Hur såg det svenska språket ut för 100 år sedan?

Frågad av: Jan-Olof Hansson  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.7 av 5 (39 betyg)

Under medeltiden skrevs svenska framför allt med latinska bokstäver, och runalfabetet trängdes undan som skriftspråk för svenskan (även om det länge levde kvar i vissa områden). Fornsvenskan brukar delas in i två perioder: klassisk fornsvenska (ca 1225–1375) och yngre fornsvenska (ca 1375–1526).

Se hela svaret på isof.se

På vilket sätt märktes det att tal och skriftspråk närmade sig varandra i början av 1900 talet?

Talspråket och skriftspråket påverkar varandra

Undertiden talspråket påverkade skriften, förändrades också talet och blev mer likt skriften. De påverkade alltså varandra. Ord som flicker, körka och te började uttalas som de stavas och blev då istället flickor, kyrka och till.

Se hela svaret på svenskaspraketshistoria.wordpress.com

När började man tala svenska?

När det handlar om det svenska språket under medeltiden brukar man tala om tre perioder: den fornnordiska (fram till och med omkring 1200 e.Kr.), den äldre fornsvenska perioden (ca 1225-1375) och den yngre fornsvenska perioden (ca 1375-1526). Under vikingatiden började vissa språkskillnader inom Norden att utvecklas.

Se hela svaret på vastmanlandslansmuseum.se

Vilka perioder kan svenska språket delas in i historiskt?

Språkhistoria
 • Runsvenska (ca 800–ca 1225) Tack vare inskrifterna på runstenar vet vi en del om det språk som talades i Sverige under vikingatiden. ...
 • Fornsvenska (ca 1225–1526) ...
 • Äldre nysvenska (1525–1732) ...
 • Yngre nysvenska (1732–1900) ...
 • Nusvenska (1900- och 2000-talen)

Se hela svaret på ne.se

Hur förändrades svenska språket under 1900 talet?

1900-talet kännetecknas språkligt av att ett standardspråk, "rikssvenska", blir allt vanligare beroende huvudsakligen på masskommunikation genom radio och TV. Dessutom lånades många ord in från engelskan, framför allt efter andra världskrigets slut 1945. År 1906 genomfördes en stor stavningsreform.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Sv3 Svensk språkhistoria

24 relaterade frågor hittades

Hur har det svenska språket förändrats?

Vi får en större språklig variation: fler kommunikationsmedier, texttyper, genrer och språk. Det grundläggande svenska språksystemet – stavning, böjning, ordbildning, skrivregler, grammatik – förblir dock stabilt. ... Könsneutrala ord har blivit vanligare i svenskan de senaste åren, till exempel talesperson för talesman.

Se hela svaret på svenskaspraket.si.se

Hur påverkade tyskan det svenska språket?

Tyskan har påverkat det svenska språket i mycket hög grad. På 1300-talet bildades Hansaförbundet, och tyska köpmän och hantverkare kom till Sverige. ... Mängder av nya ord, som har med handel, hantverk och stadsliv att göra, införlivades med svenskan, men tyskan kom också att förändra ordbildnings- och böjningssystemet.

Se hela svaret på larare.at

I vilka tidsperioder brukar svenskan delas in i?

Perioder i svensk språkhistoria
 • Urnordiska: före vikingatiden. ...
 • Runsvenska: år 800–1225. ...
 • Klassisk och yngre fornsvenska: år 1225–1526. ...
 • Äldre nysvenska: år 1526–1732. ...
 • Yngre nysvenska: år 1732–1900. ...
 • Nusvenska: år 1900– ...
 • Lånord och influenser. ...
 • Böjning och syntax.

Se hela svaret på svenskaspraket.si.se

Vad är typiskt för språket i landskapslagarna?

År 1225 nedtecknades landskapslagarna som var de första svenska texterna skrivna med latinska bokstäver. Vad handlade de första skrifterna på fornsvenska om? De var landskapslagar alltså berättar de hur man ska handla eller vad straffet kommer bli om man har ett tänkt rättsfall eller brott.

Se hela svaret på quizlet.com

Vilken bok brukar man säga är periodens början?

Var äldsta bok på svenska är Äldre Västgötalagen (1225). Med denna lagbok inleddes den klassiska fornsvenska perioden. Från början hade varje landskap sin lag men på 1300-talet tillkom en lag som gällde för hela riket: Magnus Erikssons landslag.

Se hela svaret på grundskoleboken.se

Hur länge har svenska språket funnits?

Svenska dök upp som ett eget språk för ungefär 1 200 år sedan. Vägen fram till dagens så kallade nusvenska har varit lång och händelserik. Från fornsvenska till nusvenska. Mycket har hänt med svenska språket de senaste tusen åren.

Se hela svaret på isof.se

Hur kommer det svenska språket se ut om 100 år?

Ingen vet idag hur svenskan kommer att se ut i framtiden, det är omöjligt att säga, men många språkforskare har olika teorier om hur utvecklingen kommer att ske. Något som är helt säkert är att nya saker och ny teknik kommer att skapas. ... Tänk på hur mycket industrialismen förändrade det svenska samhället.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Hur ser svenskans ursprung och släktskap ut?

