Vad ersätter lönegarantin?

Frågad av: Ralf Bengtsson  |  Senaste uppdatering: 12 februari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (31 betyg)

Den statliga lönegarantin omfattar bara lön som tjänats in tre månader före en konkurs, under konkursen, en månad efter beslutet samt lagstadgad uppsägningstid. Den högsta ersättning som kan betalas ut är 189.200 kronor per anställd (enligt uppgifter hos Skatteverket 2020-05-11).

Se hela svaret på mittforetag.com

Vem har rätt till lönegaranti?

Konkursförvaltare och rekonstruktör utses av tingsrätten. Lönegarantin innebär också att du kan få ut din uppsägningslön under din uppsägningstid. Om du har rätt till lönegaranti är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön.

Se hela svaret på lansstyrelsen.se

När betalas Garantilön ut?

Betalning enligt lönegarantin lämnas för fordringar som belöper på tiden före konkursen och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats tidigare än tre månader innan konkursansökan kom in till tingsrätten. Garantin gäller dock för en sammanlagd anställningstid om högst åtta månader.

Se hela svaret på fylgia.se

Måste man söka jobb vid lönegaranti?

Man är väl inte skyldig att arbeta om lönegarantin är förbrukad, om inte konkursförvaltaren vid det laget har erbjudit fortsatt arbete med lön ur konkursboet? Man är inte skyldig att arbeta när lönegarantin är förbrukad.

Se hela svaret på konkursboet.se

Har man rätt till uppsägningslön?

Sammanfattningsvis är huvudregeln att en arbetstagare under uppsägningstiden har rätt till lön och andra anställningsförmåner. Om en arbetstagare dock inte står till arbetsgivarens förfogande, t. ex. på grund av sjukdom som gör en helt arbetsoförmögen, är arbetsgivaren inte skyldig att ge ut uppsägningslön.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Så fungerar lönegaranti

41 relaterade frågor hittades

Vad gör man när man blir uppsagd?

Vid uppsägning har du en uppsägningstid. Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. ... Om du blir uppsagd behåller du löne- och anställningsvillkoren under hela uppsägningstiden, men du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Se hela svaret på unionen.se

Vad kostar en konkursförvaltare?

Vad kostar en konkurs? Konkursförvaltaren gör sig i första hand betald ur tillgångsmassan i konkursen. Räcker inte tillgångarna i konkursboet ens till konkursförvaltarens arvode och konkurskostnaderna i övrigt täcks dessa kostnader av Staten.

Se hela svaret på mazeadvokater.se

Hur mycket tjänar konkursförvaltare?

Realtid.se avslöjade i förra veckan att det är konkursförvaltaren som nu gör klipp på före detta skalbolagskungen Seth-Roland Arnér. Förvaltaren Per Settergren på advokatfirman Vinge har hittills fakturerat fyra och en halv miljon kronor på sitt arbete. Timpriset är 2.000 kronor i timmen.

Se hela svaret på realtid.se

Vilka är det som blir konkursförvaltare?

Tingsrätten beslutar om konkurs och utser konkursförvaltare

När tingsrätten beslutar om konkurs utser rätten en konkursförvaltare. Det är vanligtvis en erfaren advokat eller annan jurist som får ansvar för att bestämma över de tillgångar som finns i konkursboet.

Se hela svaret på domstol.se

Vem betalar en konkursförvaltare?

Det bolag som försatts i konkurs omvandlas till ett konkursbo där bolagets alla tillgångar och skulder hamnar. Ur konkursboets tillgångar får konkursförvaltaren betalt först och därefter utbetalas fordringar efter vilken prioritet de har i konkursboet.

Se hela svaret på lavendla.se

Vad innebär en rekonstruktion av ett företag?

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men möjlighet att på sikt överleva. Företaget skyddas mot konkurs och utmätning för att få möjlighet att ombilda och återuppbygga sin verksamhet.

Se hela svaret på kronofogden.se

Vad händer om arbetsgivaren inte betalar ut lön i tid?

Även om du inte vill frånträda din anställning så har du en rättighet att göra detta om din arbetsgivare försummar sin skyldighet att betala ut rätt lön till dig. ... Om ingen rättelse sker trots detta kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få din uteblivna lön bekräftad som en skuld.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Hur blir man konkursförvaltare?

