Vad heter de föreskrifter från Arbetsmiljöverket som en arbetsmiljöplan bygger på?

Frågad av: Fredrika Larsson  |  Senaste uppdatering: 26 januari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (11 betyg)

En arbetsmiljöplan ska tas fram om: något av de arbeten med särskild risk som anges i 12 a § i AFS 1999:3 behöver utföras i samband med byggnads- eller anläggningsarbetet, se Arbeten med särskild risk som kräver en arbetsmiljöplan.

Se hela svaret på av.se

Vad är en föreskrift från Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön till exempel för buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning.

Se hela svaret på av.se

Vilka omfattas av AFS?

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3)

Föreskrifterna innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete.

Se hela svaret på arbetsmiljoforum.se

Vilka skriver föreskrifter om arbetsmiljö?

Det är Arbetsmiljöverkets generaldirektör som beslutar om nya föreskrifter. Normalt börjar de gälla cirka sex månader efter beslutet. Föreskrifterna trycks och kan köpas, men de publiceras också på vår webbplats och kan därifrån laddas hem utan kostnad.

Se hela svaret på av.se

Vad är Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS till för?

Om Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter fyller ramlagen, Arbetsmiljölagen, med detaljerade och informativa regleringar. Innehållet består både av tvingade paragrafer så väl som allmänna råd som är till för att ge rekommendation och vägledning till alla verksamheter.

Se hela svaret på notisum.com

Planning and construction - An educational clip from The Swedish Work Environment Authority

35 relaterade frågor hittades

Vad är AFS förkortning för?

Föreskrifter (AFS)

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) består av föreskrifter.

Se hela svaret på av.se

Vad är syftet med föreskriften?

FÖRESKRIFTER (AFS) Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) är ett komplement till arbetsmiljölagen som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.

Se hela svaret på kompetensutveckla.se

Vem är ansvarig för arbetsmiljön på din arbetsplats?

Om det sker en olycka kan arbetsgivaren straffas. Ibland finns det flera som har ansvar för en arbetsmiljö. Det kan till exempel vara någon som levererar maskiner till arbetsplatsen eller den som hyr ut lokalerna. Men det är alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret.

Se hela svaret på av.se

Vad regleras i föreskriften AFS 2006 4 7?

Föreskrifterna gäller användning av arbetsutrustning i arbetet. De är EU-baserade och bygger på ett minimidirektiv från EU.

Se hela svaret på av.se

Vilka föreskrifter finns?

Föreskrifter i Sverige

Regeringen har också i förordningar gett Sveriges kommuner rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordningen, till exempel lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, lokala renhållningsföreskrifter och lokala trafikföreskrifter.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilken verksamhet omfattas inte av OSA föreskriften?

Föreskrifterna gäller samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. ... De som genomgår utbildning eller är under vård i anstalt likställs inte med arbetstagare vid tillämpningen av dessa föreskrifter och omfattas därför inte av dem.

Se hela svaret på av.se

Vem omfattas av Arbetsmiljöföreskrifterna?

De nya föreskrifterna är bra att känna till. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön men även du som arbetstagare har en uppgift att fylla. Det står i Arbetsmiljölagen kapitel 3, 4 §, om arbetstagarens ansvar gällande arbetsmiljön.

Se hela svaret på lararforbundet.se

Vem omfattas av AFS 2015 4 och vad omfattar den?

1 § Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och före- bygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. 2 § Föreskrifterna gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

Se hela svaret på av.se

Vilka lagar och bestämmelser finns som rör arbetsmiljö på förskolan?

Den främsta lagen är arbetsmiljölagen. Det är en ramlag som innehåller de grundläggande bestämmelserna, skyldigheterna och de allmänna kraven för en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen tar hänsyn till allt det som påverkar arbetsmiljön – fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska faktorer.

Se hela svaret på rehabakademin.se

Vilka regler gäller om det hänt ett olycksfall på en arbetsplats?

När det inträffar en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till oss. Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Det står i arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §.

Se hela svaret på av.se

Vad är en föreskrift?

Ibland kan det behövas ännu mer detaljerade regler än vad som anges i lagar och förordningar och då kan en myndighet få rätt, ett bemyndigande, att besluta om så kallade föreskrifter. Tanken är att det är bättre att en myndighet med expertkunskap tar fram mer detaljerade regler.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Vad ingår bland annat i riskbedömningen innan genomförande lyft enligt AFS 2006 6?

Följande skall då särskilt undersökas: 1. lyftanordningarnas stabilitet under olika mark- och väderförhållanden, 2. tillträde till riskområden, 3. arbetstagarnas praktiska och teoretiska kunskaper, 4.

Se hela svaret på av.se

Vad ingår i en daglig kontroll av personlyft?

Lyftanordningar och lyftredskap som inte är avsedda för personlyft, men som kan befaras användas för sådana lyft, skall märkas tydligt med hänsyn till detta. 1.1 Kontrollera att lyftredskapet har korrekt CE-märkning. 1.2 Kontrollera lyftredskapets maxlast. 2.1 Kontrollera att lyftredskapet fungerar som det är tänkt.

Se hela svaret på traversresan.se

Vad ingår i begreppet arbetsbelastning?

De delar av arbetet som fordrar upprepade ansträngningar. Kraven kan exempelvis omfatta arbetsmängd, svårighetsgrad, tidsgräns, fysiska och sociala förhållanden.

Se hela svaret på suntarbetsliv.se

Vad är arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar för arbetsmiljön?

Arbetstagaren har inget formellt ansvar, men deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. ... Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön.

Se hela svaret på av.se

Hur kan du som arbetstagare vara med och påverka arbetsmiljön på en arbetsplats?

Som arbetstagare kan du påverka den gemensamma arbetsmiljön på flera sätt. Lyft arbetsmiljöfrågor med dina arbetskamrater och låt det bli en naturlig del av er vardag. Ju bättre samordnade ni är, desto större är förutsättningarna att lyckas.

Se hela svaret på lararforbundet.se

Har skyddsombudet ansvar för arbetsmiljön?

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. ... Visserligen har arbetsgivaren det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, men det är ett krav att de anställda ska vara med i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är de anställdas representant.

Se hela svaret på arbetsmiljoupplysningen.se

Hur påverkas kroppen av olämpliga arbetsställningar?

Det blir svårare att hinna återhämta sig om rörelser upprepas ofta eller pågår under en längre tid och då ökar risken för besvär. När musklerna arbetar utan paus, och utan att det sker någon yttre rörelse, det som kallas statiskt muskelarbete, försämras blodflödet till musklerna och risken för belastningsbesvär ökar.

Se hela svaret på av.se

Vilken myndighet är det som ger ut föreskrifter för hur en ställning ska se ut?

Ställningar (AFS 2013:4), föreskrifter - Arbetsmiljöverket.

Se hela svaret på av.se

Varför är det viktigt att arbeta med arbetsmiljö?

Att arbeta med arbetsmiljön

Det innebär att arbetsplatsen löpande arbetar med att förebygga ohälsa och olyckor, så att problem och risker kan åtgärdas innan något behöver hända. Arbetsplatsen ska också regelbundet följa upp hur arbetsmiljön fungerar. ... Dem ska alla arbetsplatser följa.

Se hela svaret på prevent.se
Föregående artikel
Får man plocka liljekonvalj i Skåne?
Nästa artikel
Hur många livmoder har en kvinna?