Kan språk ha olika status?

Frågad av: Sölve Holm  |  Senaste uppdatering: 4 mars 2022
Betyg: 4.2 av 5 (43 betyg)

Gunilla Ladberg (2003) skriver i sin bok ”Barn med flera språk” att olika språk har olika status. Världsspråk som spanska och engelska har hög status internationellt men det svenska språket har hög status inom landet. Lågstatusspråk blir påverkade av de språk som har högre status.

Se hela svaret på diva-portal.se

Hur språk i olika situationer kan ha olika status?

Det som ger ett språk dess status är i stället dess bärare och i vilken utsträckning som andra språkanvändare utsätts för detta språk. Språk följer makten. Det är därför som språk som talas i imperier, expansiva statsbildningar, framgångsrika stater och bland erövrande folk och klasser har haft så hög status.

Se hela svaret på spraktidningen.se

Varför kan samma språk ha olika status i olika situationer?

Det är faktiskt lite vanligare att vara flerspråkig, som Selma, än att bara kunna ett enda språk. Vissa är flerspråkiga eftersom föräldrarna talar olika språk. Barnen lär sig båda språken samtidigt från början. Skolan i landet kanske undervisar på ett annat språk än det som man talar i hemmet.

Se hela svaret på app.binogi.se

Hur många språk talas det i Sverige?

I Sverige talas och skrivs, förutom svenska, ungefär 200 olika språk. Dessutom har vi fem nationella minoritetsspråk.

Se hela svaret på isof.se

Hur många språk talas det i Malmö?

Totalt talas det nästan 180 språk i Malmö men att bygga en organisation för att tillgodose allas behov är förstås inte praktiskt möjligt.

Se hela svaret på biblioteksbladet.se

Roller och status

30 relaterade frågor hittades

Vad är Språksituation?

Språk är ett viktigt inslag i människors liv. Allt fler både skriver och läser stora textmängder i sitt yrke, men också privat. Samtidigt läser vi numera inte bara på papper utan också på datorskärmar, läsplattor och mobiltelefoner.

Se hela svaret på svenskaspraket.si.se

Hur språklig variation hänger samman med talare syfte och Kommunikationssituation samt hur språk i olika situationer kan ha olika status?

Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.

Se hela svaret på larareliza.wordpress.com

Varför pratar vi på olika sätt i olika situationer?

Dialekter finns för att blandningen av gammalt och nytt i språket skiljer sig åt från plats till plats. Olika nyheter har uppkommit i olika områden. Efterhand som tiden gått har det därför blivit större och större skillnader mellan dialekter runtom i landet.

Se hela svaret på isof.se

Vilka attityder finns till den språkliga variationen?

För många är det lättare att tycka om dialekter som talas långt ifrån huvudstaden, exempelvis värmländska eller gotländska. Även privata erfarenheter kan påverka våra attityder. Vi kan förknippa en dialekt med en enskild individ, och vår attityd till dialekten blir då densamma som till personen som talar den.

Se hela svaret på isof.se

Vilka variationer av språk finns det idag i Sverige?

Det finns många olika varianter av det svenska språket. Hur du väljer att använda ditt språk påverkas av många olika saker; bland annat av var du är uppväxt, din sociala ställning och din ålder.
...
Sexolekter
  • Kvinnor använder färre tveksamhetsmarkörer än män. ...
  • Män talar i större utsträckning med dialekt.

Se hela svaret på svenska1.com

Hur varierar språket beroende på Kommunikationssituationen?

Man studerar sociala och kulturella aspekter i språk och språkbruk. Språksociologin studerar språklig variation; alltså skiftande (medvetet eller omedvetet) språkbruk beroende på kommunikationssituation och sammanhang. I detta moment ska vi studera hur språket förändras i olika sammanhang och vad det har för betydelse.

Se hela svaret på larare.at

Hur kan språket variera beroende på vem som talar?

Språket kan variera mycket från person till person och kan därför kopplas till makt eftersom man kan prata sig till mycket. ... En person i dagens samhälle formar sitt språk utifrån vem hen umgås med, vilken generation hen tillhör, vart hen kommer ifrån, hur hens föräldrar pratar och hens kultur och religion.

Se hela svaret på spraksociologibloggen.wordpress.com

Hur uppkom det svenska språket?

Svenska dök upp som ett eget språk för ungefär 1 200 år sedan. Vägen fram till dagens så kallade nusvenska har varit lång och händelserik. ... Det gemensamma språk som talades i Norden före vikingatiden kallas urnordiska. Ungefär från och med vikingatidens början omkring år 800 kan man urskilja svenska som eget språk.

Se hela svaret på isof.se

Är svenskan ett officiellt språk i Sverige?

Motivering. Svenskan är officiellt språk i Finland (sedan 1919) och inom EU (sedan 1995). ... Det svenska språket har dock inte ställning av officiellt språk i Sverige. Däremot är minoritetsspråken finska, jiddish, meänkieli (tornedalsfinska), romani och samiska lagstadgat officiella språk i Sverige (sedan 1999).

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad betyder det att språk tillhör samma språkfamilj?

språkfamilj, grupp av besläktade språk, dvs. språk med samma historiska ursprung.

Se hela svaret på ne.se

Hur är indoeuropeiska språk släkt?

De flesta språk i Europa är släkt med varandra och kommer troligen från Indien med invandrande folkgrupper. Forskarna träter fortfarande om huruvida det fanns ett gemensamt indoeuropeiskt språk som sedan utvecklades till flera olika, eller om skillnaderna uppstod tidigare.

Se hela svaret på kursnavet.se

Vilket språk talades i Norden fram till 1000 talet?

Nordiska språk är en undergrupp av de germanska språken och härstammar från fornnordiskan, det språk som började talas i Norden från ca 700-talet e.Kr. och som runt 1000-talet delades upp i de mer distinkta regionala dialekterna fornsvenska, forndanska, forngutniska, fornnorska och fornisländska.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilket är det största språket i Malmö?

I Malmö är arabiska och somaliska de största språkgrupperna som kan vara svåra att nå. Därför har Malmö stad prioriterat översättningar till arabiska, somaliska och engelska; många kan engelska, även om det inte är deras modersmål.

Se hela svaret på malmo.se

Vad heter Malmös dialekt?

Många dialekterna tenderar att tunnas ut, inte minst i storstäderna. Ändå vet varje Malmöbo att malmöitiskan alltjämt lever kvar, om än den kan vara svår att bestämma.

Se hela svaret på malmo.se

Vad pratar man i Malmö?

Sydsvenska mål talas i södra Sverige, i Skåne, Blekinge, södra Halland och södra Småland. Exempel på dialekter som tillhör dialektområdet sydsvenska mål: skånska och blekingska. I den här inspelningen intervjuas Maria som är från Malmö. Intervjuaren frågar Maria vad hon tycker om Malmö och Skåne.

Se hela svaret på isof.se
Föregående artikel
Har elefanter naglar?
Nästa artikel
Hur får man hasselnötter?