När krävs prövningstillstånd?

Frågad av: Sibylla Nilsson  |  Senaste uppdatering: 11 juli 2022
Betyg: 4.2 av 5 (54 betyg)

Om tingsrätten har dömt en person till böter eller frikänt personen för ett brott som kan ge högst sex månaders fängelse så krävs prövningstillstånd för att målet ska tas upp i hovrätten (49 kap. 13 §). Vilken påföljd som följer av ett visst brott stadgas av respektive bestämmelse i brottsbalken.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vad krävs för att få prövningstillstånd?

Domstolen kan ge prövningstillstånd av följande skäl: Kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten har dömt rätt. Det går inte att bedöma om förvaltningsrättens avgörande är riktigt utan att prövningstillstånd ges (granskningsfall).

Se hela svaret på domstol.se

Vad händer om man inte får prövningstillstånd?

Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd innebär det att domstolen inte tar upp överklagandet till prövning. Hovrättens avgörande är då det som gäller. Högsta domstolens beslut vinner omedelbart laga kraft och kan inte överklagas.

Se hela svaret på domstol.se

Vem beviljar prövningstillstånd?

Prövningstillstånd är ett tillstånd som hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller domstolsärende ska kunna tas upp och prövas av domstolen.

Se hela svaret på lagen.nu

I vilka situationer beviljar hovrätten prövningstillstånd?

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra fall:
  • När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.
  • Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt.
  • Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.

Se hela svaret på domstol.se

ÖVERKLAGANDET TILL HOVRÄTTEN! - ADVOKATSNACK!

21 relaterade frågor hittades

Hur lång tid innan hovrätten meddelar prövningstillstånd?

Rådgivarens svar

I regeringens riktlinjer för Sveriges domstolar 2021 samt regeringens riktlinjer för Sveriges domstolar 2022 anges att frågan om prövningstillstånd i 75 % av de tvistemål som överklagas till hovrätten ska ta högst två månader att avgöra.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Hur lång tid tar det för mark och Miljööverdomstolen att fatta beslut om prövningstillstånd?

En majoritet av ärendena får aldrig pröv- ningstillstånd men den initiala prövningen tar ändå i genomsnitt 8 veckor. Den genomsnittliga handläggningstiden för de detaljplaner som be- viljades prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen var betydligt längre, nämligen 41,6 veckor, eller nästan 10 månader.

Se hela svaret på insynsverige.se

Hur meddelas prövningstillstånd?

När ett mål kommer till domstolen registreras det på någon av domstolens tre beredningsenheter som alla är specialiserade på olika typer av mål. En justitiesekreterare gör därefter en inledande utredning och en preliminär bedömning av om målet kan vara aktuellt för prövningstillstånd.

Se hela svaret på domstol.se

Måste målsäganden närvara vid rättegång?

Utgångspunkten är att de som är parter i rättegången, dvs målsägande och den åtalade, ska infinna sig vid huvudförhandlingen (11 kap. 5 § RB). Målsägande måste dock inte infinna sig om rätten tycker att saknar betydelse för utredningen att personen närvarar.

Se hela svaret på lawline.se

Vad händer om en svarande inte infinner sig i domstolen?

Om svaranden inte kommer kan domstolen utdöma vite eller besluta om hämtning. Domstolen har även möjlighet att i vissa fall avgöra ärendet trots att svaranden inte kommer. Även vittnen som kallats är skyldiga att komma till domstolen.

Se hela svaret på advokaternas.se

Vad händer efter prövningstillstånd?

Det är hovrätten som avgör om den ska lämna prövningstillstånd eller inte. Lämnar hovrätten prövningstillstånd kommer den att pröva målet på nytt i de delar som tingsrättens dom har överklagats. Om du inte får prövningstillstånd gäller tingsrättens dom.

Se hela svaret på domstol.se

Hur vet man om en dom har överklagats?

En dom från hovrätten vinner laga kraft efter 4 veckor om den inte överklagas (55 kap. 1 § RB). Överklagas en hovrättsdom, vilket sker till Högsta domstolen (HD), kan den vinna laga kraft då HD beslutar att inte meddela prövningstillstånd (dvs. att de inte kommer att ta upp målet till prövning).

Se hela svaret på familjensjurist.se

Hur många får prövningstillstånd i kammarrätten?

För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, går en jurist vid kammarrätten igenom alla handlingar i målet och redovisar det muntligt för två eller tre domare.

