Kan socialen omhänderta barn?

Frågad av: Stephan Eliasson  |  Senaste uppdatering: 2 mars 2022
Betyg: 5 av 5 (24 betyg)

Allmänt om omhändertagande av barn
Enligt LVU 6 § kan socialnämnden i vissa fall besluta att den som är under 20 år ska omhändertas om det är sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU och att beslut om vård inte kan skjutas upp med hänsyn till bland annat risken för den unges hälsa eller utveckling.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan socialtjänsten omhänderta barn?

Om socialtjänsten bedömer det nödvändigt att omhänderta barnet så kan socialtjänsten omhänderta barnet omedelbart. ... Grunden för ett omhändertagande med stöd av LVU är brister i omsorgen (2 §) eller barnets eget beteende (3 §).

Se hela svaret på advokaternas.se

Kan socialen ta barn?

Det ska beslutas om vård om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (2 §).

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vem beslutar om omhändertagande av barn?

I brådskande fall får socialnämnden besluta om omedelbart omhändertagande för barn och unga som vistas i Sverige på i princip samma villor som gäller enligt de vanliga bestämmelserna om omedelbart omhändertagande. Omhändertagandet ska sedan kunna fortsätta högst fyra veckor från den dag det verkställdes.

Se hela svaret på lagen.nu

Vad innebär ett tvångsomhändertagande av barn?

Ett beslut om tvångsomhändertagande innebär att socialtjänsten tar över ansvaret för omsorgen av barnet under tiden som barnet är omhändertaget. Föräldrar som har delad vårdnad över sitt barn kommer närvara under domstolsförhandlingen när rätten ska besluta om omhändertagande.

Se hela svaret på xn--familjerttstockholm-nwb.nu

Barnomhändertagande i Rosengård!

23 relaterade frågor hittades

När samhället tar ett barn?

Tvångsomhändertagande av barn är ett av de största ingreppen en stat kan göra i en familj och måste omgärdas av största möjliga rättssäkerhet. Omhändertagandena styrs av LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, som ska garantera rättssäkerheten.

Se hela svaret på advokaten.se

Vad har socialtjänsten för befogenheter?

Socialnämnden måste då kunna ha befogenheter som gör att utredningen kan fortgå utan att behöva vårdnadshavarnas samtycke. Därför finns 11 kap 2§ SoL. Socialnämnden ska utreda diskret och skyndsamt utan att någon utsätt för onödig skada eller olägenhet. Däremot kommer alltid barnets bästa gå först.

Se hela svaret på lawline.se

Vem beslutar om omedelbart omhändertagande LVU?

7 § Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, skall beslutet underställas förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades. Därvid skall beslutet jämte handlingarna i ärendet tillställas rätten. Förvaltningsrätten skall pröva beslutet så snart det kan ske.

Se hela svaret på lagen.nu

Vem beslutar om tvångsomhändertagande?

Det är Socialnämnden i kommunen som beslutar om LVU och beslutet måste verkställas i domstol.

Se hela svaret på sjalvforsvar.nu

Vem beslutar om omedelbart omhändertagande?

Vem fattar beslut om ett omedelbart omhändertagande? Beslut om att omedelbart omhänderta ett barn och var det ska placeras fattas av socialnämnden eller av socialnämndens ordförande efter utredning av en socialsekreterare. ... Förvaltningsrätten ska därefter inom en vecka besluta om omhändertagandet ska bestå eller inte.

Se hela svaret på mellerud.se

Hur går det till när ett barn omhändertas?

Omhändertagande är en lång process som oftast bereds tillsammans med familjen. Den största delen av omhändertaganden görs i samförstånd med barnet och familjen. Omhändertagandet motiveras alltid skriftligen. Barnskyddsarbetarna samlar ihop all information som påverkar ärendet och lyssnar även på familjens åsikt.

Se hela svaret på lastensuojelu.info

När placeras barn i familjehem?

Barnen kan placeras i familjehem när de är mellan 0 och 18 år. Barnet eller rättare ungdomen kan vara placerade fram till 21 år, om behov finns. Familjehemmets uppgift är förutom att ta hand om barnet också att hålla kontakt med familj och andra viktiga personer runt barnet och samarbeta med skola och socialtjänst.

Se hela svaret på laholm.se

När har socialtjänsten rätt att göra hembesök?

En grundläggande förutsättning för att socialnämnden ska få göra ett hembesök är att den enskilde samtycker till besöket. Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Se hela svaret på lagen.nu

Får socialen förhöra barn utan föräldrar?

