Vad händer om man förnekar brott?

Frågad av: Justina Lundqvist  |  Senaste uppdatering: 14 juli 2022
Betyg: 4.9 av 5 (65 betyg)

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal, vilket innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod.

Se hela svaret på polisen.se

När är åtal väckt?

Åtal ska väckas om det finns tillräckligt underlag som visar att ett brott har begåtts och en gärningsperson kan knytas till brottet. Åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten.

Se hela svaret på nck.uu.se

Hur meddelas en dom?

Rätten överlägger och meddelar dom

Om domen kan avkunnas, alltså meddelas i salen, överlägger rätten direkt. Ordföranden och de tre nämndemännen beslutar tillsammans hur rätten ska döma. När de är klara kallas parter och åhörare in i salen igen. Då redovisar ordföranden hur rätten dömer i målet.

Se hela svaret på domstol.se

Hur många förundersökningar leder till åtal?

En förundersökning, det vill säga en brottsutredning, ska inledas så snart ett brott har kommit till polisens kännedom. Förundersökningen har två syften. Den ska dels utreda vem som kan misstänkas för brottet, dels bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal.

Se hela svaret på nck.uu.se

Hur länge kan man sitta häktad innan rättegång?

Beslut om häktning ska som regel alltid fattas om brottet har minst två års fängelse i straffskalan. Beslut om häktning fattas av domstol. Efter att häktningen är beslutad ska åklagaren väcka åtal senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen.

Se hela svaret på polisen.se

Hur går en anmälan till?

20 relaterade frågor hittades

Hur lång tid kan det ta innan det blir rättegång?

RB ska en förundersökning bedrivas skyndsamt, detta krav finns till exempel för att den som är misstänkt inte ska behöva undra under en längre tid om det blir rättegång eller inte. Däremot finns det ingen bestämd tidsgräns för när åklagaren måste väcka åtal eller när rättegången ska inledas.

Se hela svaret på lawline.se

Hur lång tid kan man få vänta på rättegång?

Enligt Europakonventionens praxis är tumregeln att ett ärende aldrig ska ligga mer än ett år i en instans. Endast i undantagsfall ska hela prövningen – från stämningsansökan till dom – ta mer än två år.

Se hela svaret på advokaten.se

Vad är en åtalsanmälan?

Allmänt om åtalsanmälan

Ett av sätten att beivra är att anmäla företag som bryter mot reglerna till åklagare/polis. I en åtalsanmälan måste kontrollmyndigheten tydligt beskriva den gärning som myndigheten misstänker är ett brott mot lagstiftningen och att lika tydligt ange vilka regler det är som har överträtts.

Se hela svaret på kontrollwiki.livsmedelsverket.se

Hur många förundersökningar läggs ner?

2019 fattades beslut om att lägga ner, eller begränsa, omkring 17 000 brottsutredningar i hela landet. Det är omkring fyra procent av antalet brott som anmäldes till polisen 2019. Lagen talar om begränsning av förundersökning men i praktiken betyder det att utredningen läggs ner.

Se hela svaret på svenska.yle.fi

Vad är ett 23 3 förhör?

Första stycket 3 gäller även förhör som avser brott där målsäganden har utsatts för våld av en misstänkt som är närstående eller tidigare närstående till målsäganden eller där omständigheterna är sådana att målsäganden har ett befogat intresse av att förhör hålls av en person av visst kön. Förordning (2021:278).

Se hela svaret på riksdagen.se

Hur får jag reda på domen?

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Se hela svaret på domstol.se

Hur lång tid tar det innan dom meddelas?

Svar: Hur lång tid det tar innan domen meddelas efter en rättegång är olika. Vid vissa förhandlingar lämnas dom redan i slutet av rättegången, samma dag. I de flesta fall brukar dom meddelas efter ca två veckor.

Se hela svaret på vastmanland.boj.se

Hur får man domen?

Domen får du skriftligt och kan avkunnas direkt vid huvudförhandlingen som äger rum i en domstol. En kopia av domen skickas till parterna med post. Du har rätt att överklaga domen till hovrätten inom en viss tid. Information om hur du gör för att överklaga och hur lång tid du har på dig står i domen.

Se hela svaret på kriminalvarden.se

Vad händer när åklagaren väcker åtal?