Svenskan är ett nordiskt språk, en germansk gren av det indoeuropeiska stam trädet. Dess syskon är danskan och norskan, medan de andra nordiska språken isländska och färöiska snarare kan betraktas som halvsyskon som bevarat mer av sina ursprungliga drag. Engelska och tyska blir med detta sätt att se närmast kusiner.

Se hela svaret på sharingsweden.se

Hur har August Strindberg påverkat det svenska språket?

August Strindberg slukade det moderna med hull och hår, och nyheterna satte avtryck i språket. Han var inte först med järnvägsbilder, men hittade nya sätt att använda dem, och de lever fortfarande kvar i svenskan. I en konstrecension år 1877 liknade han Düsseldorf vid en ”anhaltstation på kulturens stora stråkväg”.

Se hela svaret på spraktidningen.se

Varför kan man säga att Dialekternas utveckling gått åt två motsatta håll under den nusvenska perioden?

Man ändrade stavningen så att de passade uttalet bättre. Lif blev liv, rödt blev rött. Varför kan man säga att dialekternas utveckling gått åt två motsatta håll under den nusvenska perioden? ... Stavningen gjorde att skriftspråket mer liknade talspråket.

Se hela svaret på quizlet.com

På vilket sätt är tidskriften Then Swänska Argus viktig i svenskans historia?

Tidskriften behandlade moraliska, religiösa, politiska och ekonomiska frågor, ofta med kvick satir. Genom sin stora spridning och sitt moderna språkbruk fick tidskriften stor betydelse för det svenska språkets utveckling. Dalin föredrog en enklare språkstil än den då vanliga.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är Stadfästelsebrev?

Enligt stadfästelsebrevet bestod den tidigare lagen av en sammanblandning av äldre rättsordningar som varit spridda i flera flockar. Möjligen kan detta syfta på att de eventuellt tidigare lagarna för Fjädrundaland och Attundaland inarbetats i en Tiundalandslag.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka lagar införde Magnus Eriksson?

År 1335 förbjöd kung Magnus träldomen – det var inte längre tillåtet att hålla människor som slavar. År 1350 ersattes de gamla landskapslagarna med en enda lag som gällde i hela riket – Magnus Erikssons landslag. Samtidigt infördes också en särskild lag för städerna.

Se hela svaret på historiska.se

Vad kallas att efterlikna språket?

Grundtanken är att vi försöker efterlikna det språk som vi ser upp till, handlar ofta om en person, grupp eller hel nation som vid ett tillfälle har hög status - ekonomiskt, socialt eller kulturellt. Under 1900-talet var det engelskan som var prestigespråket i stora delar av västvärlden.

Se hela svaret på quizlet.com

Hur svenskan är uppbyggd?

Släktskap. Svenska är närmast besläktat med danska och norska, och utgör tillsammans med dessa språk de skandinaviska språken, som i sin tur är del av den nordgermanska (nordiska) språkgruppen. Övriga nordgermanska språk är färöiska och isländska. Som andra germanska språk är svenska ett indoeuropeiskt språk.

Se hela svaret på svenskaspraket.si.se

Vilka språk har influerat svenskan?

På 1700-talet kom franskan till Sverige. Hos de rika och lärda lärde man sig franska från barnsben och franskan blev ett språk för den svenska eliten. Det senaste språket att influera vårt är engelskan.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vilken språkgrupp tillhör svenska språket?

Den indoeuropeiska språkfamiljen. Svenskan är ett germanskt språk och på nära håll släkt med de andra nordiska språken. Svenskan är på längre håll även besläktad med språk som engelska och tyska, och ytterst med andra indoeuropeiska språk.

Se hela svaret på isof.se

Hur påverkades det svenska språket av kristendomen?

När kristendomen kom till Sverige under medeltiden, började svenskarna också använda sig av kristendomens latinska alfabet. Först användes bokstäverna bara i kristna texter på latin, men de spreds snart till mer vardagliga användningsområden, till det svenska språket och ersatte runorna.

Se hela svaret på svenskaspraketshistoria.wordpress.com

Hur har franskan påverkat det svenska språket?

Under 1600-talet fick franska lån som ateljé, byrå, staty och medaljong fäste i svenskan. Under 1700-talet fortsatte franskans inflytande på svenskan. Fransk kultur och litteratur beundrades och inom de högre samhällsklasserna användes franska i både skrift och tal. Franska lånord i svenska från den tiden är t.

Se hela svaret på sprakbruk.fi

Hur har invandringen påverkat det svenska språket?

Invandringen påverkar i allra högsta grad vårt intresse för språk. Vi möter människor med andra modersmål och kan spegla vårt eget modersmål i andras. ... Omkring 20 procent av dem som bor i Sverige har ett annat modersmål än svenska. Den stora invandringen är en helt modern företeelse.

Se hela svaret på spraktidningen.se
Föregående artikel
Får inom detaljplanerat område?
Nästa artikel
Vem är grundaren av hinduismen?