Vad innehåller Zoloft?

Frågad av: Charlotte Blomqvist  |  Senaste uppdatering: 28 februari 2022
Betyg: 4.7 av 5 (41 betyg)

Den verksamma substansen i medicinen heter sertralin och den används vid bland annat: - ångest - social fobi - PTSD - paniksyndrom - tvångssyndrom (OCD) - depression Zoloft och andra mediciner med sertralin tillhör en grupp av antidepressiva läkemedel som kallas SSRI.

Se hela svaret på kronansapotek.se

Vilka biverkningar har Zoloft?

Varningar och försiktighet
 • Rastlöshet/akatisi.
 • Utsättningsreaktioner.
 • Självmordstankar och försämring av din depression eller ångestsjukdom.
 • Dessa tankar kan vara vanliga:
 • Sexuella problem.
 • Intag av Zoloft tillsammans med följande läkemedel kan ge allvarliga biverkningar:

Se hela svaret på fass.se

Kan man överdosera Zoloft?

Dödsfall har rapporterats i samband med överdosering av sertralin, huvudsakligen i kombination med andra läkemedel och/eller alkohol. Vid alla fall av överdosering bör sjukhus kontaktas omedelbart.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är Zoloft bra för?

Den verksamma substansen i Zoloft är . tillhör en grupp läkemedel som kallas sertralin Sertralin SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare). Dessa läkemedel används för att behandla depression och/eller ångestsjukdomar.

Se hela svaret på fass.se

Kan man dela Zoloft?

De tre som fick godkänt var Paxil, Zestril och Zoloft. Forskarna drar slutsatsen att man bör vara försiktig med att rekommendera delning av tabletter särskilt när det gäller läkemedel med hög toxicitet och relativt snäv relation mellan dos och svar.

Se hela svaret på lakemedelsvarlden.se

Zoloft (Sertraline): What are the Side Effects? Watch Before You Start!

42 relaterade frågor hittades

Hur får man Zoloft?

Zoloft är ett receptbelagt läkemedel, vilket betyder att du måste få ett recept från vården för att få köpa det.

Se hela svaret på kronansapotek.se

Finns Zoloft på apoteket?

Köp Zoloft, filmdragerad tablett 25 mg, 98 styck | Apoteket.se.

Se hela svaret på apoteket.se

Kan man gå upp i vikt av sertralin?

Vid jämförelse av paroxe- tin-, sertralin- och fluoxetin- behandling under 32 veckor uppmättes en viss vikt- minskning med fluoxetin, en viss viktuppgång med sertralin och en signifikant högre viktökning med par- oxetin. Signifikant fler pati- enter i paroxetingruppen gick upp 7 kg eller mer [6].

Se hela svaret på lakartidningen.se

Hur fort går sertralin ur kroppen?

Läkemedlet försvinner ur blodet några dygn efter att man upphört med behandlingen. Sertralin påverkar inte omsättningen av andra läkemedel (”krockar inte i levern”) i samma omfattning som paroxetin, fluvoxamin och fluoxetin. Det är registrerat för behandling av tvångssyndrom hos barn.

Se hela svaret på ocdforbundet.se

Hur lång tid tog det för er att känna effekt av sertralin?

Det kan ta upp till några veckor innan du börjar må bättre och några månader innan läkemedlet ger full effekt. När du ska avsluta behandlingen behöver du trappa ner behandlingen långsamt. Det gäller särskilt om du använt läkemedlet under en längre tid.

Se hela svaret på 1177.se

När ta Zoloft?

Effekt har inte visats hos barn och ungdomar med egentlig depression. Det finns inga tillgängliga data för barn under 6 år (se även avsnitt Varningar och försiktighet). Administreringssätt Zoloft ska tas en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.

Se hela svaret på fass.se

Kan man överdosera på antidepressiva?

Klinisk bild - förgiftning med SSRI-preparat

Kramper förekommer vid stor överdos av SSRI-medel. Det finns rapporter om fall med breddökade QRS-komplex och förlängt QT-intervall, men allvarlig cirkulatorisk påverkan förekommer mycket sällan vid ”rena” överdoser.

Se hela svaret på janusinfo.se

Kan sertralin sluta verka?

Den som avslutar en behandling med antidepressiva läkemedel kan drabbas av så kallade utsättningssymtom, det vill säga abstinensproblem som uppstår när man för hastigt slutar ta en viss medicin. Till exempel illamående, sömnbesvär, svettningar, domningar, myrkrypningar, yrsel, slöhet, nedstämdhet och oro.

