Kan en arbetsgivare vara bunden av flera kollektivavtal?

Frågad av: Britta Ek  |  Senaste uppdatering: 7 juli 2022
Betyg: 4.6 av 5 (51 betyg)

Ett företag kan vara bundet av flera kollektivavtal. Olika kollektivavtal som gäller för olika grupper av arbetare och/eller tjänstemän. Genom rättspraxis har det också fastställts att oorganiserade arbetstagare (de som inte är med i ett fackförbund) ska omfattas av kollektivavtalet.

Se hela svaret på expowera.se

Hur skulle du beskriva ett kollektivavtal utifrån allmänna avtalsrättsliga grunder?

Båda parter måste ha som avsikt att ingå just ett kollektivavtal för att det ska anses som ett sådant avtal. Kravet på skriftlighet medför att muntliga överenskommelser inte kan omfattas av kollektivavtalet. De har istället allmän avtalsrättslig verkan.

Se hela svaret på lagen.nu

Kan man ha två kollektivavtal?

Kollektivavtal kan konkurrera med varandra genom att två avtal reglerar samma arbetet. Typfallet är då en arbetsgivare redan är bunden av ett kollektivavtal, och sluter ytterligare ett kollektivavtal, som även det gör anspråk att tillämpas på arbetet ifråga.

Se hela svaret på lup.lub.lu.se

Kan arbetsgivaren bryta mot ett kollektivavtal?

När arbetsgivaren bryter mot kollektivavtalet

Om du anser att arbetsgivaren inte följer kollektivavtalet kan du absolut ta hjälp av facket. En rekommendation är att börja med att vända dig till din fackliga representant som kan inleda en dialog med arbetsgivaren.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vilka är bundna av ett kollektivavtal?

Du som arbetsgivare blir bunden av kollektivavtal genom att bli medlem i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett så kallat hängavtal. En del arbetsgivarorganisationer fungerar även som branschorganisationer. Det kan innebära att du som medlem i en branschorganisation även blir bunden av kollektivavtal.

Se hela svaret på verksamt.se

What is a Collective Bargaining Agreement? [employment and labour/union law]

30 relaterade frågor hittades

Är mitt företag anslutet till kollektivavtal?

Fråga din arbetsgivare eller ring Unionen för att ta reda på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Som medlem kan du också se det om du är inloggad.

Se hela svaret på unionen.se

Var hittar jag företagets kollektivavtal?

Du hittar ditt kollektivavtal i Arbetsgivarguiden där du som medlem direkt få tillgång till alla avtalstexter som berör just ditt företag.
...
Detta regleras vanligen av kollektivavtal:
  • Anställningsformer.
  • Arbetstid.
  • Semester.
  • Sjuklön.
  • Uppsägningstider.

Se hela svaret på almega.se

Kan man säga upp ett kollektivavtal?

29 § Är kollektivavtal på den ena sidan eller på båda sidor slutet av flera parter och kräves uppsägning för att avtalet skall upphöra att gälla, får part för egen del säga upp avtalet hos en eller flera parter på andra sidan.

Se hela svaret på jbk.se

Vad är en rättstvist?

En rättstvist är en tvist angående hur bestämmelser i lag eller gällande kollektivavtal ska tolkas och tillämpas. En sådan tvist löses ytterst av Arbetsdomstolen (eller skiljenämnd). För att domstolen ska ta upp frågan måste parterna först ha försökt lösa den genom tvisteförhandling.

Se hela svaret på mi.se

Hur bestäms anställningsvillkor när kollektivavtal saknas?

Generellt gäller att om kollektivavtal saknas ska de förmåner som kan aktualiseras regleras i anställningsavtalet för att du ska ha rätt till dem.

Se hela svaret på srat.se

Finns kollektivavtal i andra länder?

I många EU-länder bestäms minimilön i lag eller kollektivavtal som förklaras allmängiltiga och gäller därmed för alla arbets- tagare i en viss bransch. Sverige har valt en annan väg. Löner regleras i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och avtalet har en självständig ställning.

Se hela svaret på fackligt.eu

Måste alla ha kollektivavtal?

Det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. En arbetstagarorganisation kan dock vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal, varför frivilligheten inte alltid är reell. Saknas kollektivavtal gäller inte vilka arbetsvillkor som helst. Då gäller i stället lagens regler.

