Vad innebär den individuella arbetsrätten?

Frågad av: Birgitta Olsson  |  Senaste uppdatering: 6 mars 2022
Betyg: 4.7 av 5 (23 betyg)

Den individuella arbetsrätten behandlar frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet. De arbetsrättsliga lagarna är i regel tvingande till arbetstagarens fördel. Det innebär att det inte är möjligt att avtala om regler som medför att en arbetstagare får sämre rättigheter än vad som gäller enligt lag.

Se hela svaret på abjb.se

Vilka lagar innefattas i den individuella arbetsrätten?

Inom den individuella arbetsrätten gäller arbetsmiljölagen, semesterlagen, arbetstidslagen, lagen om anställningsskydd (LAS), diskrimineringslagen och lagen om offentlig anställning (LOA).

Se hela svaret på xn--gmedifacket-x8a.nu

Vilka är arbetsrättens två rättsförhållanden?

Berätta om arbetsrättens dubbla rättsförhållande, vad innebär det? Arbetstagaren(AT) skyddas av den individuella arbetsrätten och den är mellan AT och AG las och AT skyddas av den fackliga arbetsrätten om man är farligt ansluten genom kollektivavtal.

Se hela svaret på quizlet.com

Vad innebär kollektiv arbetsrätt?

Inom den kollektiva arbetsrätten behandlas frågor om kollektivavtal samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer och deras inbördes förhållande. Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL), som tillkom 1976, är här en central lag. ... Två centrala lagar inom detta område är arbetsmiljölagen och arbetstidslagen.

Se hela svaret på jurist24.eu

Vilka är de två huvudsakliga anställningsformerna?

Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning. Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tills vidare.

Se hela svaret på verksamt.se

01. Arbetsrätt - Anställningsformer

25 relaterade frågor hittades

Vad är det för skillnad mellan uppsägning och avsked?

Det är stor skillnad mellan att bli avskedad och bli uppsagd. Vid avsked måste du lämna arbetsplatsen omgående. Vid uppsägning har du en uppsägningstid. Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner.

Se hela svaret på unionen.se

Vad är skillnaden mellan tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning?

Visstidsanställning är en tidsbegränsad anställning medan tillsvidareanställning gäller till dess någon av parterna avslutar den. Oavsett anställningsform, ska du se till att ha ett skriftligt avtal innan anställningen påbörjas. Det gäller även vid visstidsanställning. ...

Se hela svaret på ledarna.se

Vilka är arbetsrättens två huvuddelar?

Två centrala lagar inom detta område är arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Den sista arbetsrättsliga huvuddelen är arbetsmarknadsregleringen, eller lagstiftning om arbetsmarknaden.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad menas med arbetsrätt vilka är arbetsrättens två huvuddelar?

Den svenska arbetsrätten består av två olika delar, dels den kollektiva arbetsrätten och dels den individuella arbetsrätten: Individuell arbetsrätt handlar om förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, exempelvis lagen om anställningsskydd (LAS), semesterlagen och diskrimineringslagen.

Se hela svaret på utbildning.se

Vilka är de specifika rättsverkningar som ett kollektivavtal medför?

3.1 Kollektivavtalets rättsverkningar

De grundläggande reglerna om kollektivavtalets rättsverkningar finns i 26 och 27 § § MBL, där medlemsbundenhet och avtalets normerande verkan för arbetstagarnas anställningsvillkor tas upp. En annan rättsverkan är den fredsplikt som uppkommer när ett kollektivavtal har träffats.

Se hela svaret på diva-portal.org

Vad behandlas i arbetsrätten?

Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter. Det gäller oavsett ”kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. Lagen innehåller regler som gäller både på arbetsmarknaden och i andra delar av samhället.

Se hela svaret på unionen.se

Kan arbetsrättens regler användas av både små och stora butiker?

Det finns inga särskilda skäl till att småföretagare är de som behöver särregleras inom arbetsrätten, däremot kan dessa komma att behöva omfattas av undantag om arbetsrätten är utformad på ett sätt som inte främjar tillväxt i de små företagen.

