Vad är resultatstyrning?

Frågad av: Vivian Sjöberg  |  Senaste uppdatering: 7 februari 2022
Betyg: 4.8 av 5 (34 betyg)

Resultatstyrningen syftar till att skapa förutsättningar för en effektiv statlig förvaltning. Den bygger på delegerat ansvar och förtroende, kombinerat med regelbunden återkoppling. gör en bedömning som kan ligga till grund för åtgärder.

Se hela svaret på esv.se

Vad innebär resultatstyrning?

Mål- och resultatstyrning syftar till att fokusera på vilka resultat, kvalitet på den service och de tjänster som kommunen eller regionen tillhandahåller sina brukare och medborgare.

Se hela svaret på skr.se

Hur ser du på mål och resultat för verksamheten?

Modellen fokuserar främst på formulering av mål, beslut om mål och uppföljning av mål och resultat. Syftet med modellen är att med övergripande mål få organisationen att utvecklas och sträva i en viss önskvärd riktning men specificerar inte hur arbetet i detalj skall utföras för att uppnå målen10.

Se hela svaret på diva-portal.org

Vad innebär mål och resultatstyrning skolan?

Mål- och resultatstyrning är till för att utveckla och utöka styrbarheten av skolan. Uppsatsens huvudsakliga syfte är att beskriva vad mål- och resultatstyrningen i praktiken på enhetsnivå (enskilda skolan) kan sägas innebära för lärarkårens professionalism.

Se hela svaret på diva-portal.org

Hur uppnår man resultat?

Steg 1: Identifiera vilka resultat ni vill uppnå.

En tydlig resultatdefiniering är det absolut viktigaste för att ta ut rätt riktning och sätta rätt förväntningar. Leder du hela företaget behöver du vara skicklig på att bryta ner resultatförväntan på de olika avdelningarna i företaget.

Se hela svaret på dalecarnegie.se

Forum Tillit - Mål- och resultatstyrning

19 relaterade frågor hittades

Vad innebär målstyrning och vad kan det finnas för för och nackdelar?

Målstyrning är ett sätt för verksamheter att nå hela vägen fram med sin strategiska planering – att leva upp till de mål som sätts och nå önskvärda resultat. Syftet med målstyrning är att alla medarbetare ska ha stenkoll på vilka mål som ska prioriteras och vilka individuella handlingar som krävs för att de ska uppnås.

Se hela svaret på stratsys.com

Vad har organisationen för mål?

Accepterat, människor inom organisationen ska acceptera målet som sitt eget. Realistiskt, målet skall kunna nås och vara affärs- och strategianpassat. Tidsbundet, man skall tala om när målet skall nås. Sätt upp milstolpar för bättre överblick av framskridandet.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

När infördes en läroplan som bygger på mål och resultatstyrning i svensk skola?

Dessa reformer är kommunaliseringen av lärartjänsterna 1989-1990, införandet av mål- och resultatstyrning i skolan i början av 1990-talet, förändringar av arbetets innehåll och former främst under 1990- talet, lärarutbildningsreformerna, samt införandet av fristående skolor och konkurrens mellan skolor.

Se hela svaret på eso.expertgrupp.se

Hur styr staten skolan ekonomiskt?

Kommunerna får det fulla ansvaret för genomförandet av skolans verksamhet. Den ekonomiska styrningen läggs på kommunerna. ... Den centrala skolmyndigheten läggs ned och ersätts av en ny myndighet – Skolverket -vars uppgift är att följa och utvärdera skolan samt utveckla läro- och kursplaner.

Se hela svaret på lararnashistoria.se

Vad är en Styrform?

Med styrform menas det sätt företagsledningen använder för att påverka medarbetarna att arbeta i en gemensam riktning. Den styrform som används kan bero på en rad olika faktorer inom det enskilda företaget.

Se hela svaret på diva-portal.org

Vad är ett mätbart mål?

Mätbara mål innebär att ni vet hur ni ska mäta om målet är uppnått. Ni ska kunna svara ja eller nej på det. Inlämnade uppgifter eller godkända kurser är bra exempel på mätbara delmål och slutmål. ... Tidsbegränsade mål betyder att ni sätter en tidpunkt för när något ska vara klart.

Se hela svaret på spsm.se

När är det lämpligt att styra på resultatet?

Vid resultatstyrning (result control) styr man genom att sätta upp siffermässiga målsättningar för personalen. Resultatstyrning länkas ofta med incitamentsprogram. Exempelvis kan en avdelningschef få i uppdrag att skapa så få kostnader som möjligt i sin avdelning och avlönas utmed sin förmåga att göra detta.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur mäter man mål?