Se hela svaret på domstol.se

Vad är en resningsansökan?

Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång. När det gäller en dom som har meddelats av en hovrätt är det Högsta domstolen som beslutar om resning. Om det är klart att det inte finns skäl för att bevilja resning kan Högsta domstolen direkt avslå ansökan.

Se hela svaret på aklagare.se

Vad händer om man som målsägande inte dyker upp?

Om målsäganden (den som är offer till det påstådda brottet) eller ett vittne inte dyker upp till huvudförhandlingen så kan domstolen besluta att ställa in huvudförhandlingen och genomföra den en annan dag, enligt 46 kap. 2 § 4 p. RB.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Finns det en risk att målsäganden upplever rättegången som ännu en kränkning?

Ett missnöje från målsägandes sida kan få till kon- sekvens att dessa känner sig kränkta under den rättsliga processen. Detta kan leda till att målsäganden upplever en så kallad sekundär traumatisering. Det kan även undergräva tron på rättssystemet och i förlängningen i vissa fall urholka rättsstaten.

Se hela svaret på lup.lub.lu.se

Måste närstående till målsägande vittna?

Du behöver inte vittna mot någon som du är nära släkt med, till exempel din fru, man, mamma, pappa eller syskon. Polis och åklagare har rätt att förhöra personer. Det betyder att de får fråga om sådant som har med brottet att göra.

Se hela svaret på aklagare.se

Varför meddelar HD prövningstillstånd?

I en del sådana fall meddelas prövningstillstånd i HD på grund av att målet anses innehålla någon fråga av prejudikatintresse. När målet företas till prövning i HD gäller emellertid saken primärt om prövningstillstånd skall meddelas i hovrätten.

Se hela svaret på svjt.se

Kan hovrätten neka prövning?

Det är hovrätten som avgör om den ska lämna prövningstillstånd eller inte. Om hovrätten lämnar prövningstillstånd kommer hovrätten att på nytt pröva målet, antingen helt eller delvis. Om prövningstillstånd inte beviljas så gäller tingsrättens dom (49 kap. 14 a §).

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan man överklaga Högsta förvaltningsdomstolens beslut?

Nej. Högsta förvaltningsdomstolen är högsta och sista instans inom de allmänna förvaltningsdomstolarna. Domstolens beslut kan inte överklagas eller omprövas.

Se hela svaret på domstol.se

Kan mark och miljööverdomstolens beslut överklagas?

Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut får överklagas till Högsta domstolen, om inte annat är föreskrivet. 3 § En mark- och miljödomstol handlägger mål och ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:988), plan- och bygglagen (2010:000) och annan lag.

Se hela svaret på regeringen.se

Vilka olika mål och ärenden handläggs av mark- och miljödomstolarna?

Vanliga mål i mark- och miljödomstol

mål om hälsoskydd, naturvård, förorenade områden och farligt avfall (till exempel överklagade beslut om tillsyn) skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning. mål om bygg-, rivnings- och marklov enligt plan- och bygglagen. överklagande av beslut att anta detaljplaner.

Se hela svaret på domstol.se

Hur lång tid tar det innan hovrätten?

När blir det förhandling i hovrätten? Om du är häktad när du överklagar måste hovrätten påbörja förhandlingen inom åtta veckor från tingsrättens dom. I annat fall får du räkna med att det tar tre - tolv månader innan det blir förhandling i hovrätten.

Se hela svaret på e-justice.europa.eu

När kommer domen från hovrätten?

8 Hovrättens dom förkunnas: Det här sker som regel i efterhand och där rättens ordförande meddelar om exakt när – dag och klockslag – då domen i fråga kommer att meddelas. I vissa fall kan rätten avkunna dom direkt i samband med rättegången och efter avslutad överläggning. Domen skickas alltid ut per post av domstolen.

Se hela svaret på domstolen.nu

Hur ofta ändrar hovrätten tingsrättens dom?

Nästan hälften av alla brottmålsdomar ändras i hovrätten, visar en ny undersökning. Nästan hälften, 44 procent, av de brottmålsdomar som överklagas till hovrätten och prövas ändras. Påföljden ändras oftast i en lindrigare inriktning, visar en undersökning från Svea hovrätt.

Se hela svaret på advokaten.se
Föregående artikel
Är Riksrevisionen en myndighet?
Nästa artikel
Hur mycket kostar service på Volkswagen?