Kan socialtjänsten ta vårdnaden?

Frågad av: Veronica Magnusson  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.9 av 5 (28 betyg)

Det betonas vidare att det är det enskilda barnets bästa som ska vara avgörande vid dessa ställningstaganden. Övervägandet innebär att socialtjänsten särskilt ska överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Kan socialen ta vårdnaden?

Socialnämnden ska hjälpa föräldrar att försöka nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge, exempelvis genom samarbetssamtal (18 §) eller medling (18 a §), och även hjälpa föräldrarna att träffa avtal om dessa frågor (17 a §).

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan socialtjänsten besluta om ensam vårdnad?

Bedömningen görs alltid utifrån vad som är bäst för barnet. Om du är missnöjd med hur socialnämnden har hanterat utredningen bör du i första hand vända dig dit. Som nämndes ovan ska utredningen kännetecknas av objektivitet. Domstolen kan besluta att vårdnaden ska vara ensam om det är bäst för barnet.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Hur länge kan man vara förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare har alltid rätt att på egen begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Förordnandet upphör annars när barnet fyller 18 år.

Se hela svaret på skr.se

Vad krävs för Vårdnadsöverflytt?

Ansökan om namnbyte görs till tingsrätten av de särskilt förordnade vårdnadshavarna. För att få veta hur man ska göra, kontaktar man tingsrätten på den ort som barnet bor i. Domstolen inhämtar ett yttrande från de biologiska föräldrarna och från socialtjänsten i boendekommunen. Föräldrarnas samtycke krävs inte.

Se hela svaret på familjehemmet.se

ATT FÖRLORA VÅRDNADEN AV SITT BARN GENOM LVU | Socialen, Bup, SIS-hem, ätstörningar? MAMMA SVARAR

16 relaterade frågor hittades

Vad betyder Vårdnadsöverflytt?

Målet med vårdnadsöverflyttning är därmed att skapa trygghet för barnet. Sker en överflyttning kan barnet vara säker på att få växa upp resterande uppväxt på samma ställe. Vid en vårdnadsförflyttning blir familjehemsföräldrarna särskilt förordade vårdnadshavare. Det liknar vårdnadshavare gällande juridiskt ansvar.

Se hela svaret på xn--rttshjlp-0zaf.net

När överväga Vårdnadsöverflytt?

Vårdnadsöverflyttning ska övervägas efter tre år

När ett barn har varit placerat i samma familjehem i tre år, ska socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka hos tingsrätten om överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrarna.

Se hela svaret på kunskapsguiden.se

När blir barn tilldelade särskild vårdnadshavare?

Om föräldrarna inte kan ta hand om sitt barn eller är olämpliga som vårdnadshavare behöver barnet få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Ett behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare kan även uppstå om barnets vårdnadshavare avlider eller på annat sätt är varaktigt förhindrade att ha hand om vårdnaden om barnet.

Se hela svaret på domstol.se

Hur länge har man ansvar för sina barn?

Föräldrar är försörjningsskyldiga för sina barn fram tills dess att den unga fyllt 21 år, om barnet fortsätter att studera på gymnasiet. Innan barnet har fyllt 18 år är det föräldrarna som behöver komma överens om underhållet.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

När vårdnadshavare avlider?

Om en förälder som har ensam vårdnad dör ska tingsrätten bestämma om den andra föräldern eller någon annan person ska få vårdnaden om barnet. Om båda föräldrarna dör, ska domstolen på anmälan av socialnämnden eller när förhållandet annars blir känt anförtro vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.

Se hela svaret på lawring.se

Hur gör man för att få ensam vårdnad?

Om föräldrarna inte är överens i frågan om vårdnad över barnet krävs en juridisk process i domstol. Den förälder som vill ha ensam vårdnad måste då ansöka om det vid tingsrätten i den ort där barnet bor. Detta gör man genom att lämna in en stämningsansökan.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan en Bonusförälder bli vårdnadshavare?

Det är enbart barnets föräldrar som kan bli vårdnadshavare (6 kap. 2 § föräldrabalken). I vissa fall kan rätten förordna vårdnaden åt en eller flera så kallade särskilt förordnade vårdnadshavare. Det görs enbart när båda föräldrarna är döda eller obenägna att ta hand om barnet på grund av exempelvis missbruk.

Se hela svaret på lawline.se

Hur svårt är det att få ensam vårdnad?

