Hur refererar man till en artikel i löpande text?

Frågad av: Liselott Hedlund  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (3 betyg)

Hänvisning i löpande text
Vanligt är att den placeras efter det stycke i vilket man refererar till källan i fråga, men texthänvisningen kan också vävas in i texten. Den består av en parentes som vanligtvis innehåller författarens efternamn och källans utgivningsår.

Se hela svaret på hb.se

Hur refererar man till en artikel i löpande text apa?

Artiklar
  1. Mall. Efternamn, X. X. (År). Titel. ...
  2. Exempel. Ekblad, S. (2019). ...
  3. I löpande text. Bara parentes. (Ekblad, 2019) ...
  4. Mer information. Observera att ordningsföljden för författarna ska vara densamma i referensen som i källan. Om sidnummer saknas och artikeln har ett specifikt nummer anges detta föregått av "Artikel".

Se hela svaret på kib.ki.se

Hur referera till hemsida i löpande text?

Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger du antingen webbadressen direkt i parentesen i texten eller som en fotnot på den sida i den löpande texten där den omnämns. Du behöver inte ha med referensen i referenslistan.

Se hela svaret på libguides.kau.se

Hur refererar man till en artikel i löpande text Harvard?

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten.

Se hela svaret på slu.se

Hur man refererar till en artikel?

Referensen inleds med artikelns författare följt av år och titel. Om författaren är okänd används artikelns titel som huvuduppslag. Därefter följer information om tidskriftens titel, volym och på vilka sidor artikeln finns. Tidskriftens titel ska skrivas med kursiv stil.

Se hela svaret på im.uu.se

Källhänvisningar i löpande text

23 relaterade frågor hittades

Hur man refererar till en bok?

Texthänvisningen består vanligtvis av en parentes med författarens efternamn följt av årtal och sida. Alternativt skriver du namnet i texten och endast årtal och sida i parentesen. Samma sak gäller oavsett om du har använt en tryckt eller elektronisk bok. Sida behöver endast anges då det är ett direkt citat.

Se hela svaret på bibliotek.hv.se

Hur man skriver en referens?

Ange referens

Huvudsaken är att det klart och tydligt framgår vad i texten som är hämtat från dina källor och vad som är dina egna resonemang eller resultat. Referenser ska både sättas ut i den löpande texten i form av källhänvisningar och finnas i en referenslista i slutet av texten.

Se hela svaret på lnu.se

Kan man referera till ett examensarbete?

Om ett arbete givits ut i någon rapportserie kan man naturligtvis däremot referera till den som rapport, även om arbetet utgör en utbildningsuppgift. För utbildningsrapporter vid vår egen institution får beteckningarna ”Uppsats” och ”Examensarbete” inte användas för arbeten under 60-poängsnivå (motsvarande).

Se hela svaret på hundochkatter.se

Hur refererar man till lagar Harvard?

När du refererar till lagtexter ska referensen innehålla uppgifter om lagens år och nummer i Svensk Författningssamling (SFS). Om du skriver lagens namn i hänvisningen, använd endast erkända namn eller förkortningar, t. ex. kommunallagen, brottsbalken, BrB.

Se hela svaret på sh.se

Hur refererar jag till en internetsida?

Till webbsidor räknas källor på internet som inte kan räknas till någon annan publikationstyp (till exempel artikel eller bok). Ta med följande uppgifter (om tillgängligt): Författarens, organisationens eller myndighetens namn. Årtal då webbsidan uppdaterades (år). Dokumentets eller sidans titel.

Se hela svaret på umu.se

Hur refererar man till Andrahandskällor?

Om du vill referera till andrahandskällan anges enligt APA i texten ursprungskällans författare och publiceringsår (om det är känt) samt citeringen till andrahandskällan (det verk som man tagit del av). I referenslistan anges andrahandskällan.

Se hela svaret på guides.library.ju.se

Hur refererar man till en föreläsning apa?

Till personlig kommunikation förs material som inte går att återfinna via formella kanaler; brev, e-brev, intervjuer, telefonsamtal, föreläsningar, föreläsningsanteckningar och liknande. Dessa ska därför inte anges i referenslistan men dock i den löpande texten.

Se hela svaret på guides.library.ju.se

Hur refererar man till Fass enligt apa?

