Hur skriver man aktieägaravtal?

Frågad av: Hildegard Jonsson  |  Senaste uppdatering: 23 februari 2022
Betyg: 4.2 av 5 (22 betyg)

“Man ska vara öppen för att ha mycket flexibilitet i aktieägaravtalet och ha ett handlingsutrymme vad gäller hur man ska bedriva bolaget”, säger han. “Tänk också lite framåt. Vad kommer att hända om två, tre år och vilken typ av investering kommer man kanske att behöva då?

Se hela svaret på breakit.se

Vad bör ingå i ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett juridiskt dokument där aktieägarna i ett bolag kommer överens om bolagets struktur och hur bolagets verksamhet ska styras. Exempel på villkor som ofta före-kommer i aktieägaravtal är bestämmelser om hur styrelsen ska utses, hur bolaget ska finansieras och hur försäljning av aktier ska gå till.

Se hela svaret på enklajuridik.se

Vad är ett Kontrollbolag?

Part har rätt att överlåta sina aktier i Bolaget till av samme Part direkt eller indirekt helägt bolag ("Kontrollbolaget"). Överlåtande Part ska se till att aktierna i Kontrollbolaget inte överlåts till annan än överlåtande Part.

Se hela svaret på sverigesingenjorer.se

Vad är ett investeringsavtal?

I ett investeringsavtal avtalar man fram hur en ekonomisk satsning ska se ut. Ett företag kan investera i ett annat genom att köpa befintliga aktier eller aktier som uppkommit genom en nyemission. Köper man aktier i ett nystartat bolag används begreppet venture capital. ...

Se hela svaret på dokumera.se

Vad kostar ett aktieägaravtal?

Normalt brukar det ta 4-5 timmar att ta fram ett aktieägaravtal om det mesta underlag är förberett. I regel tillämpar Silfwerax Juridik timtaxa, som är beroende av hur uppdraget ser ut i sin helhet. Vid enstaka tillfällen kan vi erbjuda ett fast pris. Räkna med att ett avtal kostar från 4500 kr (ex moms).

Se hela svaret på silfweraxjuridik.se

How to Draft a Shareholders Agreement?

26 relaterade frågor hittades

Vad kostar ett färdigt aktiebolag?

Ett lagerbolag kostar vanligtvis mellan 1 995 och 10 000 kronor. Priset för lagerbolag varierar beroende på vad som ingår, som f-skatt, bankkonto eller arbetsgivarregistrering. Det som tillkommer är Bolagsverkets vanliga avgifter för att registrera aktiebolag.

Se hela svaret på vismaspcs.se

Är aktieägare anställda?

Som ägare till ett aktiebolag räknas du som anställd och kan utnyttja de skattefria förmånerna. Däremot räknas du inte som anställd om du driver enskild firma eller handelsbolag. Då kan du inte erbjuda dig själv förmåner. Samma sak gäller om man har en lokal i bostaden som företaget kan hyra.

Se hela svaret på bjornlunden.se

Vad menas med uttrycket pacta sunt servanda?

Latin för "Avtal skall hållas", dvs regeln att ett avtal är juridiskt bindande. Detta är en grundläggande regel inom avtalsrätt, även om den inte direkt går att utläsa ur någon specifik paragraf i AvtL.

Se hela svaret på lagen.nu

Vad är ett avtalsvillkor?

I avtalsvillkorslagen står det vad som gäller när företag skriver avtal med konsumenter. Till exempel om villkor i köpeavtal, uthyrningskontrakt eller garantier.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vad innebär det att ingå ett avtal?

Ett avtal sluts vanligtvis genom att den ena parten ger ett anbud som den andra parten accepterar. En synonym till avtal är kontrakt. Detta begrepp används dock främst om skriftliga avtal.

Se hela svaret på lagen.nu

Vad är ett Kompanjonsavtal?

Genom att skriva kompanjonavtal så skapar ni trygghet för ert gemensamma företag. I avtalet kan ni till exempel reglera hur vinsten ska fördelas, vad som händer om ni skulle bli osams – eller om någon av er väljer att lämna företaget.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Var hittar jag min aktiebok?