Om åklagaren väcker åtal blir det rättegång i domstol. Om det är ett mindre allvarligt brott kan domstolen besluta om dom utan rättegång. En åklagare har åtalsplikt för nästan alla brott. Det betyder att åklagaren alltid måste väcka åtal, om det finns tillräckliga bevis för att någon har begått ett brott.

Se hela svaret på aklagare.se

När blir rättegång efter åtal?

Om åtal väcks blir det rättegång i domstolen. En av åklagarens uppgifter är att bevisa att den åtalade har begått brottet. Hon eller han redogör för teknisk bevisning, förhör misstänkta, vittnen och experter för att domstolen ska ha ett så bra underlag som möjligt att bedöma gärningen på.

Se hela svaret på aklagare.se

När lägger åklagaren ner åtal?

En förundersökning läggs ned om det saknas tillräckliga bevis mot den som är misstänkt för brottet eller om det inte finns några spår att följa. Andra skäl till att en brottsutredning läggs ned kan vara att den som är misstänkt har begått andra, allvarligare brott och kommer att åtalas för de brotten.

Se hela svaret på polisen.se

Hur många misshandelsfall läggs ner?

År 2021 hade antalet anmälda misshandelsbrott minskat med 6 procent (−5 130 brott) jämfört med 2012. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor/flickor uppgick till 38 300 brott 2021, vilket innebar en minskning med 1 procent jämfört med 2020, och en ökning med 9 procent jämfört med 2012.

Se hela svaret på bra.se

Vad händer när förundersökning läggs ner?

Ersättning för brott trots nedläggning

I normalfallet då en misstänkt åtalas för gärningen och döms i domstol ska den misstänkte betala skadestånd till dig. Om förundersökningen har lagts ner går ditt ärende aldrig till domstol och ingen misstänkt döms för brottet, men du kan ändå få ersättning som målsägande.

Se hela svaret på justly.se

Hur länge pågår en polisutredning?

En förundersökning kan i princip pågå fram till dess att brottet har preskriberats. Du nämner brottet grovt bedrägeri, vilket återfinns i 9 kap 3 § BrB. Preskriptionstiden för olika brott finns i 35 kap BrB och denna räknas från den dag brottet begicks. För grovt bedrägeri räknas preskriptionstiden till 10 år.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Varför finns åtalsunderlåtelse?

Ett vanligt skäl för både åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning är att personen nyligen har dömts för annan brottslighet och att det nya brottet inte skulle innebära att straffet skärptes. Åtalsunderlåtelse är också vanligt för ungdomar under 18 år.

Se hela svaret på aklagare.se

Vem beslutar om åtalsunderlåtelse?

Om gärningen är erkänd eller det annars är helt klart att den misstänkte är skyldig, kan åklagaren under vissa förutsättningar besluta om åtalsunderlåtelse. Det kan bli aktuellt till exempel om brottet är en engångsföreteelse eller om den misstänkte får eller har fått tillräckligt straff för ett annat brott.

Se hela svaret på ekobrottsmyndigheten.se

Hur lång tid tar en förundersökning?

Hur länge får en förundersökning pågå? En förundersökning ska bedrivas så skyndsamt som möjligt och när det inte finns anledning att fullfölja förundersökningen ska den läggas ner. Det finns dock ingen tidsbegränsning och en förundersökning kan därför pågå fram till dess att brottet är preskriberat.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Får vem som helst gå på rättegång?

Rättegångar brukar vara offentliga. Det betyder att vem som helst får komma in i rättssalen och lyssna på rättegången.

Se hela svaret på jagvillveta.se

Vad händer efter Slutdelgivning?

Lawline svarar

Slutdelgivning sker när brottet är färdigt utrett och regleras i 23 kapitlet 18 a § rättegångsbalken. Åklagaren ska redovisa för förundersökningsmaterialet så att den misstänkte kan ta del av det som har förekommit vid förundersökningen. Slutdelgivningen ger den misstänkte insyn i förundersökningen.

Se hela svaret på lawline.se

Måste målsäganden närvara vid rättegång?

Utgångspunkten är att de som är parter i rättegången, dvs målsägande och den åtalade, ska infinna sig vid huvudförhandlingen (11 kap. 5 § RB). Målsägande måste dock inte infinna sig om rätten tycker att saknar betydelse för utredningen att personen närvarar.

Se hela svaret på lawline.se
Föregående artikel
Hur skriver man om en formel?
Nästa artikel
Vilka elbilar har värmepump?