Vad är Atom och kärnfysik?

Frågad av: Erika Lindström  |  Senaste uppdatering: 9 juli 2022
Betyg: 4.7 av 5 (62 betyg)

Kärnfysik är den del av fysiken som berör atomkärnorna, deras beståndsdelar, struktur, dynamik och de krafter som verkar på och inom dem. En atomkärna består av nukleoner. Protoner och neutroner är nukleoner. Dessa är i sin tur uppbyggda av mindre partiklar, så kallade kvarkar.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad kallas atomkärnor som sönderfaller av sig själva?

Atomkärnor som faller sönder av sig själva, kallas radioaktiva. Strålningen kallas joniserande strålning. Atomer med lika många protoner, men olika många neutroner, kallas för isotoper. Det är vanligt att vissa isotoper av ett ämne är radioaktiva.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vad är det som gör att atomkärnor sönderfaller?

Radioaktiva ämnen innehåller för många neutroner i atomkärnan i förhållande till antalet protoner. Det gör atomerna instabila, och för att skapa stabilitet, avger de strålning - eller sönderfaller. Atomens storlek avgör vilken slags strålning den avger.

Se hela svaret på illvet.se

Vad är en atom uppbyggd av?

Sedan 1930-talet vet vi att atomer består av tre sorters partiklar. I mitten av atomen - i atomkärnan - finns protoner och neutroner. Och runt atomkärnan finns det elektroner. Först tänkte man sig att elektronerna kretsade runt kärnan, som planeter runt solen.

Se hela svaret på app.binogi.se

Hur vet man hur många neutroner det finns i en atom?

Atomnumret är antalet protoner i kärnan.

Det är masstalet. Masstalet är antalet protoner och neutroner i kärnan (fast egentligen visar det hur mycket atomen väger men strunt i det nu). Antalet neutroner kan du räkna ut så här: masstalet - atomnumret = antalet neutroner.

Se hela svaret på learnify.se

Atom och Kärnfysik

28 relaterade frågor hittades

Har alla atomer neutroner?

Alla atomer har lika många neutroner som protoner i sin atomkärna.

Se hela svaret på naturvetenskap.org

Hur många protoner och neutroner har en atom?

Antalet protoner i atomkärnan är atomens atomnummer. Atomer med samma atomnummer men olika masstal kallas isotoper. Deuterium är en isotop av väte med masstalet 2 och består av en proton, en neutron och en elektron. Antalet elektroner i en atom är lika med antalet protoner, så totalt sett är atomen oladdad.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Varför delar vi atomkärnor?

Atomkärnan är en samling av neutroner och protoner som sitter ihop. Atomkärnor bildar tillsammans med elektroner en atom. Antalet protoner i kärnan bestämmer vilket grundämne och antalet neutroner vilken isotop som atomen utgör.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad skiljer Grundämnenas atomer åt?

Det är antalet protoner och elektroner i atomen som skiljer grundämnena åt. Exempelvis så har alla atomer i grundämnet helium två protoner och två elektroner. I grundämnet väte finns det en proton och en elektron.

Se hela svaret på quizlet.com

Vad heter de minsta beståndsdelar som all materia är uppbyggd av?

Elementarpartiklar är materiens minsta beståndsdelar. Partiklar som har mindre beståndsdelar räknas inte som elementarpartiklar. Till elementarpartiklarna räknar man också de partiklar som är bärare av de fyra fundamentala krafterna i naturen.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är det som händer när en radioaktiv kärna sönderfaller?

Vid ett radioaktiv sönderfall så förändras strukturen hos den atomkärna som sönderfaller. En process som förändrar uppbyggnaden hos en eller flera atomkärnor kallas för för kärnreaktion. Atomkärnan som sönderfaller kallas för moderkärnan, medan kärnan som blir kvar efter sönderfallet kalls för dotterkärna.

Se hela svaret på eddler.se

Vad är det som gör att ett ämne är radioaktivt?

Vad är radioaktivitet? Radioaktiva ämnen har atomer vars kärnor faller sönder och bildar mindre atomkärnor, alltså andra grundämnen. En bråkdel av massan blir strålning och värme.

Se hela svaret på learnify.se

Hur går kärnklyvning till?

