Vad kostar en Radonfläkt?

Frågad av: Kenth Berglund  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.6 av 5 (64 betyg)

Ibland behöver man förändra tryckförhållandena så att inte markluften kommer in i huset. Exempelvis kan detta ske genom att installera en fläkt som suger ut markluften, en radonsug, innan den kommer in i byggnaden. Eventuellt kan markåtgärderna behöva kombineras. En radonsug kostar cirka 25 000-40 000 kronor.

Se hela svaret på viivilla.se

Hur ser en radonsug ut?

En radonsug är i all sin enkelhet en fläkt som ventilerar ut radongas ur huset. Vanligtvis sker detta genom att grundläggningsskiktet under bottenplattan på ett hus ventileras. Radonsug kallas även en fläktanordning i en torpargrund. Radonsugen har en låg driftskostnad, och är relativt billig att installera.

Se hela svaret på radea.se

Hur effektiv är en radonsug?

En radonsug hindrar mycket effektivt radon från marken från att komma in genom små diffusa otätheter i grunden, som krymp- och sättningssprickor eller genom porösa byggmaterial som t. ex. lecablock. En radonsug måste vara igång dygnet runt och året runt för att radon från marken ska hindras att komma in.

Se hela svaret på xn--radonmtning-q8a.se

Hur vet man om det finns radon i huset?

Hur vet jag om det finns radon i mitt hus eller min lokal? Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

Se hela svaret på boverket.se

Hur gör man Radonsanering?

Om radonet kommer från byggnadsmaterialet

Öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att förbättra byggnadens ventilation. Väggar med blåbetong kan tätas med radontapet eller puts. Ska du renovera kan du samtidigt ta in ett företag som byter ut byggmaterialet i väggar som inte är bärande.

Se hela svaret på boverket.se

How much does a Radon mitigation system cost? - Depends

37 relaterade frågor hittades

Hur blir jag av med radon i huset?

Om radonhalten är hög görs detta lämpligen genom att installera en radonsug eller radonbrunn. Ett dyrare alternativ är att förse huset med ett FT-system, vilket kan vara lämpligt om byggnadsmaterialet avger mer radon till inomhusluften än vad som kommer från marken.

Se hela svaret på boverket.se

Vad kostar det att sätta in en radonsug?

En radonsug kostar cirka 25 000-40 000 kronor. Vattnet: Det räcker ofta med att vattnet luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare. Kostnad cirka 10 000-30 000 kronor.

Se hela svaret på viivilla.se

Vilka hus ska radonmätas?

Enligt regeringens miljömål ska radonhalten i alla bostäder vara lägre än 200 Bq/m3 senast 2020. Ett delmål under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, är att byggnader inte ska påverka hälsan negativt. Därför ska radonhalten vara lägre än 200 Bq/m3 i alla bostäder år 2020.

Se hela svaret på independia.se

Var finns Markradon?

Markradon. Grundämnena uran och radium förekommer i varierande omfattning i alla bergarter, och därmed också i jordarter och i byggnadsmaterial där bergmaterial ingår. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader.

Se hela svaret på sgu.se

Hur vet man om ett hus är byggt i blåbetong?

För att identifiera blå lättbetong bör man först mäta radonhalten i huset. Om mätningen visar förhöjda värden och huset är byggt under den aktuella tidsperioden (1929-1975) bör man anlita en radonkonsult som med en gammamätare kan särskilja eventuell blåbetong från andra byggnadsmaterial.

Se hela svaret på radonova.se

Hur fungerar Radonslang?

Radonslang / Radonrör

Radonslang eller rör läggs i gruset under cellplasten. Oftast används en dräneringsslang av mindre dimension, men dräneringsrör kan också användas. Slangen läggs på en avstånd på ca 1-2m mellan varje slinga som sen leds ut ur grunden på lämpligt ställe.

Se hela svaret på markgrossen.se

Hur mycket el drar en radonsug?

En radonsug drar ofta omkring 50 Watt. Vid dåliga installationer av radonsug kan det hända att du hör en liten fläkt hörs, med detta är ett extremt ovanligt klagomål.

Se hela svaret på radonsupporten.se

Kan man alltid bli av med radon?

