Kan en styrelse avslå en motion?

Frågad av: Henric Nyström  |  Senaste uppdatering: 9 februari 2022
Betyg: 4.7 av 5 (38 betyg)

Styrelsen ska alltid föreslå bifall (godkännande) eller avslag på din motion. ... Även styrelsens medlemmar kan lämna in motioner. Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsmötet, även de som styrelsen föreslår att avslås. Om det är flera motioner som lämnas in till årsmötet ska dessa numreras.

Se hela svaret på hsb.se

Måste en motion vara underskriven?

En motion kan skrivas av en enskild medlem eller av en grupp medlemmar. Både du som är köande medlem och du som är hyresmedlem kan skicka in motioner. Motionen bör skickas in till SKB digitalt i form av en Word-fil. Dessutom ska alltid ett underskrivet original skickas in.

Se hela svaret på skb.org

Hur svarar styrelsen på en motion?

Styrelsen bör lämna sitt svar på motionerna. Styrelsen har ofta information och kunskap om sådant som motionerna handlar om. Styrelsen kan rekommendera medlemmarna att antingen bifalla, avslå eller anse motionen besvarad beroende på vilken information som styrelsen har.

Se hela svaret på bostadsratterna.se

Vad ska en motion innehålla Brf?

En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. ... Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i materialet som skickas ut före stämman.

Se hela svaret på brfkvarnhjulet.se

Kan en motion vara anonym?

”Person med motionsrätt äger rätt att lämna motionen anonymt. ... För att motionen ska tas upp till behandling på stämman krävs att två personer med motionsrätt inför styrelsen styrker att motionen är lämnad av någon som har motionsrätt. Ett sådant styrkande ska ske senast två dagar innan stämman.

Se hela svaret på jf-uppsala.se

Så skickar du in en motion till Byggnads kongress.

27 relaterade frågor hittades

Hur ska en motion vara utformad?

En bra motion har en tydlig problemformulering och en tydlig beslutsformulering. När du skriver en motion skriv gärna kort och kärnfullt, fler ord stärker inte alltid ett argument utan tänk på att andra ska kunna ta till sig av dina argument och förslag.

Se hela svaret på unionen.se

Hur ska en motion behandlas?

Behandling av motioner

Alla motioner som kommer in skall behandlas av styrelsen. Styrelsen skall lämna ett svar över motionen där styrelsen skall föreslå hur stämman skall behandla motionen. Om styrelsen vill bifalla motionen skriver de ”Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen”.

Se hela svaret på hsb.se

Vilka delar brukar en motion innehålla?

För att en framställning skall anses vara en motion bör den innehålla ett förslag till åtgärd, och yrkande. Om så inte är fallet bör medlemmen kontaktas för att precisera sitt förslag. Innan en motion tas upp på årsmötet ska styrelsen avge ett yttrande. (I det här fallet avses vad styrelsen tycker om din motion.)

Se hela svaret på torrekullagk.se

Hur skriver man en motion till årsstämma?

Så här skriver du en motion

Motionens viktigaste del - ditt yrkande - ska helst formuleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser. Skriv under dokumentet med ditt namn.

Se hela svaret på hsb.se

Vad är en motion till ett årsmöte?

En motion är ett förslag till förändring som du som medlem i en förening kan skicka in till föreningens styrelse. Oftast lämnas motioner in i samband med årsmöten eller stämmor.

Se hela svaret på st.org

Hur hanterar styrelsen en motion?

En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör.

Se hela svaret på forening.se

När ska en motion vara inlämnad?

En motion måste lämnas in så att styrelsen kan avge ett yttrande före årsmötet. Motionen måste lämnas in före juni månads utgång samma år. Som medlem kan man skriva hur många motioner som helst och flera medlemmar kan lämna in en gemensam motion. Även styrelsens medlemmar kan lämna in motioner.

Se hela svaret på hsb.se

Vem kallar till extrastämma?

Extrastämma kan inkallas antingen av styrelsen själv, eller på begäran av en revisor. Det kan vara en speciell fråga som måste fattas beslut om och som inte kan vänta. Extrastämma kan också begäras av enskilda medlemmar, men då måste minst 1/10-del av föreningens medlemmar ställa sig bakom.

