Kan en fastighet vara enskild egendom?

Frågad av: Edgar Gunnarsson  |  Senaste uppdatering: 2 mars 2022
Betyg: 4.5 av 5 (37 betyg)

Det finns ingenting som hindrar att ni gör halva fastigheten till din enskilda egendom. Som du kanske vet behöver ni då upprätta ett äktenskapsförord, se äktenskapsbalken 7 kap. 3 §. ... Det har ingen betydelse för om egendomen är enskild eller inte även om ni har gemensamma lån i huset.

Se hela svaret på lawline.se

Vad klassas som enskild egendom?

Egendom och tillgångar som en person äger kan vara enskild egendom för den personen. För att egendom ska utgöra enskild egendom kan det antingen ha tillkommit genom äktenskapsförord som är ett avtal mellan två makar om att viss egendom ska vara enskild egendom. ... Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom.

Se hela svaret på soderbergpartners.se

Hur vet man om en fastighet är enskild egendom?

För att veta om egendomen är enskild behöver du alltså antingen kolla om det finns något äktenskapsförord eller ta reda på hur och under vilka omständigheterna maken eller makan fick egendomen.

Se hela svaret på lawline.se

Måste man registrera enskild egendom?

Det enda som krävs för att det ska vara fråga om enskild egendom är att det finns villkor om det samt att formkraven för handlingarna är uppfyllda. På så sätt kommer det att vinna laga kraft. Det saknas därför regler och krav för exempelvis registrering och godkännande.

Se hela svaret på lavendla.se

Kan halva huset vara enskild egendom?

Det finns ingenting som hindrar att halva huset är giftorättsgods och andra halvan enskild egendom. Vem som står på lagfarten av fastigheten saknar betydelse för om fastigheten utgör enskild egendom eller giftorättsgods. Halva huset ska därmed tas med i bodelningen.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Enskild egendom

24 relaterade frågor hittades

Hur gör man arv till enskild egendom?

Det enklaste sättet att försäkra sig om att den egendom som tillfaller gåvotagaren eller arvtagaren ska bli enskild egendom är att skriva det som ett villkor i gåvobrev eller testamente. Detta innebär att egendomen hålls utanför bodelning i samband med skilsmässa och bortgång.

Se hela svaret på soderbergpartners.se

Vem ärver vid enskild egendom?

Regeln gäller före förordnanden i testamente. Din make kommer att ärva din enskilda egendom med fri förfoganderätt. När han avlider kommer egendomen att ärvas av era gemensamma barn. Om du önskar ändra detta bör du upprätta ett testamente vari du kan förordna att barnen ska ärva egendomen.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Måste man registrera äktenskapsförord?

För att ett äktenskapsförord ska vara formellt giltigt måste det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er. Ni måste också registrera det hos Skatteverket. Skatteverket för sedan in uppgiften om det registrerade äktenskapsförordet i äktenskapsregistret.

Se hela svaret på skatteverket.se

Kan jag testamentera bort enskild egendom?

Enligt ÄB 3:1 ska egentligen den efterlevande maken få hela ditt arv. Sedan när din make går bort, får dina två barn ärva sin del. Men du kan testamentera, såsom du vill göra, bort specifik egendom till dina barn. Det räknas av på deras arvslotter, som är då de är två stycken barn hälften var.

Se hela svaret på lawline.se

Vad kan vara enskild egendom?

En make kan ha enskild egendom. Då har den andre maken inte giftorätt i den egendomen. Egendom som är enskild ska alltså inte ingå i en eventuell bodelning. Är all egendom som makarna äger enskild egendom behöver ingen bodelning göras när äktenskapet upplöses.

Se hela svaret på bjornlunden.se

Vad är giftorättsgods och enskild egendom?

Den egendom som tillhör den ena maken i ett äktenskap eller registrerat partnerskap och som omfattas av giftorätt. Enligt Äktb 7:1 utgörs giftorättsgodset av all egendom som inte är enskild egendom.

Se hela svaret på lagen.nu

Vem ärver enskild egendom sambo?

Enligt svensk rätt ärver inte sambos varandra utan en sambos arvsrätt måste regleras genom testamente, precis som du nämner i din fråga. ... Den som innehar enskild egendom kan därför skänka, sälja eller testamentera bort egendomen på det sätt hen vill. Du har alltså rätt till egendomen med stöd av ert testamente.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan man sälja enskild egendom?