Se hela svaret på forskning.se

Kan man få diarré av sertralin?

I det svenska biverkningsregistret (Swedis) finns två rapporter om mikroskopisk kolit i samband med sertralinbehandling. Utöver detta finns 35 rapporter om diarré, som dock inte behöver bero på kolit.

Se hela svaret på lakartidningen.se

Vad ska man undvika när man äter sertralin?

Ta inte Sertralin Teva

Om du tar eller har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare, såsom selegilin, moklobemid) eller läkemedel som liknar MAO-hämmare (t. ex. linezolid).

Se hela svaret på fass.se

Är 100 mg sertralin mycket?

Den maximala rekommenderade dosen är 200 mg dagligen. Sertralin Orion får endast ges till barn och ungdomar i åldrarna 6–17 år som lider av tvångssyndrom (OCD). Barn 6–12 år: Rekommenderad startdos är 25 mg dagligen. Efter en vecka kan läkaren öka dosen till 50 mg dagligen.

Se hela svaret på pharmacafennica.fi

Hur lång tid innan voxra verkar?

Det kan ta en tid innan du känner förbättring.

Det tar tid, ibland veckor eller månader, innan läkemedlet når full effekt. När du börjar känna dig bättre kan läkaren råda dig att fortsätta med Voxra för att förhindra återfall av depressionen.

Se hela svaret på pharmacafennica.fi

När på dygnet ska man ta sertralin?

Administreringssätt Sertralin ska tas en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen. De filmdragerade tabletterna kan tas tillsammans med mat eller utan mat.

Se hela svaret på docetp.mpa.se

Kan man få ångest av sertralin?

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. Illamående är vanligaste en. arna beror på en och går ofta över eller avtar vid biverkning Biverkning dos fortsatt behandling. Tala genast med din läkare: Om du upplever något av följande symtom när du har tagit detta läkemedel.

Se hela svaret på fass.se

Kan man gå upp i vikt av citalopram?

I genomsnitt gick citalopram-behandlade upp 1,3 kilo i vikt, men spridningen var stor (standardavvikelse 4 kilo). Det tricykliska preparatet amitriptylin (bl a Saroten) och monoaminåterupptagshämmaren bupropion (Voxra) var förknippade med minskad risk för viktuppgång jämfört med citapolpram.

Se hela svaret på lakartidningen.se

Kan man gå upp i vikt av Lergigan?

Biverkningar. En del personer som använder läkemedlet kan bli trötta och dåsiga dagen efter. En del som använder läkemedlet kan också få ökad aptit och gå upp i vikt.

Se hela svaret på 1177.se

Hur mycket kostar Zoloft?

Köp Zoloft, filmdragerad tablett 100 mg Pfizer AB, 98 styck | Apoteket.se. Bäste kund, på grund av högt tryck har vi förlängda leveranstider för tillfället.

Se hela svaret på apoteket.se

Hur gör man för att få antidepressiva?

Man kommer överens om hur mycket de deltar men som minst så skulle dina föräldrar behöva vara informerade om vad du har svårt med och hur du får hjälp. På ungdomsmottagningen finns inga sådana krav, det är upp till dig att avgöra. Du kan få hjälp av behandlaren att ta in dina föräldrar om du känner att det är svårt.

Se hela svaret på bup.se

Vem kan skriva ut antidepressiva?

Doktor24s psykologer kan inte skriva ut recept på antidepressiva läkemedel. Om du behöver receptbelagd medicin kan psykologen hjälpa dig att boka ett digitalt besök hos någon av våra läkare. Om du enbart vill ha hjälp med recept och inte behöver psykologisk behandling kan du välja att träffa en läkare direkt istället.

Se hela svaret på doktor24.se

Vilka läkemedel är SSRI?

SSRI-preparat
 • Citalopram (Cipramil, Citalopram)
 • Escitalopram (Cipralex, Escitalopram, Premalex)
 • Fluoxetin (Fluoxetin, Fontex),
 • Fluvoxamin (Fevarin)
 • Paroxetin (Paroxetin, Paroxiflex, Seroxat)
 • Sertralin (Zoloft, Sertralin, Oralin, Sertrone)

Se hela svaret på internetmedicin.se
Föregående artikel
Vad passar till Ek?
Nästa artikel
Hur mycket får man när man studerar?