Ofta kan innehållsförteckningen i denna typ av böcker hjälpa dig att reda ut bokens struktur:
  1. Referens till källförteckning: Arman, M. ...
  2. Texthänvisning: (Arman 2015, ss. ...
  3. 1177. 1177 Vårdguiden (2015). ...
  4. FASS. FASS (2013). ...
  5. Rikshandboken i Barnhälsovård. Rikshandboken i Barnhälsovård (2016). ...
  6. Vårdhandboken. Vårdhandboken (2017).

Se hela svaret på libguides.hb.se

Hur referera till Socialstyrelsen apa?

I löpande text anges författaruppgifter och årtal på samma sätt som för tryckta källor, däremot ska inte Internetadressen (URL) anges i den löpande texten utan endast i referenslistan. … (Gunnarsson, 2006). … (Socialstyrelsen, 2007).

Se hela svaret på moodle.med.lu.se

Hur refererar man till en artikel på Skolverket?

Referens till källförteckningen:

utg.]. Stockholm: Skolverket. För lagar och författningar inkluderas ordningsnumret inom Svensk författningssamling (SFS-nummer), titel på lagen, utgivningsort och utgivare. När du hänvisar till en lag i texten ska du där ange både lagens namn och SFS-nummer.

Se hela svaret på buv.su.se

Hur refererar man till intervju Harvard?

När det gäller referenser till muntliga källor måste du ha berörda personers tillstånd. I Harvardsystemet behöver de muntliga källorna inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns. Numrera fotnoterna löpande även om samma källa används fler gånger.

Se hela svaret på bibliotek.hv.se

Hur refererar man till Andrahandskällor Harvard?

Du bör undvika att använda dig av andrahandskällor, men ibland finns ingen annan möjlighet. Diskutera gärna situationen med din handledare. När du hänvisar till en källa i andra hand ska båda källorna finnas med i texthänvisningen men inte i källförteckningen.

Se hela svaret på hb.se

Hur refererar man till en PowerPoint Harvard?

En referens kan skapas enligt följande grundläggande format:

Om inget år kan identifieras ange u. å. (= utan år) istället. Om presentationen är på engelska kan man skriva [PowerPoint slides] istället.

Se hela svaret på guides.library.ju.se

Hur refererar man till en avhandling?

Efternamn, A. A. (utgivningsår). Titel på avhandlingen [Doktorsavhandling/Licentiatuppsats]. Utgivare.

Se hela svaret på guides.library.ju.se

Hur Källhänvisar man ett examensarbete?

I den löpande texten anges författare samt årtal och sedan skrivs fullständiga uppgifter i källhänvisningen sist i rapporten. Se källhänvisningen i slutet av denna manual för exempel. Placering av referensen avgör vad som hänvisar till källan.

Se hela svaret på examensarbete.wordpress.com

När ska man referera?

När du skriver en rapport, uppsats eller annan akademisk text ska du alltid hänvisa, referera, till dina källor på ett standardiserat sätt. De viktigaste argumenten är att: Det ska klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden.

Se hela svaret på im.uu.se

Hur man gör en litteraturförteckning?

I litteraturförteckningen ska samtliga författarnamn anges. Om en källa har två författare ska bägge författarnamnen anges i alla hänvisningar i texten. I den löpande texten används ”och” före det sista namnet. Om de ingår i en parentes eller i en litteraturförteckning används tecknet ”&”.

Se hela svaret på vasa.abo.fi

Vilket referenssystem?

Referenssystemen är indelade i tre grupper: parentessystem (APA och Harvard), siffersystem (Vancouver och IEEE) och fotnotsystem (Oxford). Oavsett referenssystem är källhänvisningen i din löpande text en första kort information om källan och en mer utförlig information ges i en referenslista i slutet av din text.

Se hela svaret på oru.se

Hur skriver man källa på en bok?

Det som ska vara med i källförteckningen är bokens författare, tryckår, titel på boken samt förlag och förlagsort . Det är bra om man kursiverar titeln så att det syns tydligt. Exempel: Mankell, Henning, (2002), Innan frosten, Leopard förlag, Stockholm.

Se hela svaret på celsiusskolan.uppsala.se

Hur refererar man till en Videoföreläsning?

I din text: (Rosell 2017, Föreläsning, 15 mars). Version 2: personlig kommunikation anges både i texten och i referenslistan. I din text: (Rosell 2017, Föreläsning, 15 mars).

Se hela svaret på liu-se.libanswers.com
Föregående artikel
Vilka elbolag?
Nästa artikel
Hur många fotbollsplaner finns det i Sverige?