Kan man reklamera husköp?

Frågad av: Svea Jonsson  |  Senaste uppdatering: 31 januari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (8 betyg)

Enligt gällande lagstiftning kan en köpare reklamera fel som uppkommer inom tio år efter en överlåtelse (tidpunkten när du köpte huset) men det måste ske inom “rimlig tid” efter att du fått kännedom om eller borde ha märkt felet. ... Dock bör det regelmässigt inte gå längre tid än sex månader.

Se hela svaret på bostadsjuristerna.se

Vem anmäler man dolda fel till?

Om du upptäckt ett fel skall du skyndsamt meddela säljaren om felet, dvs reklamerar fastigheten såsom felaktig i visst avseende. Du har inte hur lång tid som helst på dig, från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet har du som mest fyra månader på dig att reklamera detta till säljaren.

Se hela svaret på mynewsdesk.com

Vad ingår i dolda fel vid husköp?

För att något ska räknas som ett dolt fel måste de här fyra kriterierna uppfyllas:
  • Felet måste ha funnits vid köptillfället.
  • Felet ska inte ha varit upptäckbart.
  • Felet ska inte ha varit förväntat.
  • Bostadens egenskaper avviker från uppgifter som säljaren har lämnat.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vad räknas som fel i fastighet?

Ett fysiskt fel föreligger om fastigheten inte stämmer överens med avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det förra – att fastigheten inte stämmer överens med avtalet – är ett så kallat konkret fel, d.v.s. en avvikelse från vad säljaren lovat i samband med överlåtelsen.

Se hela svaret på vesterlins.se

Hur länge är säljaren ansvarig för dolda fel?

Som säljare har du ansvar för dolda fel i tio år från köparens tillträde. Du bör därför upplysa köparen om de fel och brister som du vet att fastigheten har, men som är svåra eller omöjliga för en köpare eller besiktningsman att upptäcka. Om du inte lämnar sådan information kan du ha brustit i din upplysningsplikt.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad är grejen med boende (hyresrätt, bostadsrätt, äga sitt boende)?

22 relaterade frågor hittades

Vem bedömer om det är ett dolt fel?

Upptäcker köparen ett misstänkt dolt fel är det säljarens försäkringsbolag som bedömer om det ska klassas som ett dolt fel och om ansvaret är säljarens. ... Tänk på att även om det finns en dolda fel-försäkring tecknad av säljaren kan du som köpare inte bortse från din undersökningsplikt.

Se hela svaret på svenskfast.se

Är avlopp dolt fel?

De fel som ni inte kunnat förväntats upptäcka vid en noggrann undersökning av huset är så kallade dolda fel. Gällande avloppet kan man generellt säga att det omfattas av er undersökningsplikt.

Se hela svaret på lawline.se

Vad räknas som väsentligt fel?

Väsentligt fel enligt 29 § konsumentköplagen (KKL) är ett fel som är av allvarlig betydelse och som i princip innebär att den ifrågavarande varan inte kan användas på det sätt varan är åsyftad att göra. Bedömningen ska göras utifrån den enskilda konsumentens situation.

Se hela svaret på lawline.se

Vad är friskrivningsklausul värde?

Värdet av en friskrivningskalusul för säljaren beror på hur gammalt huset är och i vilket skick det är. Säljer du ett relativt nytt hus, eller ett hus där man renoverat mycket och dyra delar så är risken att drabbas av ett dolt fel (som säljare) mycket större än om du säljer ett äldre hus som behöver renoveras.

Se hela svaret på byggahus.se

Vad är ett Rådighetsfel?

Föreligger om en myndighet har inskränkt eller förbjudit viss användning av varan. Trots att den får säljas så får den inte användas.

Se hela svaret på lagen.nu

Vad ingår inte i dolda fel försäkring?

Gäller oftast bara bostadsbyggnaden. Försäkringsskyddet är i huvudsak begränsat till dolda fel som rör själva bostadsbyggnadens konstruktion. Vanligtvis finns det undantag eller begränsningar i försäkringarna för fel i installationer för värme, vatten, el, sanitet, vitvaror, ventilation, radon, eldstad och skorsten.

Se hela svaret på konsumenternas.se

Vad ingår i köparens undersökningsplikt?

En besiktning är en byggteknisk undersökning av ett hus eller en bostadsrätt. Köparens undersökningsplikt omfattar mer än den byggtekniska undersökningen. I besiktningen undersöks normalt inte installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten.

Se hela svaret på fmi.se

Hur vanligt med dolda fel?

