Vad är Arbetsmiljöverket vad gör de?

Frågad av: Majken Eklund  |  Senaste uppdatering: 3 mars 2022
Betyg: 4.8 av 5 (6 betyg)

Arbetsmiljöverket, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet, är i Sverige ansvarig förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, med undantag för frågor som rör fartygsarbete.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad gör det på Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. Vi ansvarar också till viss del för tobakslagen, och miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

Se hela svaret på av.se

Vad är syftet med arbetsmiljölagen?

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Se hela svaret på av.se

Vad är Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS till för?

Om Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter fyller ramlagen, Arbetsmiljölagen, med detaljerade och informativa regleringar. Innehållet består både av tvingade paragrafer så väl som allmänna råd som är till för att ge rekommendation och vägledning till alla verksamheter.

Se hela svaret på notisum.com

Vad gör en Skyddskommitte?

Skyddskommittén ska delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet och följa upp det. Kommittén har även som uppgift att omvärldsbevaka utvecklingen av förebyggande arbete och skydd för att motverka ohälsa och olycksfall.

Se hela svaret på vision.se

Planning and construction - An educational clip from The Swedish Work Environment Authority

38 relaterade frågor hittades

Vilka regler gäller beträffande skyddsombud och skyddskommitté?

Skyddsombudets förhållande till skyddskommittén är att det skall finnas minst ett skyddsombud i varje kommitté. Varje skyddsombud har rätt att ta upp vilken fråga som helst i skyddskommittén. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att organisera upp skyddsombudens arbetsmiljöutbildning.

Se hela svaret på duochjobbet.se

Vad är syftet med ett skyddsombud?

Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud) är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön. Psykiska och sociala frågor, till exempel stress, utbrändhet och belast ningsbesvär, hör också till skyddsombudets uppgiftsområden.

Se hela svaret på av.se

Vilka riktar sig AFS till?

Föreskrifterna riktar sig till alla som har ansvar för byggnads- och anläggningsarbete, även byggherrar. De innehåller bland annat regler om transport av material på byggplatser, takarbete, vägarbete och skyddsnät.

Se hela svaret på av.se

Vad är AFS förkortning för?

Föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter.

Se hela svaret på av.se

Vilka krav och föreskrifter finns i AFS?

Föreskrifter (AFS:ar)
  • Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av ett åttiotal föreskrifter. ...
  • De viktigaste föreskrifterna. ...
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ...
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ...
  • Buller (AFS 2005:16) ...
  • Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) ...
  • Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)

Se hela svaret på arbetsmiljoforum.se

Vad innebär det att arbetsmiljölagen är en ramlag?

Arbetsmiljölagen är en ramlag, vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller mycket få precisa regler, utan anger bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren har.

Se hela svaret på prevent.se

Vem gäller arbetsmiljölagen för?

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. ... Vad som sägs om en arbetsgivare i denna lag ska såvitt avser fartyg också gälla en redare, även då fartygsarbete utförs av någon annan än den som är anställd av redaren.

Se hela svaret på av.se

Vilka grundläggande principer bygger arbetsmiljölagen AML på?

”Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas.” ”Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.

Se hela svaret på arbetsmiljohandbok.se

Vad händer efter anmälan till Arbetsmiljöverket?

Arbetsgivaren och skyddsombudet har under inspektionen möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas. Om vi hittar arbetsmiljöbrister får arbetsgivaren också en skrivelse efter inspektionen. I skrivelsen beskriver vi bristerna och vilka regler som gäller.

Se hela svaret på av.se

Vad säger arbetsmiljölagen när det gäller att ta risker i arbetet?

I arbetsmiljölagen står det att arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Det står också att arbetsgivaren ska uppmärksamma de särskilda risker som finns om en arbetstagare arbetar ensam.

Se hela svaret på av.se

Vad bestäms i ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart.

Se hela svaret på unionen.se

Vad är en föreskrift?

Ibland kan det behövas ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar och då kan en myndighet få rätt, ett bemyndigande, att besluta om så kallade föreskrifter. Tanken är att det är bättre att en myndighet med expertkunskap tar fram mer detaljerade regler.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Vad heter de föreskrifter från Arbetsmiljöverket som en arbetsmiljöplan bygger på?

En arbetsmiljöplan ska tas fram om: något av de arbeten med särskild risk som anges i 12 a § i AFS 1999:3 behöver utföras i samband med byggnads- eller anläggningsarbetet, se Arbeten med särskild risk som kräver en arbetsmiljöplan.

Se hela svaret på av.se

Vad menas med ett tillbud?

Med tillbud menas en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud visar var det finns arbets miljörisker i arbetet. Det behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas. ... För detta arbete krävs det rutiner.

Se hela svaret på av.se

Vad regleras i föreskrifterna AFS 2006 4 7?

Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De är EU-baserade och bygger på ett minimidirektiv från EU.

Se hela svaret på av.se

Hur många procent av maskinförare skador orsakas av buller?

År 2014 stod de för 36,5 procent av arbetsskadorna. Dagligen utsätts mer än 15 procent av de anställda för vibrationer från olika former av handhållna vibrerande maskiner eller fordon. Vibrationsskador är vanligare bland män än bland kvinnor. Det beror på att skadorna ofta uppstår i mansdominerade yrkesgrupper.

Se hela svaret på arbetarskydd.se

Hur varmt ska det vara på en arbetsplats?

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

Generellt kan sägas att temperaturen vid stillasittande arbete rekommenderas vara 20–26 grader sommartid. Vid temperaturer upp till 30 grader är dock påfrestningen på kroppen måttlig.

Se hela svaret på kommunal.se

Vad gör ett skyddsombud Handels?

Skyddsombudet utses av sina arbetskamrater för att bevaka arbetsmiljön så att ohälsa och arbetsskador kan förhindras. Skyddsombudet har rätt att ta del av handlingar som rör arbetsmiljön, och att delta i planeringen när sådana frågor berörs. Dessutom har skyddsombudet rätt till utbildning för att komma in i sin roll.

Se hela svaret på handels.se

Vad gör ett huvudskyddsombud?

Huvudskyddsombudet samordnar skyddsombudens verksamhet och företräder dem utåt. Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsstället och ska till exempel ta upp frågor med arbetsgivaren som rör mer än ett skyddsområde.

Se hela svaret på av.se

Vad är ett skyddsombuds huvudroll?

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. ... Skyddsombudet är de anställdas representant.

Se hela svaret på arbetsmiljoupplysningen.se
Föregående artikel
Vad är en försurad sjö?
Nästa artikel
Hur lång tid tar det att åka Helsingborg Helsingör?