Vad är leveransvirke?

Frågad av: Ester Månsson  |  Senaste uppdatering: 27 februari 2022
Betyg: 4.3 av 5 (51 betyg)

Leveransvirke. Leveransvirke innebär att du som skogsägare avverkar och kör fram virket själv. Köparen hämtar virket vid bilväg och transporterar det till en industri där det mäts in. Betalningen sker normalt enligt en prislista där olika sortiment, stockdimension och kvalitetsklass har sitt eget pris.

Se hela svaret på skogsstyrelsen.se

Vad innebär Rotpost?

Skog som bjuds ut till försäljning stående, det vill säga innan den avverkats. Oftast bjuds posten ut till flera sågverk i ett anbudsförfarande. Den som lämnat det bud säljaren antar får sedan en avtalad tid på sig innan skogen måste vara avverkad, oftast ett par år.

Se hela svaret på skogskunskap.se

Vad menas med fritt bilväg?

Leveransvirke. Skogsägaren säljer virket fritt bilväg och står själv för avverkning och transport till bilväg. Priset sätts normalt efter prislista. Det gör apteringen viktig och denna köpform passar därför den insatte och aktive skogsägaren.

Se hela svaret på virkesborsen.se

Vad får man betalt för avverkad skog?

Ett enkelt svar är 88 kronor per kubikmeter (fub). Det är i varje fall den genomsnittliga faktiska kostnaden för en slutavverkning med medelstammen 0,35 m3fub, 400 meter till bilväg och normala terrängförhållanden i Mellansverige.

Se hela svaret på skogen.se

Vad får man betalt för grot?

Men prisbilden har varierat starkt beroende på var i landet man befinner sig. Södra tillämpar så kallat m3/s (stjälpt mått), medan andra aktörer sätter pris i ton. Idag gäller ett pris på 98 kr/kubikmeter stjälpt mått för grotflis och 105 kr för träddelsflis, med ett marknadstillägg på 15 kr/m3s.

Se hela svaret på skogsaktuellt.se

Varför beteendefokus? Vad är OBM?

42 relaterade frågor hittades

Vad tjänar man på avverkning?

Priset avspeglar alltså vad köparen anser sig kunna betala för råvaran, efter avdrag av avverknings- och terrängtransportkostnader. Enligt Skogsvårdsorganisationens/SCB:s statistik från senare delen av år 2000 låg medelpriserna i olika län mellan ca 230 - 360 kr/m3sk exkl moms.

Se hela svaret på skogssverige.se

Vad får man för ett träd?

Det varierar förstås mycket, men siffran 350 kr som du nämner är ett vanligt kubikmeterpris för en tall som ger både massaved och timmerkvalitet. Räknat på en avverkningskostnad på 100 kr per m3 och att en "medelstor" tall ger 0,4 m3 virke så blir trädets nettovärde 100 kr.

Se hela svaret på skogssverige.se

Vad gäller massaved?

Kvistade, kapade stammar som används för tillverkning av pappersmassa (huvudråvaran vid pappersframställning). I Sverige består massaveden främst av gran, tall och björk.

Se hela svaret på skogskunskap.se

Hur mycket kostar det att såga virke?

Dimensionerna är främst 19*95 och 75*95. Nu till min fråga. Jag betalar honom 650 kr kubiken sågat när det är mitt eget virke och 1400 kr kubiken när han sågar sin egen brännved till till mina pallar.

Se hela svaret på skogsforum.se

Vad kostar en kubik timmer?

Aktuella medeltal på årsbasis kan du hitta här. Rundvirke som ska bli pappersmassa har lägre priser än sågtimmer medan ek och annat ädellöv kan ge betydligt högre kubikmeterpris än gran och tall. 70 000 kr/m3, efter klippning och fogning och klart för användning upp mot det tredubbla.

Se hela svaret på skogssverige.se

Vad är Rotnetto?

Det är viktigt att påpeka att med rotnetto menas faktiskt pris med omkostnader som avverkning avdragen. Kort och gott – vad skogsägaren får in på bankkontot (exkl moms) delat med hela avverkningsvolymen mätt i fastkubikmeter under bark.