Genom äktenskapsförord kan en egendom bli enskild egendom. Enligt 7 kap. 2 § ska även det som träder istället för egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord räknas som enskild egendom. ... Vid en försäljning av enskild egendom blir även det som trätt i dess ställe enskild, alltså pengarna.

Se hela svaret på familjensjurist.se

När ska äktenskapsförord skrivas?

Efter att makarna kommit överens om innehållet i dokumentet ska det skickas till Skatteverket för registrering. Från och med att registreringen skett blir äktenskapsförordet giltigt.

Se hela svaret på lavendla.se

När kan man registrera äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord kan registreras antingen innan man har gift sig, eller efter. Alltså går det bra att upprätta äktenskapsförordet innan man har gift sig, men registrera det några månader senare när man har gift sig.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vad ska stå i ett äktenskapsförord?

I ett äktenskapsförord kan två makar, eller blivande makar, komma överens om vilka tillgångar som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Äktenskapsförordet gör det därmed möjligt för makarna att i förväg bestämma vilken egendom som ska ingå i en bodelning.

Se hela svaret på juridex.se

Vem ärver när man har särkullbarn?

Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn alltid omedelbar rätt till arvet från sin avlidne förälder (3 kap. 1 § ärvdabalken). Dock kan särkullbarn välja att avstå från att ta ut arvet direkt till förmån för efterlevande make, och därigenom erhålla arvet när denne har avlidit (3 kap. 9 § ärvdabalken).

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vem ärver fritidshus?

Om endast du lever har du ensam rätt till den delen som kommer från din bror. När den efterlevande maken går bort ska arvingar från den första som regel tilldelas den egendom som tillhört den först avlidna (3 kap. 5 § ÄB). Det innebär att du och/eller din mor vid fruns bortgång som regel ska tilldelas fritidshuset.

Se hela svaret på lawline.se

Vem ärver om man har äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. ... Om ni har ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods. Om ni vill påverka arvsordningen, bestämma vem som ska ärva er och vad de ska få i arv måste ni skriva ett testamente.

Se hela svaret på aatos.app

Hur bevisa enskild egendom?

Egendom kan bli enskild genom exempelvis äktenskapsförord alternativt testamente eller gåvobrev. För att en gåva ska bli mottagarens enskilda egendom krävs att givaren i ett gåvobrev uttryckligen villkorar att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom (7 kap. 2 § p. 2 ÄktB).

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vem ärver sambo med barn?

Sambor ärver aldrig varandra och det har ingen skillnad om ni har barn eller inte. Om ni har barn ärver barnen direkt, både om de är era gemensamma barn eller inte. Om ni inte har barn ärver den avlidnes föräldrar och om förälder avlidit ärver syskon. För sambos med barn ärver barnen direkt.

Se hela svaret på aatos.app

Vem ärver i första hand?

När en gift person avlider ärver den efterlevande maken eller makan före de gemensamma barnen (3 kap. 1 § ÄB). ... De gemensamma barnen har rätt till efterarv och är således efterarvingar till den först avlidna föräldern.

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Vad är sambo egendom?

Med samboegendom menas gemensam bostad och gemensamt bohag som paret skaffat för gemensam användning. Sambolagen gäller alltså inte all egendom som tillhör samborna.

Se hela svaret på bjornlunden.se

Vad är enskild egendom vid dödsfall?

Enskild egendom utmärks av att den inte ingår i en bodelning som görs när ett äktenskap tar slut. Det innebär att makarna inte delar lika på den enskilda egendomen vid skilsmässa eller dödsfall, utan den stannar hos den maken egendomen tillhör. ... Motsatsen till enskild egendom är giftorättsgods.

Se hela svaret på lawline.se

Vad anses som giftorättsgods?

Makars egendom är som huvudregel giftorättsgods. Giftorättsgods är i motsats till enskild egendom något som ska ingå i en bodelning i samband med äktenskapsskillnad eller om någon av makarna dör.

Se hela svaret på skatteverket.se
Föregående artikel
Hur kan man få hjälp efter ett övergrepp?
Nästa artikel
Vad heter sångerskan i doobidoo?