1. Vanliga dolda fel
  • 1.1 Bristfälliga badrum. Det är vanligt att badrum inte uppfyller branschreglerna från de år som badrummet byggdes. ...
  • 1.2 Läckor i taket. ...
  • 1.3 Bristfällig dränering av villan. ...
  • 1.4 Elfel. ...
  • 1.5 Uteplatsen tillhör föreningen.

Se hela svaret på bostadsjuristerna.se

Kan köpare teckna dolda fel försäkring?

Du kan teckna en Dolda felförsäkring om:

Fastigheten är förmedlad av en fastighetsmäklare. Försäkring som kräver besiktning av byggnad och/eller konstruktion har utförts av, av försäkringsbolaget godkänd besiktningsman. Försäkringen tecknas senast på dagen för tillträde på fastigheten.

Se hela svaret på gjensidige.se

Vem ansvarar för dolda fel i bostadsrätt?

Säljaren ansvarar normalt för så kallade dolda fel. Det finns då tre grundkriterier som ska vara uppfyllda för att kunna åberopas. Det krävs också att det dolda felet är av större karaktär, det vill säga det kan antas ha påverkat fastighetens marknadsvärde om felet hade varit känt innan köpet.

Se hela svaret på fastighetsbyran.com

Kan man avtala bort dolda fel?

Felreglerna i jordabalken är dispositiva, vilket innebär att parterna kan avtala bort dem. Detta gäller även när reglerna ersatts av ett villkor som är till nackdel för köparen, såsom att denne avstår från att göra anspråk mot säljaren på grund av ett dolt fel.

Se hela svaret på lawline.se

Hur påverkar friskrivningsklausul priset?

En friskrivningsklausul bör leda till att priset på en bostad sätts ned något. Det beror på att risken för ett dolt fel alltid finns där och att det då blir köparen som får stå som ansvarig för de utgifter som är förenade med skadan.

Se hela svaret på xn--mklare-bua.se

Vad innebär generell friskrivningsklausul?

Friskrivning är en klausul vid försäljning av en fastighet eller del därav. Normalt ansvarar säljaren i 10 år för vad man kallar dolda fel. Är inte säljaren beredd att ta ansvaret kan han/hon friskriva sig för dolda fel.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad ingår i en besiktning av hus?

Vid besiktningen görs först en översikt av huset, en så kallad okulär besiktning. Det betyder att besiktningsmannen undersöker saker i huset med hjälp av syn, lukt och hörsel. Exempel på saker som undersöks är: fasad, tak, väggar, vind, grundkonstruktion, våtutrymmen, kök och fönster.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vad är väsentlig betydelse?

Väsentlig innebär ungefär: betydande eller avsevärd. Vad som avses med väsentlig beror på vad bestämmelsen säger. Sedan får man med ledning av förarbeten, rättsfall och böcker på området avgöra vad som avses med väsentligt i det specifika fallet.

Se hela svaret på lawline.se

Vad är omleverans?

Omleverans (gillt gods) innebär ett krav på säljaren att leverera en felfri vara istället för en levererad som är behäftat med något fel. Påföljden omleverans är en mer ingripande påföljd vid fel i vara än ett avhjälpande. Ett avhjälpande innebär att säljaren åtgärdar det som brister hos den levererade varan.

Se hela svaret på lawline.se

Vad betyder att häva ett köp?

Om du inte avhjälper felet eller levererar en ny vara kan konsumenten kräva att få häva köpet. Att häva ett köp innebär att du betalar tillbaka pengarna som konsumenten har betalat, mot att konsumenten lämnar tillbaka varan. ... För att konsumenten ska ha rätt att häva köpet krävs det att felet är av väsentlig betydelse.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Kan mögel vara dolt fel?

Röta och mögel går ofta att upptäcka genom att utföra mätningar, bryta upp väggar och tak eller använda sig av en sakkunnig; saker som alltså brukar falla utanför undersökningsplikten. Röta och mögel anses därmed ofta vara dolda fel, var dock försiktig och leta efter tecken på skadan.

Se hela svaret på vasaadvokat.se

Vad kostar dolda fel försäkring Anticimex?

Försäkringen kostar 7 500 kr. Notera att kostnaden för besiktningen inte ingår i priset.

Se hela svaret på anticimex.se

Hur driver man dolt fel?

För att man skall kunna åberopa ett fel som dolt måste man som köpare ha uppfyllt sin undersökningsplikt. Ett så kallat dolt fel skall inte kunna upptäckas alternativ misstänkas vid en noggrann besiktning av bostaden.

Se hela svaret på maklarringen.se
Föregående artikel
Hur mycket väger en vattenskoter?
Nästa artikel
Vad menas med normaldos?