På vilket avstånd från en lång rak ledare?

Frågad av: Constance Ek  |  Senaste uppdatering: 27 februari 2022
Betyg: 4.1 av 5 (22 betyg)

2) På avståndet 12 cm från en lång rak ledare är den magnetiska flödestätheten 55 uT. Hur stor är den ström som går genom ledaren? Det man får reda på är att l=0.12 m och B=55 uT och att I ska räknas ut.

Se hela svaret på pluggakuten.se

På vilket avstånd från en lång elektrisk ledare är den magnetiska flödestätheten ΜT genom ledaren går en ström på 1 A?

Med strömmen 1 = 1 A och på avståndet r = 1 m från ledaren blir flödestätheten 0,2 µT. Det ökar proportionellt med strömmen men avtar med ökande avstånd. Med t. ex.

Se hela svaret på svets.se

Hur räknar man ut Flödestäthet?

där B är den magnetiska flödestätheten i enhet Tesla, μ0=4π⋅10−7 är permeabiliteten i vakuum, I är strömstyrkan i Ampere och d är avståndet i meter till den punkt man vill beräkna den magnetiska flödestätheten.

Se hela svaret på xn--minirknareonline-znb.se

Hur stor ska strömmen vara och åt vilket håll ska den gå för att magnetfältet i den röda punkten ska få angiven riktning och styrka?

Du vet att fältet i punkten ska gå åt vänster. Alltså måste det totala magnetfältet kretsa åt vänster kring ledaren. För att dina fingrar ska peka åt vänster måste strömmen, och din tumme, gå ut ur pappret, dvs. mot dig.

Se hela svaret på pluggakuten.se

Hur stor ska strömmen vara och åt vilket håll ska den gå?

Magnetfältet runt en rak ledare som det går ström genom kommer att cirkulera runt ledaren. Beroende på vilket håll strömmen går åt så kommer magnetfältet gå åt olika håll. För att lura ut vilket håll magnetfältet är riktat kan man använda en handregel. Ta din högra hand och låt tummen peka i strömmens riktning.

Se hela svaret på studerasmart.nu

Fysik 2 Flödestätheten kring en lång rak ledare

29 relaterade frågor hittades

Vad händer med en kompassnål som är placerad nära en rak ledare när du slår på strömmen?

Svar: Om magnetfältet är homogent (lika överallt) är krafterna på kompassnålens poler lika. ... När kompassnålen upplinjerats med fältet är de lika och motsatta krafterna riktade mot rotationscentrum, och kompassnålen pekar stabilt i magnetfältets riktning.

Se hela svaret på fragelada.fysik.org

Hur räknar man ut magnetiska flödet?

De magnetiska kraftlinjerna får inte korsa varandra. Fältet förstärks därför på ena sidan om ledaren och försvagas på den andra. En kraft F vill skjuta ut ledaren ur fältet. F = B·I·l Kraftverkan i elektriska motorer bygger på denna princip.

Se hela svaret på kth.se

Hur är de magnetiska fältlinjerna riktade?

Magnetiska fältlinjer lämnar en magnet nära dess nordpol och tränger in nära dess sydpol, men inne i magneten fortsätter B-fältlinjerna genom magneten från sydpolen till nordpolen.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur definieras storheten magnetiskt flöde?

Den grundläggande magnetiska storheten är det magnetiska flödet ϕ med sorten Weber [Wb]. Flödet kan ses som ”totala antalet kraftlinjer”. Det magnetiska fältet är ojämnt fördelat i rummet, flödestätheten B = ∆ϕ/∆A [Wb/m2] är ett mått på fältets lokala styrka.

Se hela svaret på kth.se

Vilken riktning har det magnetiska fältet runt ledaren med den elektriska strömmen?

En strömförande ledare blir en elektromagnet då ström passerar genom ledaren. Magnetfältets riktning beror på strömmens riktning. Med hjälp av tumregeln kan man därför lista ut dess riktning. Genom att placera tummen på högerhanden i strömmens riktning visar fingrarna riktningen på magnetfältet.

Se hela svaret på fysikstugan.se

Hur starkt är det jordmagnetiska fältet?

Styrkan hos magnetfältet vid jordytan varierar mellan mindre än 30 μTesla (0,3 gauss) i bland annat Sydamerika och Sydafrika till mer än 60 μT (0,6 G) i närheten av polerna, till exempel i norra Kanada, södra Australien och i delar av Sibirien.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur är den kraft som verkar på ledaren riktad?

Kraften som verkar på ledaren är då riktad i handflatans riktning. Som om handflatan trycker på ledaren. Annan minnesregel. Samma strömriktning, ledarna vill gå samma(n).

Se hela svaret på pluggakuten.se

Vad mäts Flödestäthet i?