Se hela svaret på lup.lub.lu.se

Vad är Arbetsmiljörätt?

Arbetsmiljörätten omfattar all reglering av arbetsmiljöfrågor som lagar, föreskrifter, rättspraxis och tillämpning. Kunskaper i arbetsmiljörätt är viktiga för alla som har kvalificerade arbetsmiljöuppgifter.

Se hela svaret på arbetsmiljoforum.se

Vilka rättskällor finns det inom arbetsrätten?

Det finns utöver LAS en mängs rättskällor på arbetsrättens område. ... Några centrala är; MBL (lag om medbestämmande i arbetslivet), vilken du finner här, här. Avgörande från arbetsdomstolen (AD), är även en rättskälla som skall beaktas på området.

Se hela svaret på lawline.se

Vilka lagar påverkas av kollektivavtal?

Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Diskrimineringslagen och Förtroendemannalagen är några av de viktigaste lagarna som styr arbetslivet. Dina rättigheter på arbetsmarknaden regleras dels i lagar, dels i kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack.

Se hela svaret på vision.se

Vad innebär arbetsgivarens förhandlingsskyldighet?

Reglerna om förhandlingsskyldighet enligt 11-14 §§ innebär att arbetstagarorganisationerna har medinflytande i frågor som arbetsgivaren beslutar om. Medinflytande att arbetsgivaren måste avvakta med sitt beslut tills förhandlingar genomförts med arbetstagarorganisationen.

Se hela svaret på skr.se

Varför har vi den svenska modellen?

Fram till början av 1930-talet rådde det kaos på arbetsmarknaden. Arbetstagarna tampades med dåliga anställningsvillkor och brist på såväl skyddslagstiftning som avtal gällande ledighet och lön. ... Mycket av det som står i avtalet gäller än idag och Saltsjöbadsavtalet kan sägas vara grunden för Den svenska modellen.

Se hela svaret på saco.se

Vad är av SE?

Vårt mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. Vi har flera ansvarsområden: Att ta fram föreskrifter som förtydligar arbetsmiljölagen. ... Att främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmiljöområdet.

Se hela svaret på av.se

Vad är ett Medbestämmandeavtal och vilken funktion fyller det?

Vad är ett medbestämmandeavtal och vilken funktion fyller det? Ett slags kollektivavtal som träffas mellan arbetstagarorganisation och givare med saker som tidigare legat helt under arbetsgivare och dennes ensamrätt till dessa. ... Ger arbetstagarorganisationen tolkningsföreträde.

Se hela svaret på quizlet.com

Vad är ett kollektivavtal?

Kollektivavtal är en frivillig överenskommelse om dina villkor och rättigheter på arbetsplatsen, mellan arbetsgivare och det fackförbund som organiserar anställda på arbetsplatsen.

Se hela svaret på unionen.se

Är hela arbetstidslagen dispositiv?

Direktivet har införlivats i svensk rätt genom arbetstidslagen (ATL). ATL är dispositiv, vilket innebär att avvikelser kan göras genom kollektivavtal, till exempel huvudöverenskommelse (HÖK) och allmänna bestämmelser (AB). Arbetstidsfrågor regleras också i arbetsmiljölagen.

Se hela svaret på skr.se

Vad gäller när man är timanställd?

Det som kallas timanställning är egentligen ingen anställningsform; det betyder bara att du får betalt per timme. Den som är timavlönad har en intermittent anställning eller visstidsanställning. Huvudregeln på arbetsmarknaden är tillsvidareanställning, det som i dagligt tal kallas "fast anställning".

Se hela svaret på kommunal.se

Vad innebär tillfällig anställning?

En tidsbegränsad anställning är i Sverige en anställning för ett specifikt projekt eller uppdrag i ett företag eller en avdelning som är i behov av extra resurser i form av personal för en begränsad tid.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur lång tid tar det att bli fast anställd kommunal?

Från visstid till fast tjänst

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Se hela svaret på kommunal.se
Föregående artikel
Vad menas med att vara trogen?
Nästa artikel
Varför starta enkelt bolag?