Hur påverkas resultatet?

Frågad av: Mathias Lindström  |  Senaste uppdatering: 16 februari 2022
Betyg: 5 av 5 (53 betyg)

Exempelvis påverkas resultatet av storlek på av- och nedskrivningar, extraordinära poster så som avyttring av olika tillgångar samt finansnettot. ... Resultat före finansiella kostnader (EBIE) – Exkluderar skatt och kostnader som hänförs till hur ett företag är finansierat, d.v.s. vinst före räntekostnader och skatt.

Se hela svaret på blogg.pwc.se

Vilka poster påverkar resultatet?

Resultaträkningens poster
 • Omsättning.
 • Personalkostnader.
 • Avskrivningar.
 • Övriga rörelsekostnader.
 • Rörelseresultat. Ränteintäkter och räntekostnader. Övriga finansiella poster.
 • Resultat efter finansiella poster. Skatter.
 • Resultat.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad ska resultatet räcka till?

Efter övriga externa kostnader och personalkostnader kan nästa resultatnivå beräknas. Det är resultat före avskrivningar. Detta resultat ska täcka kostnader för avskrivningar, finansiella poster, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skattekostnader.

Se hela svaret på bjornlunden.se

Hur påverkar inköp resultatet?

När inköpet räknas som en kostnad ska hela köpesumman redovisas i din resultaträkning istället för att bokas upp som en tillgång i balansräkningen. Det gör du eftersom inköpet kommer att påverka ditt resultat direkt och inte kommer att medföra några ytterligare inkomster i framtiden.

Se hela svaret på wint.se

Hur påverkar tillgångar resultatet?

I resultaträkningen får avskrivningarna man under året gjort på OT och AT tas upp som kostnad. ... I resultaträkningen är inköpet av tillgången en kostnad som kommer påverka resultatet negativt. Att binda upp företagets kapital i tillgångar är inte alltid bra för ett företags kortsiktiga förväntade betalningsförmåga.

Se hela svaret på lawline.se

Hur tolkar du en resultaträkning?

20 relaterade frågor hittades

Får fram resultat?

Det kallas för resultaträkning just för att det är här som företagets resultat kan utläsas genom en sammanställning av intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod, oftast ett år. Resultatet fås genom att addera intäkterna och sedan dra bort kostnaderna och visar då om företaget har gått med vinst eller förlust.

Se hela svaret på vismaspcs.se

Hur påverkar avskrivningar resultat?

Grundregeln är att avskrivningar sker under tillgångens ekonomiska livslängd med årliga belopp som motsvarar den ungefärliga värdeminskningen. Detta kallas för avskrivning enligt plan. ... Eftersom avskrivningar är kostnader påverkar storleken på dessa nämligen resultatet och därmed även skatten på eventuell vinst.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad betyder ackumulerat i en resultatrapport?

Månadskolumnerna visar summan av de transaktioner som skett under respektive månad. Kolumnen Ackumulerat visar en summering av alla månader som ingår i den valda perioden. På raden Räkenskapsårets resultat (förlust) kan du se skillnaden mellan alla intäkter och kostnader.

Se hela svaret på help.visma.net

Måste man skriva av inventarier?

Enligt huvudregeln får du dra av högst 30 procent av inventariernas bokförda värde vid årets början (= förra årets utgående värde). Du ska lägga till värdet av de inventarier som du skaffat under året som fortfarande finns kvar vid årets slut.

Se hela svaret på skatteverket.se

Är resultat och vinst samma sak?

Ett företags resultat är ett begrepp inom företagsekonomi och betyder i princip samma sak företagets vinst eller förlust. Termen årets resultat är synonym med företagets vinst eller förlust under ett givet räkenskapsår.

Se hela svaret på vismaspcs.se

Vad är ett bra rörelseresultat?

Ett företags rörelseresultat är differensen mellan intäkterna och kostnaderna före vinst och skatter. ... Denna anger hur stor procent av omsättningen som ska gå till att betala räntor och skatt eller som ska stå för eventuell vinst. Man brukar säga att ju högre marginal man har desto bättre mår verksamheten.

Se hela svaret på bokforingslexikon.se

Hur kan man förbättra ett resultat?

Här tittar vi närmare på nio smarta sätt att öka företagets vinst.
 1. Hitta lönsamma kunder med 80/20-regeln. ...
 2. Höj dina priser. ...
 3. Minska dina kostnader. ...
 4. Fokusera på lönsamhet. ...
 5. Arbeta med ständig förbättring. ...
 6. Sälj mer och oftare. ...
 7. Dra nytta av dina konkurrenter. ...
 8. Tjäna pengar på pengarna.