Se hela svaret på borattupplysning.se

Vad betyder att en motion är besvarad?

Motionen anses besvarad.

Det är angeläget att yttrandet är utförligt och väl genomarbetat. Som regel gäller att man inte ska utföra vad som begärs i motionen utan besvara motionen med ett förslag till om den ska bifallas, avslås eller besvaras, samt eventuella konsekvenser av det.

Se hela svaret på norrtalje.se

Vad är en motion kommun?

Ledamöter i kommunfullmäktige kan få upp ett ärende genom att väcka en motion, det vill säga att de föreslår någonting. En motion måste alltid beredas. Beredning betyder att förslaget, till exempel sänkt hastighet på en viss vägsträcka utreds och prövas utifrån olika synpunkter.

Se hela svaret på vaxjo.se

Vem kan skriva en motion till kommunfullmäktige?

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller fler ledamöter. Även ersättare får väcka en motion, men bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Motioner får inte heller vara försedda med bilagor.

Se hela svaret på mariestad.se

Hur skriver man en motion till facket?

Hur du skriver en motion
 1. Motionen ska bara behandla ett ämne. ...
 2. Skriv en tydlig rubrik som talar om vad motionen handlar om.
 3. Inled med en bakgrund till frågan.
 4. Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
 5. Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”.

Se hela svaret på kommunal.se

Hur skriver man en motion Riksbyggen?

Skriva motioner
 1. Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.
 2. Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
 3. Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.
 4. Presentera förslaget och visa vad det går ut på. ...
 5. Yrka på vad du vill. ...
 6. Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.

Se hela svaret på gbghus27.se

Vem kan skriva en motion till riksdagen?

I Sveriges riksdag kan ledamöterna endast lämna fristående motioner under allmänna motionstiden; övriga perioder av året är deras motionsrätt begränsad till de specifika politiska sakområden som regeringen tar upp för behandling. Följdmotion är en motion som lämnats på grund av någon annans förslag.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur skriver man en motion till en bostadsrätt?

Så här skriver du en motion
 1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
 2. Skriv vad ärendet handlar om.
 3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
 4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
 5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

Se hela svaret på hsb.se

Vad är det för skillnad mellan en proposition och en motion?

Från förslag till lag

De flesta lagar börjar med att regeringen lämnar ett förslag till riksdagen, en proposition. Riksdagsledamöterna kan också lämna förslag till riksdagen. Ledamöternas förslag kallas motioner. När ett lagförslag har kommit till riksdagen meddelar talmannen det i kammaren.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad är skillnaden mellan interpellationer och frågor?

En interpellation innebär att man vill föra en bredare debatt kring en speciell fråga. I debatten kring en interpellation får nämligen alla fullmäktiges ledamöter delta medan en enkel fråga begränsar antalet debattörer till den som ställt frågan och den som besvarar den.

Se hela svaret på mellerud.se

Kan man ändra en motion?

Beredningen av motioner ska ske så att fullmäktige kan besluta i ärendet inom ett år efter att ärendet väckts genom motionen. ... I beredningsarbetet utreder som regel tjänstemän frågorna som motionen tar upp och fo rmulerar förslag till beslut som sedan en nämnd får antingen ställa sig bakom eller ändra.

Se hela svaret på sundsvall.se

Hur hanteras en motion från en riksdagsledamot?

Så behandlas motionerna i riksdagen

Utskottet går igenom motionen och föreslår vad riksdagen ska besluta. För många av motionerna startar utskotten detta arbete först under våren. Därefter fattar riksdagen beslut om motionen. Utrikesutskottet arbetar med motioner om Sveriges samarbete och relationer med andra länder.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vem får lämna in en motion?

Motion. Du kan lämna in en skriftlig motion enskilt eller gemensamt med flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion får också lämnas vid ett pågående sammanträde med fullmäktige. Motionen får bara ta upp ett ämne och den måste handla om något som ligger inom den kommunala kompetensen.

Se hela svaret på goteborg.se
Föregående artikel
Var får man parkera en husvagn?
Nästa artikel
Vad är fransar gjorda av?