Tingsrätten utser en konkursförvaltare

När det är klart redovisar konkursförvaltaren sitt arbete till tingsrätten som avslutar konkursen.

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vad händer på ett edgångssammanträde?

Vid edgångssammanträdet intygar firmatecknaren att bouppteckningen är sann, vilket kallas att denne avlägger en bouppteckningssed. Om det inte finns några tillgångar kvar i konkursboet så slutar företaget att existera och borgenärerna kommer inte att kunna kräva tillbaka sina pengar från företaget.

Se hela svaret på plana.se

Vad menas med att vara på obestånd?

För att försätta en gäldenär i konkurs krävs att denne är på obestånd, d.v.s. att gäldenären inte kan betala sina skulder och att det inte heller handlar om endast tillfälliga betalningssvårigheter.

Se hela svaret på www4.skatteverket.se

Hur mycket tjänar man som affärsjurist?

59 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Hur mycket tjänar man som jurist?

Bli jurist

En vanlig jurist har en ingångslön på cirka 30 000* kronor, men du kan räkna med en snabb löneutveckling. När du kommit in i yrket och skaffat dig erfarenhet kan du få en lön som ligger mellan 50 000* och 60 000* kronor i månaden.

Se hela svaret på phi.se

Kan man välja konkursförvaltare?

Möjligheten att välja konkursförvaltare har således ingen geografisk begränsning. Som framgått ovan finns det starka skäl för konkursgäldenärer och borgenärer att överväga valet av konkursförvaltare och att aktivt utnyttja sitt inflytande i frågan genom att lämna förslag på konkursförvaltare till tingsrätten.

Se hela svaret på wistrand.se

Kan en arbetsgivare säga upp mig?

Anställningen kan sägas upp av både dig själv och av arbetsgivaren, men arbetsgivaren måste ha saklig grund , det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig.

Se hela svaret på unionen.se

När får man säga upp någon?

Bestämmelser om avskedande finns i lagen om anställningsskydd (LAS). En anställd får avskedas om denne grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (LAS 18 §). Med detta innebär att den anställde avsiktligt och grovt vårdslöst gjort något som inte ska behöva tålas i ett avtalsförhållande.

Se hela svaret på lawline.se

Vad händer med min tjänstepension om jag blir uppsagd?

Om du säger upp dig eller blir uppsagd, eller om företaget du jobbar på går i konkurs, upphör din tjänstepension ITP och tjänstegrupplivförsäkringen TGL att gälla den sista anställningsdagen på din uppsägningstid.

Se hela svaret på collectum.se

Är konkurser offentliga?

Du undrar om alla handlingar i en konkurs är offentliga. Det som kan sägas om konkursförvaltarens arbete är att det i sig inte står under offentlighetsprincipen. Konkursförvaltarens egna anteckningar och liknande är alltså inte offentliga. ... Även avtal bifogas ofta vilket gör att även dessa blir offentliga.

Se hela svaret på lawline.se

Har inte fått lön från arbetsgivare?

Om din arbetsgivare inte har pengar att betala din lön gäller det att agera snabbt. ... Oavsett ska man som anställd snabbt kontakta sin arbetsgivare för att få veta orsaken till att lönen inte kommit. Om det inte handlar om administrativt strul bör man kontakta Unionen för att få hjälp att driva in lönen.

Se hela svaret på kollega.se

Vad händer om arbetsgivaren betalar ut för lite lön?

När din arbetsgivare inte har betalat lön som du borde ha fått, så innebär det att du får en penningfordran mot hen. Fordran är din lön som skulle ha betalts ut. ... Det stämmer också att du har rätt till ränta för tiden som du skulle ha fått din lön utbetald, fram tills att betalning sker, 6 § räntelagen.

Se hela svaret på lawline.se

När måste arbetsgivaren betala lön?

Vissa arbetsgivare betalar ut lönen månaden efter den har tjänats in, andra i slutet av intjänandemånaden. Till exempel kan januarilönen betalas ut i slutet av februari, eller i slutet av januari.

Se hela svaret på verksamt.se
Föregående artikel
Vad heter Islands två största sjöar?
Nästa artikel
Hur berättar man att ens barn har adhd?