Se hela svaret på svensktnaringsliv.se

Är kollektivavtal ett krav?

Det finns inga lagkrav på att ha kollektivavtal. Men om du har utomstående anställda kan facket vidta s.k. stridsåtgärder, t. ex. ta ut personal i strejk, för att få dig att teckna kollektivavtal.

Se hela svaret på foretagarna.se

Vem bestämmer kollektivavtal?

Kollektivavtal kallas de skriftliga avtal som sluts mellan arbetstagarorganisationer, det vill säga facken, och enskilda arbetsgivare, och som bestämmer över arbetsvillkoren i form av lönesättning och annat.

Se hela svaret på xn--fackfrbund-icb.nu

Vad är ett avtalsområde?

Ett avtalsområde omfattar i regel samtliga företag som tillhör den arbetsgivarorganisation som Unionen tecknar avtal med, t ex Teknikarbetsgivaravtalet. Med vissa arbetsgivarorganisationer har vi flera avtalsområden, ex Sifs och HTFs avtal med Svensk Handel.

Se hela svaret på unionen.se

Är kollektivavtal offentliga?

Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos en myndighet. Då en fackförening inte är en myndighet är således deras kollektivavtal som förvaras hos dem inte offentliga. De har därmed rätt att vägra lämna ut handlingen.

Se hela svaret på lawline.se

Vad är en Medbestämmandeförhandling?

Medbestämmandeförhandlingarnas syfte är att arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att yttra sig och diskutera arbetsgivarens förslag innan denne beslutar. Ju tidigare man får tillfälle att diskutera förslagen, desto större chans har man att påverka resultatet.

Se hela svaret på unionen.se

Vad är en tvisteförhandling?

I tvisteförhandlingar hanterar man frågor om hur redan träffade avtal eller lagregler ska tolkas eller tillämpas, eller om vidtagna åtgärder som uppsägning eller avsked . Exempel på tvisteförhandlingar är brott mot kollektivavtal , otillåten uppsägning eller avsked, lönefordran med mera.

Se hela svaret på unionen.se

Hur kan man lösa en tvist?

Om du vill lösa tvisten i domstol ska du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där din motpart är folkbokförd. Är motparten en juridisk person är det den ort där styrelsen har sitt säte. Tingsrätten utfärdar sedan en stämning mot motparten.

Se hela svaret på verksamt.se

Hur lång uppsägningstid har jag kollektivavtal?

Om företaget har kollektivavtal så står det där vilka uppsägningstider som gäller. Vanligtvis är uppsägningstiden 1-3 månader, beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren.

Se hela svaret på unionen.se

Kan man säga upp en tillsvidareanställd?

Om du som arbetsgivare vill säga upp en anställd gäller däremot andra regler. Arbetsgivaren måste ha saklig grund för att kunna säga upp en tillsvidareanställning, vilket kan hänföra sig till antingen arbetsbrist eller personliga skäl.

Se hela svaret på lexly.se

Vilken dag räknas som Uppsägningsdag?

Det normala är att man räknar kalendermånader, dvs att om en uppsägning sker den 28 februari så är sista anställningsdag vid två månaders uppsägningstid den 28 april, och om uppsägningen sker den 1 mars så blir sista anställningsdag den 1 maj.

Se hela svaret på grona.org

Hur många företag har kollektivavtal?

I siffror betyder det 178 000 företag.

Se hela svaret på foretagarna.se

Har butiken kollektivavtal?

De flesta arbetsplatser har kollektivavtal - och alla borde ha det. Avtalet säkrar att du har rätt lön, garanteras löneökningar och har schysta villkor i övrigt. Kollektivavtalet är ett slags spelregler som fack och arbetsgivare kommer överens om.

Se hela svaret på handels.se

Varför är inte alla företag anslutna till kollektivavtal?

Att företag väljer att inte ha kollektivavtal beror inte på att man vill ge sämre villkor till sina anställda. Det handlar istället om att kollektivavtalen ofta saknar tillräcklig flexibilitet. Avtalen är framförhandlade med de stora företagens situation som utgångspunkt.

Se hela svaret på foretagarna.se
Föregående artikel
Kan en infektion i kroppen ge högt blodtryck?
Nästa artikel
Hur mycket kan världshaven stiga?