Hur startar man en gruva?

Frågad av: Reino Nyström  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.1 av 5 (74 betyg)

Enligt miljöbalken är gruvverksamhet klassad som miljöfarlig verksamhet och innan sådan kan starta krävs tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för själva brytningen, anrikningen samt deponering av utvinningsavfallet. Att bedriva gruvverksamhet innebär också oftast att tillstånd krävs enligt miljöbalkens 11 kap.

Se hela svaret på minefacts.eu

Hur går det till i en gruva?

Gruvbrytning kan ske under jord eller ovan jord i så kallade dagbrott. Gruvdrift är ofta kombinerad med ett anrikningsverk (mineralberedningsverk), där malmen renas till koncentrat, sliger, samt ibland även ett pelletsverk för tillverkning av pellets, för vidare transport till smältverk. Vid gruvor finns ofta schakt.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur bildas gruvor?

Sveriges berggrund bildades för flera miljoner år sedan. ... I Sverige finns gruvor som går ned till mer än 1 400 meters djup. Brytning av malm kan ske i dagbrott eller under jord. Malmkroppar bryts oftast i dagbrott ner till 300-400 meters djup, därefter övergår normalt brytningen till underjordsbrytning.

Se hela svaret på svemin.se

Är gruva i berg?

Från uppsamlingsplatserna transporteras berget med tåg eller truck till krossar. Krossarna ligger i gruvan och krossar berget till omkring tio centimeter stora bitar. Berget transporteras sedan till ytan med hjälp av hissar, som kallas för skip.

Se hela svaret på sgu.se

Vilka metaller utvinns i Sverige?

Sverige är EUs största producent av järnmalm och 2013 ut gjorde vår produktion hela 91 procent av EUs totala järnmalmsproduktion. KOPPAR är en utmärkt ledare av värme och elektricitet. Det är också tack vare dessa egenskaper som koppar är världens tredje mest använda metall, efter järn och aluminium.

Se hela svaret på sgu.se

Starta Eget Företag: 4 Vanliga Misstag

45 relaterade frågor hittades

Vilka metaller utvinns i Kirunagruvan?

Kirunagruvan är en järngruva i berget Kiirunavaara i Kiruna kommun. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har brutit järnmalm där sedan början av 1900-talet och gruvan är världens största och modernaste underjordsgruva för järnmalm.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilken är Sveriges största gruva?

Aitik, strax söder om Gällivare i Lappland, är Sveriges största koppardagbrott. Här bryts dygnet runt malmfyndigheter av kopparkis innehållandes koppar, guld och silver. Arbetet i Aitik sker med några av världens största maskiner.

Se hela svaret på boliden.com

Vad bryter man i en gruva?

I svenska gruvor bryts framför allt järn, koppar, zink och bly men också silver, guld och s.k. sällsynta jordartsmetaller. Järnmalm står för ungefär hälften av den svenska produktionen i ton räknat.

Se hela svaret på naturskyddsforeningen.se

Vilka metaller utvinns i Adak koppargruva?

Malmen anrikades vid Adakgruvan och gav 447 000 ton kopparslig ur vilken 123 000 ton koppar, 42 000 kg silver och 1 400 kg guld utvanns."

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad kan man få från gruvor?

Sulfidmineral är mineral som består av svavelföreningar. Ekonomiskt intressanta sådana är bland annat zinkblände, blylans och kopparkis. Flera basmetaller, som zink, bly, koppar och nickel, bryts från sulfidmalmer. Även guld och silver kan brytas från dessa, ofta som biprodukter.

Se hela svaret på minefacts.eu

Har koppargruva?

Sverige har en mer än tusen år lång historia av malmbrytning och metallframställning. Uppemot 3 000 gruvor har funnits i landet, de flesta belägna i Bergslagen. ... Under en period på 1600-talet, Sveriges stormaktstid, svarade Falu koppargruva för två tredjedelar av världens kopparproduktion.

Se hela svaret på sgu.se

Hur mycket koldioxid släpper gruvor ut?

”Gruvor i öppna dagbrott släpper i genomsnitt ut dubbelt så mycket koldioxidekvivalenter per uns guld som produceras jämfört med underjordiska gruvor, 0,85 ton CO2e respektive 0,40 ton CO2e.

Se hela svaret på metallerochgruvor.se

Vilka intressekonflikter kan uppstå vid gruvindustri?

