Kan man avsätta en valberedning?

Frågad av: Per-Åke Strömberg  |  Senaste uppdatering: 5 februari 2022
Betyg: 5 av 5 (75 betyg)

Har stämman år 1 beslutat att person X väljs till ledamot (eller suppleant) för två år kan stämman år 2 utan problem besluta att person X inte längre ska ingå i styrelsen, dvs utse en ny styrelse från och med då, varvid person X:s styrelseuppdrag bara blev ettårigt.

Se hela svaret på bostadsratterna.se

Kan styrelsen avsätta valberedningen?

En styrelse kan varken välja en ny ledamot eller avsätta någon, det är ett beslut som bara stämman kan fatta. Samma sak gäller också suppleanter och revisorer. ... En lösning är att kalla till en extra stämma för val av ny styrelse, resten av styrelsen avgår och Pelle blir kvar som enda ledamot.

Se hela svaret på bofokus.se

Kan man avsätta en styrelsemedlem?

Hur man avsätter en styrelseledamot regleras i 7 kap 14 § EFL. Ett uppdrag som styrelseledamot upphör i förtid om styrelseledamoten eller den som har utsett honom eller henne anmäler att uppdraget ska upphöra. [...] Det är alltså den som utser en styrelseledamot som också avsätter den.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan en Valberedare sitta i styrelsen?

Fråga: Har valberedningen rätt och/eller anledning att vara delaktig i styrelsens möten? Svar: Beträffande rätt: Valberedningen har inte rätt att delta i styrelsens möten. Däremot har styrelsen rätt, om den finner det lämpligt, att bjuda in valberedningen att delta i hela eller delar av ett styrelsemöte.

Se hela svaret på sv.se

Hur utses en valberedning?

Det finns inga lagregler som säger på vilket sätt valberedningens ledamöter ska utses. Det är dock starkt förankrad praxis att valberedningen utses av stämman och det förekommer också att föreningens stadgar har regler i frågan. Dock är det önskvärt att valberedarna bor i föreningen.

Se hela svaret på fastighetsagarna.se

Valberedningskurs

42 relaterade frågor hittades

Vem utser valberedning i aktiebolag?

Bolagsstämman ska utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Beslutet ska innefatta ett förfarande för att vid behov ersätta ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört. 2.3. Valberedningen ska ha minst tre ledamöter, varav en ska utses till ordförande.

Se hela svaret på bolagsstyrning.se

Hur många i en valberedning?

Valberedningen väljs årsvis vid årsstämman och består oftast av 2-3 personer (varav en är sammankallande) som är boende i föreningen. Valberedningen består ofta av tidigare styrelsemedlemmar som är väl insatta i vad som ingår i styrelseuppdraget. Det i sig kan underlätta vid rekrytering av nya personer till styrelsen.

Se hela svaret på fastighetsagarna.se

Kan en styrelseledamot sitta i valberedningen?

Voluntarius svar: Enligt god föreningssed kan en styrelseledamot inte samtidigt sitta i valberedningen. Det är alltså inte tillåtet. Det är inte olagligt, men betraktas som odemokratiskt. Däremot är det mycket vanligt och praktiskt lämpligt att en styrelseledamot som just avgått blir invald i valberedningen.

Se hela svaret på voluntarius.com

Vad händer om man inte får ihop en styrelse ideell förening?

– Om en förening inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. ... Det är i många föreningar valberedningen som ska lämna förslag på styrelsearvodet till stämman. Om en förening inte får ihop en styrelse måste föreningen likvideras. Ett annat sätt att locka till styrelsearbetet är att förenkla det.

Se hela svaret på bostadsratterna.se

Måste det finnas valberedning?

Många bostadsrättsföreningar arbetar med en valberedning. Det är en grupp medlemmar som får till uppgift att under året arbeta fram förslag till nya kandidater som är lämpliga att sitta i styrelsen. Det finns inga bestämmelser i bostadsrättslagen om att bostadsrättsföreningen måste utse en valberedning.

Se hela svaret på bostadsratterna.se

Vad krävs för att avsätta en styrelseledamot?

På föreningsstämman får ni sedan rösta om att styrelseledamotens uppdrag skall upphöra. Det krävs att 10 % av föreningens medlemmar skriftligen med motivering kräver en extra föreningsstämma, i detta fallet är er motivering att ni vill avsätta styrelsen.

Se hela svaret på lawline.se

Vad gäller om ordförande avgår Brf?

Om du vill avgå ur styrelsen, som firmatecknare eller särskild delgivningsmottagare ska du meddela det till styrelsen. Du anmäler din avgång via verksamt.se. Styrelsen kan vid behov kalla till en extra föreningsstämma för att göra ett kompletteringsval eller bestämma om ett lägre antal ledamöter eller suppleanter.