Att frigöra energi ur källan

Man utvinner energi ur uran genom kärnklyvning - fission. Med kärnklyvning menas att man splittrar atomkärnor genom att beskjuta dem med fria neutroner. För att en kärnklyvning skall kunna ske, måste det finnas tillgång till material som kan klyvas. I kärnkraft har man valt uran.

Se hela svaret på people.kth.se

Vad består Betastrålar av?

Betastrålning är partikelstrålning som består av elektroner eller positroner. De sänds ut när vissa atomer sönderfaller. Betastrålning utgör en risk för människan om partik- larna kommer in i kroppen på samma sätt som alfa- partiklar. Betastrålningen kan ge skador på ytliga organ som ögats lins.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se

Vad gäller för atomkärnan hos ett ämne som strålar positroner?

Betasönderfall, även β-sönderfall, är inom kärnfysiken ett radioaktivt sönderfall som innebär att en atomkärna sönderfaller genom att avge en betapartikel, det vill säga en elektron eller positron. Som regel hamnar dotterkärnan i ett exciterat tillstånd och avger därför omgående gammastrålning.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur sönderfaller instabila atomkärnor av mindre storlek?

Den här sortens radioaktivt sönderfall kallas betasönderfall. Den tredje typen av sönderfall sker vanligtvis strax efter ett alfa- eller betasönderfall, när det finns överskott av energi kvar i atomkärnan. För att uppnå stabilitet släpper atomen ut ett koncentrerat energiknippe som kallas gammastråle.

Se hela svaret på app.binogi.se

Hur skiljer sig ett grundämne från andra typer av ämnen?

Ett grundämne är ett ämne som inte är en blandning av andra ämnen, utan består uteslutande av atomer med samma antal protoner i atomkärnan. I naturen finns det bara 90 olika grund- ämnen. Det lättaste är väte, som är en lätt gas.

Se hela svaret på mediapoolen.se

Vad krävs för att ett ämne ska vara ett grundämne?

Vad krävs för att ett ämne skall vara ett grundämne ? Ämnet skall bara bestå av en enda sorts atomer. För att kunna kallas ett grundämne.

Se hela svaret på quizlet.com

Hur gick det till när forskarna upptäckte att atomen består av mindre delar?

Istället visade experiment i början av 1900-talet att atomer består av en liten positivt laddad kärna omgiven av negativt laddade elektroner. Den danske fysikern Niels Bohr föreslog då att elektronerna cirkulerade runt kärnan ungefär som planeter runt en sol.

Se hela svaret på dinkemi.se

Vad är det som håller ihop kärnan i en atom?

De krafterna är den starka kraften, den svaga växelverkan, den elektromagnetiska kraften och gravitationskraften. Den starka kraften finns i atomkärnan och binder ihop kärnans kvarkar i både protoner och neutroner. Den elektromagnetiska kraften finns i atomen och binder elektronerna till atomkärnan.

Se hela svaret på physics.uu.se

Vad är det i Atomkärnans byggnad som är gemensamt för två isotoper av samma grundämne?

När man har två atomer som båda innehåller samma antal protoner, men olika antal neutroner, säger man att de är isotoper av samma grundämne.

Se hela svaret på naturvetenskap.org

Vad menas med ett Grundämnes masstal?

Masstalet är antalet protoner plus antalet neutroner, eller det totala antalet kärnpartiklar. Atomer med olika masstal är det grundämnets olika isotoper. De flesta grundämnena är en blandning av olika isotoper. Atomnumret är antalet protoner i atomkärnan.

Se hela svaret på app.binogi.se

Hur många elektroner har en atom som har 7 protoner?

En atom saknar laddning eftersom antalet protoner (+) och antalet elektroner (-) är lika till antalet. Atomer i huvudgrupperna vill ha 8 ytterelektroner (full oktett).

Se hela svaret på peda.net

Varför avger eller upptar atomer elektroner?

Alla atomer strävar efter att uppnå ädelgasskal i och med att naturen strävar efter stabilitet. I sin strävan efter detta kan det hända att vissa atomer lämnar ifrån sig eller tar upp en/flera elektroner. Då är atomen inte längre en atom, eftersom antalet protoner inte längre är samma som antalet elektroner.

Se hela svaret på naturvetenskap.org
Föregående artikel
Vad är skillnaden mellan kopplingsschema?
Nästa artikel
Är Outlook och Hotmail samma sak?