När ska man så timotej?

Frågad av: Wilhelm Berggren  |  Senaste uppdatering: 5 mars 2022
Betyg: 4.1 av 5 (39 betyg)

TIMOTEJ Phleum Pratense (lat) Timothe (dk) Timotei (no) Timothy (eng) April – maj Insådd görs vanligen i vårstråsäd. Utsädesmängd: 3–6 kg/ha. Sådjup ca 1 cm.

Se hela svaret på svenskraps.se

När ska man så om Vall?

Även vallens kvalitet blir bättre vid tidig sådd. Gräs går att så under hösten, framför allt direkt efter skörd av skyddsgröda men kan också sås in i höstsäd. Klöver får dock en osäker etablering om den sås i augusti eller senare.

Se hela svaret på hushallningssallskapet.se

Varför odla timotej?

Timotej är en utmärkt foderväxt, som odlas i stor utsträckning. Slåtter måste ske tidigt, då annars strået blir alltför hårt och mindre värdefullt som foder. Efter slåtter eller avbetning utvecklas mest strån, med eller utan vippa, men inga blad. Därför är timotej mindre lämpligt på betesvallar.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

När skördas timotej?

Slutet av september– början av oktober Återväxten skördas eller putsas. Kvävegödsling efter sista putsning. Timotej är ett tuvbildande gräs med upp- rättstående, styvt och bladbärande strå.

Se hela svaret på svenskraps.se

Hur mycket gräsfrö per hektar?

En vanlig vallfröblandning med röd- klöver, vitklöver, timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs som sås med 20 kilo per hektar motsvarar drygt 1800 grobara frön per kvadratmeter om partiet ligger nära de ingående arternas lägsta godkända grobar- het.

Se hela svaret på grovfoderverktyget.se

Timotej - Sounds of silence, Så ska det låta

26 relaterade frågor hittades

Hur mycket frö per hektar?

Normalt ligger den totala utsädesmängden på 18-20 kg/ha för de flesta vallblandningarna på marknaden. De högre mängderna vid grövre såbruk, tyngre jord och hög andel storfröiga arter och de lägre mängderna vid fint såbruk, bra markfukt och hög andel småfröiga arter.

Se hela svaret på grovfoderverktyget.se

Hur mycket utsäde per hektar?

För blandningar med korn/havre och ärt ligger utsädesmängderna ofta mellan 180-250 kg/ha. Ett exempel på utsädesmängd är 160 kg ärt + 60 kg spannmål. Blandningar med spannmål åkerböna ligger något högre runt 240-300 kg/ha, till exempel 170 kg åkerböna + 80 kg vårvete.

Se hela svaret på grovfoderverktyget.se

När skördas rödklöver?

Augusti-september Klövern strängläggs 35–45 dagar efter den bästa pollineringsdagen. Strängen skördas 3–8 dagar efter strängläggning. Rödklöver är en flerårig ört som saknar ut- löpare. Roten är en kraftig pålrot.

Se hela svaret på svenskraps.se

Hur pollineras timotej?

Växter: timotej, ängssyra, smörblomma, maskros, gråfibbla, blåklocka, lönn, vinbär, örnbräken, hägg, ängskovallens frön (myrorna bär på dem). En del maskrosor blommar, medan andra är utblommade och har bildat frön. Insekter lockas till blommorna för att blommor har nektar som insekterna äter.

Se hela svaret på oph.fi

När går timotej i ax?

En gräsplanta, timotej eller en tuva engelskt rajgräs, dessa går gärna i ax med en tunn blomställning i det varma vädret och sedan händer inget mer under en lång tid. Så om axen dominerar i en vall, så är det viktigt att putsa eller beta bort dem, så att ny tillväxt kan starta.

Se hela svaret på vxa.se

Hur snabbt växer timotej?

Tusenkornvikten är ca 0,4 gram. Timotej ger tillfredsställande fröskörd under 3 år, men även äldre odlingar kan ge acceptabel frö- skörd. Andra fröskördeåret ger vanligen bäst skörd. Timotej kan odlas i hela Götaland och Svealand.

Se hela svaret på svenskraps.se

Vad betyder timotej?

Vad betyder Timotej? Slovensk och slovakisk form av Timothy, som betyder "ära Gud". Det är även ett sorts gräs, som är populärt att trä smultron på.