Se hela svaret på mittforetag.com

Vad betyder resultatmått?

Resultatmått visar hur det går för patienten/brukaren och syftar till att visa verksamhetens resultat. Resultatmått kan vara kliniska resultat eller patientupplevda resultat. Resultatmått påverkas av betydligt fler faktorer än processmått (ålder, kön och socioekonomi till exempel).

Se hela svaret på rcsyd.se

Vad påverkar inte resultatet?

En kostnad kan påverka resultat och likviditet olika‍

Det finns dock några ytterligare parametrar att tänka på. ... Däremot kommer det inte få samma effekt på ditt resultat eftersom du bara tar med 10 % av kostnaden (200 000 kr) på årets resultat.

Se hela svaret på wint.se

Vad påverkar årets resultat?

Årets resultat beräknas genom att man tar företagets intäkter minus kostnader i resultaträkning, där man till slut får fram en siffra som visar om företaget gör en vinst eller inte. I dessa kostnader ingår även skatt, och årets resultat räknas alltså efter skatt.

Se hela svaret på startaegetinfo.se

Vad mäter årets resultat?

Årets resultat är ett företags slutliga resultat enligt resultaträkningen i bokslutet/årsredovisningen. Årets resultat beräknas genom att samtliga kostnader dras ifrån intäkterna (intäkter och skulder beräknade enligt bokföringsmässiga grunder).

Se hela svaret på bjornlunden.se

Måste man bokföra inventarier?

Inventarier med ett lägre värde får du bokföra som en kostnad direkt. Exempel: Prisbasbeloppet 2018 är 45 500 kr, hälften av det är 22 750 kr. Köper du en inventarie under 22 750 bokför du det som en kostnad direkt, kostar inventarien mer än så ska du eventuellt bokföra den som en tillgång och göra avskrivningar.

Se hela svaret på ageras.se

När får man börja skriva av på inventarier?

Bokfört värde på högst 5 000 kr skrivs av direkt

När det bokförda värdet på samtliga inventarier är högst 5 000 kr före årets avskrivning, får det kvarvarande bokförda värdet alltid skrivas av i sin helhet. Detta görs automatiskt av programmet.

Se hela svaret på vismaspcs.se

Vilka inventarier får inte skrivas av?

Avskrivningar görs enbart på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, tillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skrivs inte av men kan därmed skrivas ned.

Se hela svaret på bokio.se

Hur tolkar man en resultatrapport?

En Resultatrapport visar din vinst eller förlust. Resultatrapporten presenterar vad som har hänt i verksamheten under en period. Det är alltså en uppställning av årets (eller periodens) intäkter och kostnader med resultatet (vinsten eller förlusten) längst ner.

Se hela svaret på speedledger.se

Vad betyder utfall ackumulerat?

En vanlig beräkning är att göra en löpande summa vilket även kan kallas för en ackumulerad summa. Ett typiskt exempel kan vara att man har försäljningssiffror per månad som i tabellen nedan. Man vill även se hur försäljningen ackumuleras över året. Det vill säga hur den totala summan byggs upp per månad.

Se hela svaret på informer.se

Vad är ackumulerat?

Se nedan vad ackumulera betyder och hur det används på svenska. Ackumulera betyder ungefär detsamma som hopa.

Se hela svaret på typkanske.se

Hur påverkar avskrivningar eget kapital?

Vinst efter avskrivningar och finansiella poster ökar det egna kapitalet och ökar soliditeten. Amorteringar minskar skuldsättningsgraden och tär på likviditeten. Samtidigt minskas rörelsens kostnader i framtiden(räntor) vilket i sin tur ökar tillgångarna på sikt.

Se hela svaret på foretagande.se

Hur bokföra avskrivning av inventarier?

Bokföra avskrivningar av inventarier

När avskrivningen genomförs, vilket i regel ska göras i den löpande bokföringen varje månad, krediteras tillgångskontot för ackumulerade avskrivningar (värdet på dina tillgångar minskar) med ett kostnadskonto i kontoklass 78 som motkonto i debet (dina kostnader ökar).

Se hela svaret på fortnox.se

Hur bokförs en avskrivning?

En planenlig avskrivning på en anläggningstillgång bokförs som en reducering av värdet för en anläggningstillgång i kontogrupp 10 till 12 och som en kostnad i kontogrupp 78. En skattemässig över- eller underavskrivning bokförs som en obeskattad reserv i kontogrupp 21 och som en bokslutsdisposition i kontogrupp 88.

Se hela svaret på bokforingstips.se
Föregående artikel
Vad kan man göra av järn?
Nästa artikel
Vad krävs för ett gott samarbete?