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vem eller vilka kan fatta beslut om att avsätta en besvärlig styrelseledamot under pågående mandatperiod?

Eftersom det framgår att bolagsstämman utsåg styrelseledamoten, så är det endast bolagsstämman som kan besluta om styrelseledamotens förtida avgång. Det innebär att ni i styrelsen bör kalla till en extra bolagsstämma som får fatta beslut i frågan.

Se hela svaret på legalbuddy.com

Vad gör en suppleant i styrelsen?

När styrelsesuppleanten ersätter en styrelseledamot har styrelsesuppleanten samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter. Huvudregeln är att en styrelsesuppleant endast ansvarar för beslut och åtgärder som hen gör när hen tjänstgör.

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vad händer om styrelsen inte är fulltalig?

En person som lägger ner sin röst anses låta bli att rösta för förslaget. Om styrelsen inte är fulltalig, måste i många föreningar mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter enas för att beslutet ska kunna fattas. Bestämmelser om röstningen ska finnas i stadgarna.

Se hela svaret på bjornlunden.se

Kan man ha en styrelse utan ordförande?

Det finns ett generellt krav på att en ideell förening ska ha en styrelse eller annat organ som kan företräda föreningen, eftersom föreningen är en juridisk person som måste representeras av någon. I praxis har detta krav inneburit att styrelsen har en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Se hela svaret på lawline.se

Måste man ha en styrelse i en förening?

Ideella föreningar måste ha stadgar och styrelse. För att en förening ska anses som juridisk person ska den ha antagit stadgar och valt en styrelse som kan företräda föreningen mot tredje man. Stadgarna ska innehålla föreningens namn, ändamål och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas (NJA 1987 s. 394).

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Vad händer om valberedningen inte hittar kandidater?

Vad händer om valberedningen inte får fram tillräckligt med kandidater till en styrelse? ... Om det fortfarande inte går att få ihop en styrelse med det antal ledamöter och suppleanter som stadgarna anger, kan det i slutändan bli frågan om föreningens existensberättigande, då den kan tvingas upphöra.

Se hela svaret på bostadsratterna.se

Hur länge sitter man i valberedning?

Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Utifrån föreningens verksamhet och dess behov ska valberedningen söka efter personer som tillsammans utgör en bra representation av föreningens medlemmar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter till föreningens ledning.

Se hela svaret på forening.se

Vad innebär det att vara styrelseledamot?

Styrelseledamöterna. En person som är delaktig i en styrelse benämns styrelseledamot. Den verkställande direktören får inte utse styrelseledamöterna. Styrelseledamöterna måste vara minst 18 år, får inte ha näringsförbud, vara försatta i konkurs eller ha förvaltare.

Se hela svaret på vismaspcs.se

Har styrelsen tystnadsplikt?

Styrelsens sammanträden är inte offentliga. Styrelsen bestämmer därför om andra personer, medlemmar eller icke medlemmar har rätt att närvara vid sammanträdena. ... Att styrelseledamöter har en generell tystnadsplikt torde emellertid inte kunna hävdas.

Se hela svaret på rf.se

Vad gör man som valberedare?

Som valberedare har du en viktig roll. En är; att ta fram förslag på kandidater och på så sätt vara med och bidra till en representativ klubbstyrelse som speglar arbetsplatsen.

Se hela svaret på unionen.se

Hur fungerar en ideell förening?

En ideell förening har ett ideellt ändamål eller bedriver ideell verksamhet. En ideell förening får inte ha till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. ... En ideell förening bildas genom att minst tre personer bestämmer syfte och namn.

Se hela svaret på verksamt.se

Måste börsbolag ha valberedning?

Det krävs inte av aktiebolagslagen att bolag ska ha en valberedning, men det är möjligt att inrätta en valberedning antingen permanent genom bestämmelser i bolagsordningen eller för kommande verksamhetsår genom beslut på bolagsstämman.

Se hela svaret på faronline.se

Var finns det reglerat hur ansvarsfrågan ska bedömas mot tredje man?

Bland annat en styrelseledamot eller verkställande direktör kan bli skadeståndsansvarig enligt 29 kap 1 § ABL gentemot bolaget eller tredje man (typiskt sett aktieägare eller borgenär). Skadeståndsskyldighet mot bolaget inträder vid försumlighet i hur uppdraget utförts.

Se hela svaret på foretagarnet.se
Föregående artikel
Hur är vägen över Flatruet?
Nästa artikel
Vad räknas som Efterfordon?