Tesla (enhetsförkortning: T), är SI-enheten för det magnetiska B-fältet (magnetisk flödestäthet, magnetfältstyrka) och för intensitet av magnetisering. Enheten är uppkallad efter Nikola Tesla. Man definierar 1 T som 1 Wb / m² eller V · s / m² (voltsekund per kvadratmeter).

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur uppstår ett magnetiskt fält?

Magnetiska fält skapas av elektrisk ström: större ström ger högre magnetfält. Ett elektriskt fält kan finnas utan att någon ström flyter. Om ström flyter kommer magnetfältets styrka att variera med effektförbrukningen medan det elektriska fältet kommer att vara konstant.

Se hela svaret på who.int

Vilka metaller drar sig till en magnet?

Magneter har en förmåga att dra till sig föremål gjorda av järn, nickel och kobolt. Magnetens osynliga kraft orkar även ta sig igenom en del andra material.

Se hela svaret på logistikteamet.se

Hur är kraften På elektronen riktad?

a) Eftersom elektronen rör sig vinkelrätt mot detta fält, blir kraften på elektronen enligt F = -e⋅(v × B) ... Kraften är riktad radiellt bort från tråden. (Glöm inte elektronens negativa laddning!)

Se hela svaret på staff.fysik.su.se

Vad gör jordens magnetfält?

Jordens magnetfält är vad kompassnålen använder för att visa riktning nord till syd och vanligtvis stämmer det ganska väl överens med jordens geografiska nord och sydpoler, runt vilka planeten snurrar runt sin egen axel. Magnetfältet fungerar också som solskydd för jorden.

Se hela svaret på rymdstyrelsen.se

Hur påverkas kroppen av magnetfält?

Växlande magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen, vid mycket starka magnetfält kan de påverka kroppens nervsignaler. I dag råder stor samstämmighet om hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, som nerv- och muskelretningar.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se

Vad mäts magnetisk flödestäthet i?

Magnetiska fält mäts som magnetisk fältstyrka, H, och magnetisk flödestäthet, B. Fältstyrkan H mäts i ampere per meter (A/m), magnetiska flödet B mäts i tesla (T). I USA används enheten gauss (G), 1 gauss = 0,1 mT. ... Normalt talar man om mikrotesla (µT) som är en miljondels tesla.

Se hela svaret på mmi-ab.se

Vilka faktorer har betydelse för storleken på en inducerad spänning?

När en ledare rör sig så att den skär ett magnetfält induceras en spänning mellan ledarens ändpunkter. Ledaren alstrar då en ström. De faktorer som påverkar strömmens storlek är ledarens längd, dess hastighet och magnetfältets storlek.

Se hela svaret på fy.chalmers.se

Vad menas med varierande magnetfält?

En likströmsom varierar i styrka alstrar ett varierande magnetfält som i vissa avseenden kan liknas vid ett magnetiskt växelfält, t ex i vissa bilar. Statiska magnetfält kan alstras i vissa magnetiska material. Inuti materialen uppstår många små magnetfält av att elektronerna rör sig kring atomkärnan.

Se hela svaret på enviromentor.se

Hur påverkar magnetfält varandra?

Laddningar i rörelse påverkas av ett magnetfält.

Det magnetiska fältet är starkare nära ledaren och försvagas då avståndet till ledaren ökar. ... Förhållandet mellan magnetisk flödestäthet, avstånd och strömstyrka beskrivs av Biot-Savarts lag: B=μ0I2πr, där μ0=4π⋅10−7 [TmA] och kallas för permeabiliteten för vakuum.

Se hela svaret på mattefysik.se

Vad har man för nytta av magneter?

Information på disketter, hårddiskar, betalkort och videoband lagras med hjälp av magnetism. Magneter används även för att sätta upp saker på som kylskåpsdörren, whiteboardtavlor m.m Kompassen innehåller en magnet som ställer in sig efter jordens magnetiska kraftfält (jorden är nämligen en stor magnet).

Se hela svaret på noiskolan.weebly.com

Hur tar man reda på åt vilket håll som blir Nordände när strömmen går igenom en spole?

Tumregeln För att ta reda på vilket som är "nordände" på en spole, kan man göra som i figuren till höger. Man håller höger hand över spolen så att fingrarna pekar i strömmens rikt- ning. Då pekar tummen mot spolens nordände. Då det går ström genom en spole, uppstår ett magnetfält både inne i och omkring spolen.

Se hela svaret på samarbeta.se

Vilken är enheten för magnetisk fältstyrka?

Styrkan hos det elektriska fältet anges i enheten volt per meter (V/m). Magnetfältets styrka anges vanligen utifrån fältets flödestäthet som mäts i enheten Tesla. Eftersom Tesla är en mycket stor enhet brukar man i de flesta sammanhang använda enheten μT (mikrotesla, en miljondels tesla).

Se hela svaret på energiforsk.se
Föregående artikel
Hur mycket regn är normalt?
Nästa artikel
Vad är leveransvirke?