Att få ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter är dock generellt mycket svårt. Klienter måste ofta driva domstolsprocesser flera gånger om innan domstolen konstaterar att samarbetssvårigheterna är så djupgående att gemensam vårdnad är uteslutet.

Se hela svaret på fyrtornadvokat.se

Vem betalar ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare?

Efter en vårdnadsöverflyttning ska socialnämnden i kommunen ge särskilt förordnade vårdnadshavare råd och stöd. Du har rätt att få ersättning för den del av uppdraget som är att vara barnets förmyndare, vilket överförmyndarnämnden beslutar om. Vissa kommuner betalar även ut ersättning för vårdnadsdelen av uppdraget.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Får barn bestämma vilken förälder de vill bo hos?

BUP svarar:

Är det du själv som önskar bo hos en förälder eller är dina föräldrar inte överens om vart du skall bo? Om det är du som vill bestämma är det inte förrän du är 18 som du kan göra det. Samtidigt måste ju den förälder du vill bo med vara överens om att du får det.

Se hela svaret på bup.se

Hur mycket kostar en vårdnadstvist?

Om ditt ombud har en timtaxa på 2 500 kronor och du får maximalt med stöd genom rättshjälp betyder det att vårdnadstvisten kostar dig ungefär mellan 15 000 och 65 000 kronor. Om du istället får stöd genom rättsskyddet så kostar vårdnadstvisten dig ungefär mellan 25 000 och 85 000 kronor.

Se hela svaret på rattsakuten.se

När upphör föräldraansvaret?

Juridiskt upphör föräldraansvaret när barnet fyller 18 år.

Se hela svaret på hejaolika.se

När kan jag sluta att betala underhåll?

* Innan barnet har fyllt 18 år är det föräldrarna som behöver komma överens om underhållet. Om föräldrarna inte kan komma överens om underhållsbidrag kan Försäkringskassan betala ut underhållsstöd till föräldern som barnet bor hos. * Underhållsstödet upphör när barnet fyller 18 år.

Se hela svaret på via.tt.se

Vad är föräldraansvar?

Så här står det i förarbetena till lagen: ”Det ansvar en förälder har som vårdnadshavare enligt föräldrabalken, att ansvara för barnets personliga förhållande och se till att barnets behov blir tillgodosedda med hänsyn till ålder, utveckling och övriga omständigheter, är detsamma oavsett om barnet har ett ...

Se hela svaret på godassistans.se

Vem kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

Vid rekryteringen tas hänsyn till barnets ålder och utveckling samt den personliga anknytningen mellan barnet och den tilltänkta vårdnadshavaren. Det är endast myndiga personer som kan bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Det finns inget krav om att den tilltänkta vårdnadshavaren ska kunna prata barnets språk.

Se hela svaret på goteborg.se

Vilka kan bli särskild vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om ett barns föräldrar är avlidna eller inte kan utöva vårdnaden, till exempel på grund av sjukdom eller fängelsestraff. Ensamkommande barn ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare efter uppehållstillstånd.

Se hela svaret på rfs.se

Vem har rätt till barnet vid separation?

Vårdnad. De allra flesta föräldrar har gemensam vårdnad och ansvarar tillsammans för att barnet får vad hen behöver och har rätt till. Det gäller i princip allt som rör barnet, till exempel var hen ska bo och i vilken skola hen ska gå. Mindre beslut som rör omsorgen tas av den förälder som barnet bor hos då.

Se hela svaret på 1177.se

När placeras barn i familjehem?

Barnen kan placeras i familjehem när de är mellan 0 och 18 år. Barnet eller rättare ungdomen kan vara placerade fram till 21 år, om behov finns. Familjehemmets uppgift är förutom att ta hand om barnet också att hålla kontakt med familj och andra viktiga personer runt barnet och samarbeta med skola och socialtjänst.

Se hela svaret på laholm.se

När kan socialen ta ens barn?

Det ska beslutas om vård om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas (2 §).

Se hela svaret på familjensjurist.se

Hur länge kan ett barn vara Familjehemsplacerad?

Så länge pågår uppdraget. Hur länge ett barn behöver bo i ett familjehem varierar mellan allt från cirka ett halvår till hela sin uppväxt. Ibland vet socialtjänsten redan från början att barnet är i behov av en längre tids placering i familjehem.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se
Föregående artikel
Hur är det att läsa med dyslexi?
Nästa artikel
Vad har atomslagen i en grupp respektive en period gemensamt?