Vad heter en multiplikation med fyra?

Frågad av: Fridolf Nyberg  |  Senaste uppdatering: 1 mars 2022
Betyg: 4.1 av 5 (5 betyg)

Multiplikation. Talen som multipliceras kallas för faktorer. Resultatet kallas för en produkt.

Se hela svaret på eddler.se

Vilka är de fyra räknesätten?

Här kommer vi att repetera de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division.

Se hela svaret på matteboken.se

Vad heter multiplikation?

Talen i multiplikation heter inte termer utan faktorer. En multiplikation skriver man som en faktor multiplicerat med en annan faktor, och själva slutresultatet är en produkt.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vad heter svaret i en multiplikation?

Svaret som man får när man lägger ihop flera tal, eller termer, kallas för summa. Några vanliga uttryck för addition är plus, lägga ihop, beräkna summan och tillsammans.

Se hela svaret på youtube.com

Vad kallas svaret i minus?

Subtraktion är en aritmetisk operation för att beräkna differensen mellan två tal. där a är minuenden, b är subtrahenden och c är differensen. För den enklaste aritmetiken, den för positiva heltal, är differensen c det som återstår när man tagit bort b från a.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

De fyra räknesätten (Matematik) - Studi.se

29 relaterade frågor hittades

Vilket räknesätt?

Man har bestämt att multiplikation och division alltid ska komma före addition och subtraktion. Ibland kan man dock ha uträkningar där man vill utföra addition eller subtraktion innan en multiplikation eller division, och för att visa detta så sätter man in det man vill ska räknas först i en parentes.

Se hela svaret på matteboken.se

Vem kom på multiplikation?

Den egyptiska multiplikationen är en av de tidigaste nedskrivna uppställningar som man känner till. Metoden finns nedskriven på Rhindpapyren, ett ark fullt av matematiska beräkningar som dateras till 1600 f Kr (Thompson 1996).

Se hela svaret på ncm.gu.se

Hur gör man uppställning med multiplikation?

Ställ upp talen ovanpå varandra där du sätter det minsta talet underst. Multiplicera sedan den minsta typen av tal (tex entalen) i det nedersta talet med det minsta talet i det övre talet. Resultatet (produkten) av denna multiplikation sätts sedan under strecket.

Se hela svaret på eddler.se

Vad är dividerar?

Division är en av de grundläggande operatorerna inom aritmetiken. Resultatet av en division av två tal kallas kvot. Kvoten mellan a och b skrivs ofta som a/b, där b ≠ 0. Kvoten utgör talet a uppdelat i b antal delar.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

I vilka räknesätt använder man termer?

Det finns fyra fundamentala räknesätt:
 • Addition (+) term + term = summa (summan bildas genom att termerna läggs samman)
 • Subtraktion (−) term − term = differens (differensen bildas genom att den andra termen "dras av" från den första termen)
 • Multiplikation (· eller ×) ...
 • Division (/ eller ÷)

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är en differens?

Differens inom aritmetik

Differensen mellan två tal fås genom att utföra subtraktion. Exempel: Differensen mellan 7 och 4 är 3 eftersom 7 − 4 = 3.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är subtrahera i matte?

Subtraktion handlar om minus. Att dra bort.

Se hela svaret på matteboken.se

Vad är 7 tabell?

7:ans tabell
 • 7 x 1 = 7.
 • 7 x 2 = 14.
 • 7 x 3 = 21.
 • 7 x 4 = 28.
 • 7 x 5 = 35.
 • 7 x 6 = 42.
 • 7 x 7 = 49.
 • 7 x 8 = 56.

Se hela svaret på multiplikationstabellen.se

Vad gånger vad blir?

Multiplikation går ut på att ett tal gångras ett visst antal gånger. Talen som multipliceras med varandra kallas för faktorer eller multiplikander. Resultatet av en multiplikation är en produkt.

Se hela svaret på miniraknare.com

Hur multiplicerar man två bråk?

När du multiplicerar med bråk, multiplicera täljarna för sig och nämnarna för sig. Om du multiplicerar två bråk med varandra kan du förkorta tvärs över och dividera täljaren i den ena faktorn och nämnaren i den andra faktorn med samma tal.

Se hela svaret på app.binogi.se

Hur dividerar man med uppställning?

Kort division – dividera med uppställning
 1. Här skriver vi det minsta talet nederst (nämnaren) och största talet överst (täljaren) när vi ställer upp dem ovanpå varandra med ett vägrätt streck mellan talen.
 2. Sedan undersöks hur många gånger som det nedersta talet går i varje siffra i det översta talet.

Se hela svaret på eddler.se

Hur räknar man multiplikation uppställning med decimaltal?

Uppställning av multiplikation med decimaltal

Ett bra sätt är med uppställning och det är oftast lättare när man har tal som innehåller många siffror. Sista steget är att placera ut kommatecknet. Eftersom vi har två faktorer som båda har en tiondel kommer vår produkt att innehålla en tiondel och en hundradel.

Se hela svaret på matteboken.se

Vad går först multiplikation eller addition?

2 + 6 = 8. Och 8 är det korrekta svaret, för multiplikation och division går alltid före addition och subtraktion.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vilket kommer först multiplikation eller division?

Beskrivningen av prioriteringsreglerna är att parenteser beräknas först, sedan potenser, därefter utförs multiplikation och division, utan inbördes ordning, och sist utförs addition och subtraktion, även de utan inbördes ordning (Kiselman & Mouwitz 2008, s. 23).

Se hela svaret på diva-portal.org

Är 1 en faktor?

En produkt där noll faktorer ingår kallas en tom produkt och är lika med 1. Multiplikation är kommutativ, associativ och distributiv. Vid multiplikation med två och endast två faktorer kallas den första faktorn multiplikator, och den andra faktorn multiplikand.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är produkten av 2 3 4 5?

Produkten betyder att man ska multiplicera dem med varandra. Tre på varandra följande tal är t. ex. 2,3,4 eller 4,5,6 eller 11,12,13.

Se hela svaret på pluggakuten.se

Hur räknar man minus med uppställning?

Subtraktion med uppställning
 1. Ställa upp talen ovanpå/under varandra där det tal som du skall subtrahera med ställs underst.
 2. Entalssiffrorna, tiotalssiffrorna, hundratalssiffrorna osv. ...
 3. Subtrahera sedan den översta entalssiffran med den nedersta entalssiffran och sätt resultatet under strecket.

Se hela svaret på eddler.se

Vad heter svaret på division?

Det tal du delar kallas täljare. Talet du delar med kallas nämnare. Svaret kallas kvot. Multiplikation och division hör ihop.

Se hela svaret på matteboken.se

Hur räknar man bråk med minus?

När vi ska addera två bråktal som har samma nämnare, då skriver vi talet på ett gemensamt bråkstreck och adderar de båda termernas täljare; nämnaren blir densamma som tidigare. På motsvarande sätt gör vi när vi ska subtrahera två bråktal som har samma nämnare. Skillnaden är att vi då subtraherar termernas täljare.

Se hela svaret på matteboken.se
Föregående artikel
När utfärdas aktiebrev?
Nästa artikel
Hur räddar man humlor?