Den 1 januari 2013 trädde en ny bestämmelse i kraft som ger socialnämnden rätt att tala med ett barn utan att först fråga vårdnadshavaren om lov och t.o.m. mot vårdnadshavarens uttryckliga vilja ( 11 kap. 10 § tredje stycket SoL ).

Se hela svaret på lagen.nu

Vad krävs för att få LVU?

För att LVU ska kunna tillämpas behöver tre förutsättningar vara uppfyllda: Det ska föreligga ett missförhållande som har anknytning till den unges hemmiljö enligt 2 § LVU (de så kallade miljöfallen) och/eller till den unges eget beteende enligt 3 § LVU (de så kallade beteendefallen).

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Vad krävs för en utredning socialtjänsten?

En utredning betyder att en socialsekreterare samlar in information och gör en bedömning om barnet eller familjen behöver något stöd. Utredningen handlar alltid om barnet och vad barnet behöver. Eftersom vårdnadshavare är ansvariga för sina barns välmående behöver utredningen också handla om vårdnadshavarens förmåga.

Se hela svaret på sundbyberg.se

Vem kan begära polishandräckning?

Polishandräckning – personligt skydd

Kan begäras av läkare som är offentliganställd eller har landstingsavtal. Biträde av polismyndighet begärs för läkarens personliga skydd när undersökningen ska genomgöras. ... Läkare på mottagande klinik kan också begära handräckning för överflyttning.

Se hela svaret på janusinfo.se

Vad står i 2 och 3 och vad betyder det?

Huvudregeln är att socialtjänstens insatser till barn och unga ska ske med vårdnadshavarnas och barnets samtycke. ... Vård enligt LVU kan bli aktuellt på grund av missförhållanden i barnets hem (2 § LVU) eller på grund av den unges eget beteende (3 § LVU).

Se hela svaret på jpinfonet.se

Hur får man in någon på tvångsvård?

De grundläggande förutsättningarna för tvångsvård är att personen i fråga:
  1. Lider av en allvarlig psykisk störning. ...
  2. Har ett oundgängligt behov av psykiatrisk dygnetruntvård (slutenvård) ...
  3. Motsätter sig erbjuden vård alternativt att det finns grundad anledning att anta att vården inte kan ges med personens samtycke.

Se hela svaret på internetmedicin.se

Vilka rekvisit prövas vid ett omedelbart omhändertagande?

Enligt 6 § LVU måste två rekvisit vara uppfyllda för att socialnämnden skall kunna besluta om omedelbart omhändertagande 1) det måste vara sannolikt att den unge som behöver vård vårdas med stöd av LVU, och 2) rättens beslut om vård inte kan avvaktas.

Se hela svaret på lawline.se

På vilka grunder kan vård beslutas enligt LVU?

2 § Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.

Se hela svaret på riksdagen.se

Hur snabbt LVU?

I akuta lägen kan en representant för socialnämnden besluta att den unge ska tas omhand omedelbart. Då måste socialnämnden skicka beslutet för prövning till förvaltningsrätten inom en vecka. Förvaltningsrätten beslutar då inom en vecka om socialnämndens beslut ska gälla eller inte.

Se hela svaret på domstol.se

Vilka lagar medger tvång i syfte att ge människor vård eller omsorg?

Lagstiftningen. Grundläggande i både hälso- och sjukvårdslagen (1982:763; HSL) och socialtjänstlagen (2001:453; SoL) är att slå vakt om den enskildes självbestämmande, integritet och värdighet. ... I akuta nödsituationer är det dock möjligt att även utan samtycke vidta åtgärder för att rädda den enskildes liv eller hälsa.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad är Umgängesbegränsning?

Enligt den bestämmelsen får socialnämnden, om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vården, besluta hur den unges umgänge ska utövas med vårdnadshavare och med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom en dom eller ett beslut av en domstol eller genom ett avtal, en s.k. umgängesbegränsning.

Se hela svaret på lagen.nu

Hur får man bort ett LVU?

Sammanfattningsvis finns det 3 olika vägar att gå, som KAN mynna ut i ett beslut om att vården av dina barn ska upphöra:
  1. Socialtjänsten prövar ärendet på eget initiativ. ...
  2. Du gör en hemtagningsbegäran. ...
  3. Förvaltningsrätten prövar ärendet.

Se hela svaret på lawline.se
Föregående artikel
Hur får jag kvitto från Klarna?
Nästa artikel
Vad betyder avsaltning?