. Knappt två procent av de 381 miljoner ton gods som transporterades av svenskregistrerade lastbilar transporterades utomlands.

Se hela svaret på akeri.se

Vilken är den vanligaste transporten inom en 10 mils radie?

Bussen dominerar vad gäller utbud (drygt 70 procent av utbudet), följt av tåg (knappt 15 procent) och tunnelbana (drygt 10 procent).

Se hela svaret på transportstyrelsen.se

Hur många procent av godstransporterna är under 24 km?

Under 2020 var den andelen 86 procent.

Se hela svaret på transportfakta.se

"Det är det här som gör att många fler skulle starta företag i Sverige"

30 relaterade frågor hittades

Hur många timmerbilar finns det i Sverige?

Årligen avverkas det omkring 85 miljoner kubikmeter rundvirke i Sverige (Sveaskog, 2017, Länk D) vilket motsvarar mer än 1,5 miljoner fullastade timmerbilar. Dock förväntas det bli färre antal timmerbilar per ton, då lastvikten ökar på lastbilarna från 60 ton till 64 och nu 74 ton (Regeringskansliet, 2016, Länk C).

Se hela svaret på stud.epsilon.slu.se

Hur många transportföretag finns det i Sverige?

Välkommen till Transportföretagen. Vi är bransch- och arbetsgivarorganisationen för transportnäringen. Vi har 9 200 anslutna medlemsföretag med 204 700 anställda.

Se hela svaret på transportforetagen.se

Hur stor del av allt gods i Sverige transporteras på vägarna?

1.2 Inrikes lastbilstransporter

År 2016 ägde 99 procent av alla transporter med svenskregistrerade lastbilar rum inom landet, 93 procent av alla kilometer kördes på svenska vägar, 98 procent av allt lastat gods transporterades inrikes och 92 procent av transportarbetet utfördes helt inom landets gränser.

Se hela svaret på trafa.se

Hur många lastbilar rullar i Sverige?

Statistiken om lastbilstrafiken baseras på en EU-reglerad enkätundersökning riktad till cirka 12 000 svensk- registrerade lastbilar varje år som transporterar varor på väg och som har en maximilastvikt på minst 3,5 ton. Totalt finns det drygt 60 000 lastbilar av denna typ i Sverige.

Se hela svaret på trafa.se

Hur lång är den vanligaste transporten i Sverige?

Totalt fraktades 475 miljoner ton gods. Det totala trafikarbetet1 för inrikes- och utrikestrafiken uppgick till drygt 3,1 miljarder kilometer. Det betyder att en transport med en svenskregistrerad tung lastbil var i genomsnitt 73 km lång och fraktade 11 ton gods.

Se hela svaret på trafa.se

Hur mycket gods transporteras med lastbil?

Den vanligaste godstransporten i Sverige sker idag med lastbil. År 2018 transporterades totalt drygt 475 miljoner ton gods med lastbil och ungefär 41 miljoner ton gods på järnväg inom Sverige. Av godset i inrikestrafik lastas och lossas 75 procent av godset inom samma län.

Se hela svaret på boverket.se

Hur många av åkerierna är anslutna till Lastbilscentraler?

Mer än hälften av åkerierna är anslutna till en lastbilscentral.

Se hela svaret på bengthedlund.se

Vilka är de största utgifterna för ett åkeri?

I ett åkeri är självklart bränslekostnaderna en av de större utgiftsposterna. I ett åkeri av medelstorlek tenderar i regel bränslekostnaderna att stå för cirka en tredjedel av företagets utgifter. Vad dock många åkeriägare lätt glömmer bort är att det går att minska på bränslekostnaderna redan i samband med körningen.

Se hela svaret på akerioentreprenad.se

Hur många personer arbetar i transportbranschen?

Transportnäringen i Sverige sysselsätter nästan 308 000 människor och står därmed för omkring 6,5 procent av den totala sysselsättningen i Sverige. Nedanstående diagram visar antal förvärvsarbetande inom transport- näringen.

Se hela svaret på transportforetagen.se

Hur många arbetar inom transportbranschen 2020?

År 2020 startades 2341 företag i transportbranschen, jämfört med nästan 74 000 i hela näringslivet.

Se hela svaret på transportfakta.se

Hur många procent är arbetare?

2019 uppgick Sveriges befolkning till 10,3 miljoner och av dem var det cirka 60 procent, 5,8 miljoner som var i åldern 20 64 år. De flesta av dem, 82 procent, arbetade, 5 procent var arbetslösa och 13 procent ingick inte i arbetskraften.

Se hela svaret på arbetsloshetsrapporten.se

Hur många personbilar finns det i Sverige 2021?

Juni summeras till 36 095 nya registrerade bilar. Det är en uppgång med drygt 10 000 mot samma månad förra året (+46 procent) och ett par tusen fler än 2019. Det är också drygt 10 000 fler än vad som registrerades i maj.

Se hela svaret på mrf.se

Hur många lastbilar finns det i Sverige 2021?

Under december 2021 minskade personbilsregistreringarna med drygt 20 procent till 27 582, enligt preliminära siffror från BIL Sweden. Lätta lastbilar, högst 3,5 ton, minskade med drygt 30 procent till 2 787 och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 25 procent till 541. Bussarna minskade med 70 procent, till 138.

Se hela svaret på bilsweden.se

Hur många företagsbilar finns det i Sverige?

300 000 förmånsbilar rullade på våra vägar 2018. Det är en ökning med nästan fem procent jämfört med föregående år.

Se hela svaret på tjanstebilsfakta.se

Hur mycket gods transporteras på järnväg?

Under 2020 transporterades 70 miljoner ton gods på järnväg i Sverige, en ökning med 2 procent från 2019. Av godsmängden transporterades 52 procent inrikes och resten utrikes, där även transit inräknas.

Se hela svaret på trafa.se

Vilka är de 4 olika transportslagen?

I Sverige krävs säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag: väg, järnväg, sjö och luft.

Se hela svaret på msb.se

Vilka fördelar kan du se med att vara ansluten till en lastbilscentral?

Att åkerier som är anslutna till en större organisation har mindre möjlighet att påverka sin egen körning än åkerier som kör direkt för befraktaren upplevs starkare av de obundna åkerierna än de organiserade.

Se hela svaret på stud.epsilon.slu.se

Hur många åkerier finns det i Sverige idag?

Åkerinäringen omsätter cirka 160 miljarder kronor, det vill säga ungefär 4 procent av BNP, och sysselsätter drygt 225 000 människor. Cirka 5 100 åkeriföretag med sammanlagt 38 000 fordon har valt att vara medlemmar hos oss vilket gör våra möjligheter att påverka vår egen bransch väldigt stora.

Se hela svaret på akeri.se

Har timmerbil?

Dagens timmerbilar får inte vara längre än 24 meter eller bredare än 2,6 meter. Maxhöjden sätts i praktiken av broar och andra hinder, och den brukar därför anges till 4,5 meter. Maxvikten är 64 ton. Till skillnad från ST-bilen har de konventionella bilarna normalt sju hjulaxlar.

Se hela svaret på skogskunskap.se

Hur mycket går det på en timmerbil?

En timmerbil med tre travar (paket) har med sig 55-60 m3t. Volymen varierar efter ovan nämnda faktorer. Man får framföra 60 ton på våra större vägar. Eftersom bilen med utrustning väger 18-19 ton innebär det att man kan lasta c.a 40 ton virke för att inte överstiga totalvikten 60 ton.

Se hela svaret på skogssverige.se
Föregående artikel
Varför är min mobil så varm?
Nästa artikel
Varför Brobizz?