Vad krävs för att en allmän handling ska sekretessbeläggas?

Frågad av: Helga Claesson  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.6 av 5 (66 betyg)

När du konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Någon form av sekretess kan föreligga. För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Se hela svaret på medarbetarwebben.lu.se

Kan en allmän handling sekretessbeläggas?

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men en allmän handling kan också vara sekretessbelagd.

Se hela svaret på goteborg.se

Vilka har rätt att ta del av sekretessbelagd information?

Sekretess kan tillämpas för att skydda stat, företag, myndighet eller privatperson. Sekretess är utformad olika i olika stater. Vissa utgår från att allt är belagt med sekretess och att rätten att få ta del av information är en form av ynnest som staten kan medge.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad menas med att en allmän handling är offentlig enligt tryckfrihetsförordningen?

Den står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en av grundlagarna, och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vilken praktisk och rättslig betydelse har det att handlingar diarieförs?

Om allmänheten ska kunna använda sig av handlingsoffentligheten fullt ut, måste den kunna få överblick över de handlingar som finns hos våra myndigheter. Därför har myndigheterna en skyldighet att upprätta register över sina allmänna handlingar.

Se hela svaret på allmanhandling.se

En kort genomgång av Allmänna handlingar

30 relaterade frågor hittades

Vilka handlingar behöver inte diarieföras?

Handlingar som inte behöver diarieföras

En allmän handling som uppenbart är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet behöver inte diarieföras. Detta gäller t ex reklam, pressklipp, cirkulär och handlingar för kännedom.

Se hela svaret på tillvaxtverket.se

Är offentliga handlingar bara sådana handlingar som har inkommit till en myndighet?

Så är till exempel styrelsers och arbetande kommittéers överläggningar som regel inte offentliga. Viktigt är också att skilja mellan allmän handling och offentlig handling: en allmän handling (alltså en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos myndigheten) behöver inte samtidigt vara offentlig.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är skillnaden mellan allmän och offentlig handling?

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Se hela svaret på stromsund.se

Vad menas med handling i tryckfrihetsförordningen?

Handling. 3 § Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. Lag (2018:1801).

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad är en allmän handling?

En allmän handling uppfyller följande krav: Handlingen förvaras hos en myndighet och handlingen har kommit in eller upprättats på myndigheten. En allmän handling måste finnas förvarad hos en myndighet. Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarier.

Se hela svaret på kristianstad.se

Vilka undantag finns för sekretess?

Undantag från tystnadsplikten
  • En domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller Skatteverket begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning.
  • Transportstyrelsen behöver uppgifterna för att pröva någons lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation.

Se hela svaret på vardgivarguiden.se

När hävs förundersökningssekretessen?

Under en förundersökning råder förundersökningssekretess, enligt 18 kap. 1 § OSL. Denna bestämmelse har i praxis (dvs. domstolsbeslut) inte bedömts vara tillämpligt då förundersökningen har lagts ner.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vad bör man tänka på vid överföring och förvaring av sekretessbelagd information?

Överföring av sekretessbelagda uppgifter

När sekretessbelagd information ska meddelas vidare måste det ske på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan ta del av informationen. Var särskilt aktsam när informationen ska överföras via så kallade öppna nät.

Se hela svaret på vardhandboken.se

Vad krävs för att en allmän handling ska sekretessbeläggas och därmed inte lämnas ut?

När du konstaterat att en handling är allmän är det ändå inte säkert att den är offentlig, det vill säga tillgänglig för allmänheten. Någon form av sekretess kan föreligga. För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

Se hela svaret på medarbetarwebben.lu.se

Vilken typ av sekretess omfattas en uppgift av om ett röjande kan antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skada landet?

1 § sekretessla- gen ”för uppgift som angår Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om ...

Se hela svaret på regeringen.se

Vad innebär det juridiskt för en tjänsteman som läckt uppgifter med absolut sekretess?

Vad innebär sekretess? Sekretess innebär att det råder förbud mot att röja (avslöja) en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt. Sekretess gäller bara om det finns en bestämmelse som skyddar uppgiften i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

Se hela svaret på aurora.umu.se

Vad är ett tryckfrihetsbrott?

Det finns 18 tryckfrihetsbrott; högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift, vårdslöshet med hemlig uppgift, uppror, landsförräderi eller landssvek, landsskadlig vårdslöshet, ryktesspridning till fara för rikets säkerhet, uppvigling, hets mot folkgrupp, brott mot medborgerlig frihet, ...

Se hela svaret på voodoofilm.org

Vad innehåller tryckfrihetsförordningen?

Tryckfrihetsförordningen. Tryckfriheten är en viktig demokratisk rättighet i Sverige. Den ger alla rätt att fritt ge ut böcker, tidningar och tidskrifter. Myndigheterna har ingen rätt att i förväg granska eller censurera det som skrivs.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad består tryckfrihetsförordningen av?

Tryckfrihetsförordningen bestod av två delar:
  • Rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck.
  • Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (beslut, domar, brev, utredningar etc), och trycka dem om man ville.

Se hela svaret på riksarkivet.se

När blir en allmän handling offentlig?

Detta är en allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

Se hela svaret på domstol.se

Är arbetsmaterial offentlig handling?

Arbetsmaterial eller minnesanteckningar:

Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är någon allmän handling. I lagen finns inte ordet arbetsmaterial nämnt. Det innebär i sin tur att det begreppet inte har någon lagligt stöd.

Se hela svaret på sjf.se

Är det offentliga handlingar?

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.

Se hela svaret på polisen.se

På vilka grunder kan en allmän handling beläggas med sekretess?

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller så är uppgifter i dessa hemliga. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning för att se om det finns uppgifter i handlingen som innebär att hela eller delar av handlingen inte kan lämnas ut.

Se hela svaret på su.se

Vad ska en tjänsteanteckning innehålla?

Tjänsteanteckningen bör innehålla: datum, diarienummer och en kort redogörelse för vad som har sagts under samtalet. Under anteckningen skriver handläggaren ”I tjänsten” och undertecknar med sitt namn. I andra ärenden än myndighetsutövningsärenden får myndigheten besluta om muntlig handläggning.

Se hela svaret på su.se

Vilken typ av handlingar omfattas vanligen inte av offentlighetsprincipen?

Alla handlingar hos en myn- dighet anses nämligen inte vara all- männa. Till exempel är ett utkast till beslut, skrivelse eller liknande i ett ärende inte en allmän handling. För det andra är en del uppgifter i allmänna handlingar sekretessbelag- da, det vill säga hemliga.

Se hela svaret på regeringen.se
Föregående artikel
Vem grundade staden Göteborg?
Nästa artikel
Hur sprider sig höstanemon?