Se hela svaret på lantbruksnytt.se

Vad betyder sälja på rot?

Rotpost (avverkningsrätt), virke stående på rot som säljs, genom anbudsförfarande, för slutavverkning. Efter att en rotpost bytt ägare är köparen förpliktigad att avverka posten inom en viss avtalad tidsperiod, vanligen två år. ...

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Kan man sälja träd på rot?

Skog via rotpost eller virke på rot är en så kallad avverkningsrätt. Säljprocessen inleds med att du som säljare anlitar en konsult/förrättningsman för att mäta upp virkesvolymen och träslagsfördelningen. ... – En nackdel med att sälja via rotpost är att du har en initial kostnad för att anlita en opartisk aktör.

Se hela svaret på landshypotek.se

Vem stämplar skog?

Skogsstyrelsen har varit den helt dominerande aktören, bland annat för att man som myndighet lätt har skapat förtroende hos både säljare och köpare.

Se hela svaret på skogen.se

Vad är massaved och energived?

Massaved är rundvirke apterat för tillverkning av pappersmassa. Det är i Sverige främst ved från barrträd (gran och tall) samt björkved som används för detta ändamål. ... Massaved är det stora sortimentet vid gallringar medan virkesfångsten i slutavverkning till största delen utgörs av timmer.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad skiljer timmer från massaved?

Helt kort kan man säga att stockar som har hög kvalitet blir sågtimmer och klenare virke av sämre kvalitet blir massaved. Ja, det heter barrmassa då det kommer från barrträd, lövmassa när massan är gjord av lövträd, och visst kan man kalla det för blandmassa när råvaran kommer från både barr- och lövträd.

Se hela svaret på skogssverige.se

Hur mycket röta får det vara i massaved?

Granmassaved får ha max 10 procent vrak på grund av skogsröta. Om mätaren till exempel upptäcker en brandskadad stock i någon av travarna mätningsvägras hela leveransen.

Se hela svaret på vmfqbera.se

Hur många kubik får man från ett träd?

Uppgifterna för värdering av trädet är lite knapphändiga, men om man börjar med att uppskatta volymen så kan den vara ca 1,3 m3sk (skogskubikmeter). Det är baserat på antagen höjd på 24 m och på brösthöjdsdiameter på 40 cm (dvs trädet är ganska grovt för sin längd; det angavs vara tätt och ståtligt).

Se hela svaret på skogssverige.se

Hur mycket virke får man ut av ett träd?

För att producera 1 ton kopieringspapper går det åt ca 3,3 m3fub virke. Räknat på en stor tall eller gran som ger 0,5 m3 virke, så räcker ett träd till ca 25.000 ark A4-papper.

Se hela svaret på skogssverige.se

Hur mycket ved är det i ett träd?

Det här kanske kan vara något: En enkel formel för beräkning av trädets volym är grundyta*höjd*formtal. Grundytan är radien (i brösthöjd) i kvadrat * 3,14. Formtalet ligger mellan 0,4 och 0,75 beroende på bla trädslag.

Se hela svaret på byggahus.se

Hur mycket tjänar man på att äga skog?

Skogsmästare inom Naturvetarna tjänade år 2020 mellan 32 000 och 61 000 kr per månad (medianlön 39 000 kr per månad). Siffrorna ger dig en uppfattning om löneläget men säger inte särskilt mycket om vilken lön just du kan få.

Se hela svaret på saco.se

Hur mycket tjänar man på gallring?

Så mycket tjänar du på gallring

Skogen börjar generera ekonomiska netton från cirka 30 år ålder och genom att röja och gallra i rätt tid kan nettovinsten öka med upp till 60 000 kronor per hektar under en omloppstid.

Se hela svaret på forest.storaenso.com

Vad tar en skördare i timmen?

Svar Normalproduktionen för en skördare i slutavverkning ligger ofta runt 15 - 30 m3f per timme.

Se hela svaret på skogssverige.se
Föregående artikel
På vilket avstånd från en lång rak ledare?
Nästa artikel
När utspelar sig Alla vi barn i Bullerbyn?