I vanliga aktiebolag, sådana som inte är avstämningsbolag, är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget.

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vad är skillnaden mellan ett privat och publikt aktiebolag?

Ett aktiebolag kan antingen vara privat eller publikt. Ett publikt aktiebolag är ett företag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden. Alla övriga kallas privata aktiebolag.

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vad Beslutar bolagsstämman?

Bolagsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ och därmed överordnad både styrelse och verkställande direktör. På en bolagsstämma fattar aktieägarna beslut enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. Alla aktieägare har genom sin närvaro eller genom representation rätt att utöva sin rösträtt på bolagsstämman.

Se hela svaret på fortnox.se

Vad är ett hembud?

Villkor om hembud innebär att förvärvaren av en aktie/andel i ett bolag måste anmäla förvärvet och erbjuda de lösningsberättigade att ta över aktien/andelen mot betalning. Hembudet gäller alltså först efter att andelen har bytt ägare.

Se hela svaret på bjornlunden.se

Vad är en nyemission?

Nyemission är när ett företag erbjuder både allmänheten och sina befintliga aktieägare att teckna nya aktier i bolaget. Det gör de oftast för att få in mer pengar, till exempel för att finansiera köp av andra bolag.

Se hela svaret på nordea.se

Vad är en konkludent handling?

Konkludent handlande är ett juridiskt begrepp som innebär att avtal anses slutet på grund av handlande i överensstämmelse med ett avtal trots att formellt avtal aldrig slutits.

Se hela svaret på lagen.nu

Varför finns avtalsvillkorslagen?

Med tillämpning av avtalsvillkorslagen är det möjligt att förbjuda en näringsidkare att för framtiden använda ett avtalsvillkor som med hänsyn till pris och andra omständigheter är oskäligt mot konsumenterna.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är Konsumentförhållanden?

Allmänna bestämmelser

Lag (2020:339). konsument: en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, näringsidkare: en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med hans näringsverksamhet, oavsett om den är offentlig eller privat.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad menas med avtalsfrihet?

Friheten att bestämma vem man vill ingå avtal med, och vilka avtalsvillkor som ska gälla. Avtalsfriheten är inte absolut, och vissa avtalsformer styrs av tvingande regler, särskilt i syfte att skydda en svagare part (exv. en konsument eller en arbetstagare). Många avtalsregler är dock dispositiva.

Se hela svaret på lagen.nu

Vad innebär Ogiltighetsgrunden?

För att ett juridiskt bindande avtal ska kunna frångås krävs att det finns någon grund för ogiltighet. Dessa ogiltighetsgrunder hittas i Avtalslagen 3 kap. ... Enligt detta lagrum är en rättshandling (ett avtal) ogiltigt om någon har använt sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställing.

Se hela svaret på lawline.se

Vilka två komponenter behövs för att ett avtal ska anses slutet?

Kommentar. Anbud och svar måste vara exakt lika för att ett bindande avtal ska uppkomma. Den som avger ett anbud är bunden av det och likaså den som avger accepten.

Se hela svaret på lagen.nu

Hur ser man vem som är aktieägare?

En aktiebok är en förteckning som visar vem som äger aktier i företaget. Enligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en aktiebok. Den första versionen av aktieboken ska upprättas samtidigt som företaget grundas.

Se hela svaret på euroclear.com

Vem kan vara aktieägare?

Den som äger aktier i ett företag kallas aktieägare. Både juridiska personer och fysiska personer kan äga aktier. Aktieägare kan bo och vara medborgare i vilket land som helst. ... Bolagsverket har inget register över aktieägare eller aktieinnehav.

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vem kan starta aktiebolag?

I ett aktiebolag måste det finnas minst en ägare. Det kan vara en person (fysisk person) eller ett företag (juridisk person).

Se hela svaret på blogg.pwc.se
Föregående artikel
Har antalet poliser ökat?
Nästa artikel
Vad är Englands nationalrätt?