Se hela svaret på svenskanamn.se

Vad är timotej på engelska?

Timms. Och flerårigt rajgräs, härlig timotej. There's some perennial rye grass, a lovely foxtail.

Se hela svaret på tr-ex.me

När ska man slå vallen?

Om det inte finns möjlighet till höskörd, utan endast ensilageskörd, så är det värdefullt att de flesta år inte slå förrän i augusti. Annars blir det inga frön som hinner mogna. i augusti. , eller där återväxten varit stor efter slåttern.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När ska man Konstgödsla vall?

Du bör normalt dela kvävegivan till höstkorn på grund av risken för liggsäd. Tillför cirka hälften av kvävebehovet tidigt då grödan börjar växa och andra halvan då grödan är i sent bestockningsstadium. Riktgivor för kvävegödsling till stråsäd 2020. Gäller för mineraljord och med förfrukt stråsäd.

Se hela svaret på jordbruksverket.se

Hur sköter man en vall?

Förberedelse: plöj marken om det är möjligt. Harvning: en till två gånger för att skapa en jämn och lös såbädd. Vältning: för att packa översta jordlagret så att fröerna inte kommer för långt ner. Gödsling: det kan vara bra att grundgödsla jorden före sådd för att de nya plantorna ska få så bra näring som möjligt.

Se hela svaret på grannliv.granngarden.se

Hur pollineras en växt?

Pollinering är när pollenkorn från ståndaren (blommans hankönsorgan) förs över till pistillens märke (honkönsorganet). Där gror pollenkornet och en pollenslang växer ner i pistillen varpå befruktningen sker av blommans frö- eller fruktämne nere i pistillens bas och det bildas frön och fruktkött som är fröets näring.

Se hela svaret på tomtit.se

Hur går fortplantningen till?

Vid könlig fortplantning bildar föräldraindividerna hanliga och honliga könsceller, gameter, i särskilda organ som kallas gametangier. Vid befruktningen smälter en honlig och en hanlig gamet samman med varandra till en så kallad zygot.

Se hela svaret på ne.se

Hur går det till när växter förökar sig?

Det finns många olika sätt att föröka växter. Metoderna kan delas in i två huvudgrupper: fröförökning och vegetativ förökning. Vid fröförökning, eller generativ förökning som det också kallas, förökar man växterna med frö – precis som namnet antyder. Vegetativ förökning innebär att man förökar med växtdelar.

Se hela svaret på tradgard.org

Varför odla rödklöver?

Vanligen tas endast en fröskörd av rödklöver. Rödklöver samlar mycket kväve och är en bra förfrukt till spannmål. Rödklöver bör inte odlas oftare än vart femte år på grund av risk för angrepp av klövercystnematoder, klöverröta och klöverspetsvivlar.

Se hela svaret på issuu.com

Vad använder man rödklöver till?

(Trifolium pratense) är en välkänd medicinalväxt som växer över hela Sverige. I ”folkapoteket” har rödklöver används mot olika åkommor under långa tider. Både för sina egenskaper, men också för det faktum att den är lätt att finna i hela Sverige.

Se hela svaret på balansplus.se

Hur mycket utsäde havre per hektar?

I genomsnitt för de fyra åren ger 520 grobara kärnor per kvadratmeter högst skörd vid tidig sådd (cirka 220 kg per hektar). Diagram 2. Netto vid tidig sådd. Under de fyra åren har den optimala utsädesmängden varit 320 grobara kärnor per kvadrat- meter vid tidig sådd (cirka 135 kg per hektar).

Se hela svaret på skaneforsoken.nu

Hur mycket utsäde korn per hektar?

För blandningar med korn/havre och ärt ligger utsädesmängderna ofta mellan 180-250 kg/ha. Ett exempel på utsädesmängd är 160 kg ärt + 60 kg spannmål.

Se hela svaret på grovfoderverktyget.se

Hur många ton havre per hektar?

På riksnivå har hektarskörden av höstvete beräknats till 7 450 kilo per hektar, vilket är 4 % lägre än förra årets rekordhöga hektarskörd, men 9 % högre än genomsnittet för de senaste fem åren och 8 % högre än normskörden.

Se hela svaret på jordbruksverket.se
Föregående artikel
Vad är subjekt Predikatsfyllnad?
Nästa artikel
Vad är en bra lön efter skatt?