Vad är ett mätbart mål? Att sätta mätbara mål gör det möjligt att mäta kvalité och kvantitet av ett projekt. Om ett mål är mätbart ska det vara möjligt att se ett tydligt resultat när projektet är avslutat. Ett tips för att veta om ett mål är mätbart är att skriva en checklista eller sätta delmål för att nå slutmålet.

Se hela svaret på academicwork.se

Vad menas med regelstyrning?

Normetiken står för att göra som vi brukar göra, medan konsekvensetiken representerar att göra något utifrån vilken konsekvens det rimligtvis kommer att få. Inom inlärningspsykologin kallas detta för regelstyrning respektive konsekvensstyrning. Reglerna är detsamma som normer, policyer, strategi, mål och kultur.

Se hela svaret på pwetal.com

Vad är ekonomisk styrning?

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom ett företag eller organisation för att uppnå ekonomiskt uppsatta mål. För att uppnå dessa ekonomiska mål försöker man att få personalen att agera så att både deras och företagets mål kan samverka och styras mot samma håll.

Se hela svaret på mercur.se

Hur styr staten skolan?

Riksdag och regering bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. Huvudmannen och rektorn utformar utbildningen och ansvarar för att eleverna når målen. Riksdagen och regeringen bestämmer vad eleverna ska lära sig i skolan. De sätter upp mål och ramar för utbildningen i olika lagar och förordningar.

Se hela svaret på skolverket.se

Hur sker rättslig prövning av den juridiska styrningen i skolan?

Den juridiska styrningen är ofta beroende av möjligheten till rättslig prövning om bestämmelserna i styrdokumenten inte följs. Tillsyn av den juridiska styrningen kan ske både genom löpande kontroller eller prövning av enskilda fall (Jarl et al., 2007 27f).

Se hela svaret på lup.lub.lu.se

Hur politiska beslut på kommunal nivå påverkar förskolan?

Konsekvensen av detta blir att varje kommuns sätt att styra sin skola blir unik även om det finns vissa likheter mellan kommunerna. En konsekvens blir också en brist på hel- hetssyn på skolan och skolans uppdrag, som leder till att politiska beslut har svårt att få genomslag i verksamheten.

Se hela svaret på skolverket.se

När infördes grundskolan i Sverige?

Vägen till den nioåriga grundskolan i Sverige startade för snart 200 år sedan. Från början gick många barn inte i skolan eftersom deras föräldrar inte hade råd. Sedan 1970-talet har 99 procent av alla barn gått i grundskolan, och nu diskuteras att införa ett tionde år.

Se hela svaret på scb.se

Vad är syftet med EU och vad har organisationen för mål?

Det europeiska samarbetet utökades 1958 genom Romfördragen som länderna kom överens om. En grundläggande uppgift för EU har blivit att ta bort olika handelshinder mellan länderna och skapa en så kallad inre marknad. Det ska vara enkelt för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt mellan medlemsländerna.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad har EU lyckats med?

Mänskliga rättigheter

EU:s värden fastställs i artikel 2 i Lissabonfördraget och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. År 2012 fick EU Nobels fredspris för sitt arbete för fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

Se hela svaret på european-union.europa.eu

Hur växte EU fram?

Historien om EU inleds några år efter andra världskriget. Då började sex europeiska länder att samarbeta om produktionen av kol och stål. Över 60 år senare har Europeiska unionen 27 medlemsländer som samarbetar om bland annat fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

Se hela svaret på eu.riksdagen.se

Vad innebär målstyrd?

Målstyrning innebär att organisationer får ett sätt att effektivt kommunicera strategier och företagsmål till varje chef, avdelning och person i organisationen. Nyckeln är att genom rätt verktyg och kommunikation skapa en röd tråd mellan strategier, mål, nyckeltal och aktiviteter.

Se hela svaret på hypergene.se

Hur du bidrar till att verksamhetens mål följs?

Sätt upp tydliga mål som medarbetarna är en del av

Sätt också upp tydliga och relevanta mål på kort och medellång sikt. Bryt ner målen till den nivå där medarbetaren direkt kan påverka. Bra mål ska vara konkreta, realistiska och mätbara – och de ska följas upp ofta. Fira alltid när mål och delmål uppnåtts.

Se hela svaret på previa.se

Vad är mål och syfte?

Ett mål är mer konkret än ett syfte. Medan syftet ofta inte är mätbart ska ett mål vara det, så att det ska gå fastställa om målet har uppnåtts. Mål ska också vara tidsbundna, av samma anledning. De huvudsakliga målen för området som undersökningen avser ska specificeras, det kan t.

Se hela svaret på fororenadeomraden.se
Föregående artikel
Hur lång tid innan antihistamin verkar?
Nästa artikel
Hur många liter vatten tar en diskmaskin?