Däremot är risken långsiktig och radonhalten i huset går i princip alltid att få ner så det är sällan några problem att köpa ett hus med förhöjda radonvärden, däremot är det bra att få kostnadsbilden och ingreppet klart för sig innan. Köpa hus med radon är sällan ett stort problem om du bara kollar upp vad som gäller.

Se hela svaret på radea.se

Hur får man bort blåbetong?

Det finns särskild radontapet (eller puts) du kan använda för att täta väggar med blåbetong. Tapeten måste då vara hel. I vissa fall kan det finnas fog för att ta bort blåbetongen helt. Ska du exempelvis renovera kan du anlita ett företag som byter ut väggmaterialet.

Se hela svaret på byggahus.se

Kan man köpa ett hus med radon?

När du köper ett hus är det viktigt att vara medveten om att radon inte räknas som ett dolt fel. Säljaren har inte heller någon skyldighet att berätta om det finns radon i huset. Därmed är det upp till dig som köpare att försäkra dig om att det inte finns för höga halter av radon.

Se hela svaret på mina-kvadrat.gar-bo.se

Hur många hus har radon?

Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Man räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat kan du söka radonbidrag och få halva saneringskostnaden betald.

Se hela svaret på boverket.se

Vad är Markradon?

Markradon är den klart dominerande radonkällan i både flerbostadshus och småhus. Om marken släpper igenom luft och husets grund är otät har den radonhaltiga luften särskilt lätt att ta sig in. Inomhus kan radonhalten då bli hög. Det är inte ovanligt att mäta flera tusen becquerel radon per kubikmeter luft inomhus.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se

Var finns radon i Stockholm?

I de fall radon kommer från byggnadsmaterial är det från så kallad blåbetong, vilket var ett relativt vanligt byggnadsmaterial i hus fram till 1975. Exempel på områden där det kan finna hus byggda med blåbetong är Bromma, Farsta och Vällingby. Det är därför viktigt att mäta.

Se hela svaret på radonova.se

Måste man Radonmäta?

För att hitta och åtgärda alla bostäder med radonhalter över referensnivån behöver mätningar göras i alla småhus. I flerbostadshus behöver mätningar göras i alla lägenheter med markkontakt och åtminstone i ett urval av övriga lägenheter.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se

Hur många Radondosor behövs?

På botten/entréplan ska minst en radondosa placeras i varje rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn. I enskilda rum större än 150 m2 ska en ytterligare dosa placeras per 150 m2. På högre våningsplan ska minst två radondosor placeras på varje våningsplan.

Se hela svaret på radonova.se

Vem ansvarar för radonmätning?

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon samt håller i radonutbildningar. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten.

Se hela svaret på boverket.se

Hur farligt är det att bo i ett radonhus?

Radon ökar risken för lungcancer efter lång tids exponering för höga radonhalter. Särskilt stor är risken om man röker. Undersökningar visar ett tydligt samband mellan radonhalt i bostaden och risk för lungcancer. Det finns kraftiga samverkanseffekter mellan radon och rökning.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Hur lång tid tar det att mäta radon?

långtidsmätning av radon ska pågå i minst 2 månader. snabbmätning av radon ska pågå i minst 10 dygn. minst 2 dosor ska användas och minst en ska placeras per våningsplan med boutrymmen, vilket även inkluderar källare. mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum.

Se hela svaret på radonova.se

Hur beräknas årsmedelvärde radon?

Beräkning av årsmedelvärde görs på olika sätt beroende på antalet bebodda plan i bostaden. Medelvärdet beräknas av mätresultaten från samtliga mätpunkter i bostaden. Antalet mät- punkter ska vara minst två. För enrumslägenhe- ter som mäts i en mätpunkt används medelvär- det från de två detektorerna.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se

Hur sänker man radon?

Radon orsakat av marken: Om radonet kommer från marken kan du täta sprickor och otätheter i husets grundkonstruktion. Ofta ger inte tätning tillräcklig effekt. Då kan du med hjälp av en radonsug, radonbrunn eller smalrör skapa ett undertryck under huset så att jordluften inte sugs in.

Se hela svaret på stralsakerhetsmyndigheten.se
Föregående artikel
Är det skatt på livförsäkring?
Nästa artikel
Kan man ta Saroten varannan dag?