Samtidigt uppstår intressekonflikter mellan gruvnäringen och exempelvis renskötseln, jordbruket, turistnäringen och andra markägare varför det är av vikt att klargöra vilka intressen som är tyngst vägande och skall ges företräde.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vilken är Sveriges djupaste gruva?

Renström i Bolidenområdet är Sveriges djupaste gruva, i januari 2019 passerades ett djup på 1500 meter. Det motsvarar drygt fyra Eiffeltorn staplade på varandra. I gruvan, som öppnades 1952, bryts komplexmalm innehållandes zink, koppar, bly, guld och silver.

Se hela svaret på boliden.com

Vilken sorts malm gräver företaget LKAB upp i Kiruna?

Malmkroppen i Kirunagruvan är en lutande skiva av magnetit som är ungefär 80 meter bred, fyra kilometer lång och sträcker sig minst två kilometer ner i marken. LKAB bryter järnmalm såväl ovan som under jord, i dagbrotts- och underjordsgruvor.

Se hela svaret på lkab.com

Vad är bra med gruvdrift?

En av de mest uppenbara effekterna är att gruvverksamhet tar mark i anspråk och förändrar landskapsbilden. Påverkan från gruvverksamheten beror på flera faktorer där de mest betydande faktorerna är vad för material som bryts och hur avfallshanteringen ser ut.

Se hela svaret på sgu.se

Vad utvinns i Malmberget?

AB Gellivare Malmfält kom att äga järnmalmsfyndigheterna i såväl Malmberget som Luossavaara-Kiirunavaara. Under några år arbetade Bergman i ledningen för bolaget, samt inmutade andra malm- och mineralfyndigheter inom lappmarkerna.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilken malm bryter vi mest?

Järnmalm i Sverige

I Kiruna är det magnetit som bryts och i Malmberget är det magnetit och hematit. Sverige är en av Europas största järnmalmsproducenter. De i Mellansverige helt dominerande järnmalmsmineralen är magnetit (Fe3O4) och blodsten eller hematit (Fe2O3).

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur mycket järnmalm har Sverige?

Några siffror från Bergverksstatistik 2019: Mängden säljbara järnmalmsprodukter ökade med fem procent till 29 miljoner ton. Metallproduktionen från icke-järnmalmsgruvor minskade med två procent under 2018. Några metaller ökade: Zink (+4 %), Bly (+6 %) och guld (+1 %) medan koppar (-6 %), silver (-5 %) minskade.

Se hela svaret på via.tt.se

Vart finns de största gruvorna i Sverige?

Den mest produktiva gruvan i Sverige idag är Aitik utanför Gällivare. Efter en utbyggnad som invigdes 2010 kommer gruvan successivt öka sin årsproduktion till planerade 36 miljoner ton 2014.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Har Sverige kolgruvor?

De flesta gruvorna finns i Sveriges tre malmregioner, Norrbotten, Skelleftefältet och Bergslagen. Kartan visar aktiva gruvor i Sverige. I början av 1900-talet hade Sverige omkring 250 gruvor. Idag har antalet minskat till 12 aktiva metallgruvor samtidigt som den totala produktionen har mer än fördubblats.

Se hela svaret på sgu.se

Vilka metaller utvinns i björkdalsgruvan?

Björkdalsgruvan[redigera | redigera wikitext]

Björkdalsgruvan är en av norra Europas största gruvor för utvinning av guld. Gruvan är belägen nordväst om Sandfors, cirka 20 kilometer väster om Kåge i Västerbottens län.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka metaller utvinns i björkdal guldgruva?

Det går att utvinna metallen tellur ur det guld som produceras vid guldgruvan i Björkdal, visar studier. Det kan bli oerhört lönsamt. Metallerna tellur och vismut beskrivs ofta som en slags förorening i guldet vilket gör guldet mindre värt.

Se hela svaret på aktuellhallbarhet.se

Hur djup är Kirunas gruva?

I Kiruna bryts malmen mot huvudnivån KUJ1365, det vill säga; 1365 meter under jord. I Malmberget sker brytningen mot huvudnivån M1250 som är belägen 1250 meter under jord.

Se hela svaret på lkab.com
Föregående artikel
Finns det svensk flytande honung?
Nästa artikel
Vad är det för skillnad på enskild firma och aktiebolag?