Vad krävs för att man ska bli häktad?

Frågad av: Ines Hellström  |  Senaste uppdatering: 8 juli 2022
Betyg: 4.7 av 5 (4 betyg)

För att bli häktad måste man vara misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse. Om brottet har minst två års fängelse i straffskalan brukar det talas om s.k. obligatorisk häktning. Det ska också finnas en risk att den misstänkte lämnar landet, försvårar utredningen eller fortsätter att begå brott.

Se hela svaret på amberadvokater.se

Kan man bli häktad om man är skäligen misstänkt?

Man kan även bli häktad om man är skäligen misstänkt, om det är av synnerlig vikt att man häktas i väntan på ytterligare utredning (24 kap 3 §). Sannolika skäl är den starkaste misstankegraden och skäligen misstänkt är en lägre misstankegrad. Det är domstolen som på begäran av åklagaren beslutar om häktning.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Hur lång tid innan häktning?

Om en misstänkt anhålls har åklagaren tre dagar på sig att vända sig till domstol för att begära att den misstänkte ska häktas. Annars släpps den misstänkte. När åklagaren beslutar om anhållande, måste han/hon samma dag eller senast dagen efter göra en häktningsframställan till domstolen (tingsrätten).

Se hela svaret på nck.uu.se

Vilka brott ger häktning?

Innehåll. Domstolen kan besluta om häktning av en person som är skäligen misstänkt för brott (den lägre graden av misstanke) eller på sannolika skäl misstänkt för brott (den högre graden av misstanke). Häktning får beslutas om: brottet ger ett års fängelse eller mer.

Se hela svaret på kriminalvarden.se

Hur länge kan man sitta häktad utan bevis?

De nya häktningsreglerna stadgas i 24 kap. 4 a § rättegångsbalken (1942:740) och 23 a § Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Av den förstnämnda bestämmelsen utläses att en misstänkt som huvudregel får vara häktad en sammanhängande tid om högst nio månader fram till dess att åtal har väckts.

Se hela svaret på advokaternas.se

SÅ LÄTT BLIR DU HÄKTAD!

19 relaterade frågor hittades

Kan man bli släppt i väntan på dom?

Det är också domstolen som beslutar om man ska sitta fortsatt häktad tills domen faller eller om man blir släppt i väntan på rättegång och eventuell dom. Polisen är ansvarig för den som är anhållen.

Se hela svaret på amberadvokater.se

När är man skäligen misstänkt?

Skäligen misstänkt är den lägre graden av misstanke. Det innebär att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen har begått den gärning som misstanken avser.

Se hela svaret på polisen.se

Vilka är de tre häktningsskälen?

Enkelt uttryckt kan man säga att när polismannen griper förutsätter han att personen senare kommer att anhållas av åklagaren och slutligen också häktas av rätten. Häktningsskäl två innehåller dessutom tre särskilda häktningsgrunder: 1. flyktfara 2: kollusionsfara och 3. recidivfara.

Se hela svaret på diva-portal.org

Kan misstänkas för brott?

Kan misstänkas.

Detta är den lägsta graden av misstanke. Den som kan misstänkas för brott kan låsas in (tas i förvar) under den tid han är skyldig att stanna kvar för förhör, detta enligt regler i rättegångsbalken. Inga ytterligare tvångsmedel, såsom husrannsakan eller kroppsbesiktning, kan användas mot den misstänkte.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilket häkte hamnar man på?

Du som dömts till fängelse ska avtjäna ditt straff på en av Kriminalvårdens anstalter. Det är risken för återfall i brott och ditt behov av stöd som avgör vilken anstalt du hamnar på.

Se hela svaret på kriminalvarden.se

Hur får man reda på om en person är häktad?

Det enklaste sättet är att kontakta närmaste tingsrätt och ställa frågan, som är den troliga domstol som har beslutat i frågan.

Se hela svaret på xn--frsvarsadvokatstockholm-7kc.nu

Kan man bli släppt från häktet?

Du får vara inlåst som anhållen i högst tre dagar. Klockan tolv på tredje dagen måste åklagaren bestämma om du ska släppas ut, eller om du ska komma till domstolen. Sedan bestämmer domstolen om du ska släppas, eller om du ska bli häktad. Om du blir häktad så fortsätter du att vara inlåst.

Se hela svaret på aklagare.se

Vem beslutar om en person ska häktas?

Om åklagaren inte skickar in häktningsframställan inom den angivna tidsfristen så släpps den misstänkta personen. Beslut om anhållande och häktning kräver normalt att den misstänkta personen är på sannolika skäl misstänkt för ett brott med minst ett års fängelse i straffskalan.

Se hela svaret på aklagare.se

Hur räknas Häktestiden?

Tid i häktet räknas som avtjänad tid

Har den som blivit dömd till fängelse varit frihetsberövad i minst 24 timmar i sträck, ska den tiden räknas av från fängelsestraffet (19 a § strafftidslagen). Man kan se det som att den frihetsberövade personen då redan har avtjänat en del av sitt straff.

Se hela svaret på lawline.se

Är en häktning offentlig?

I en häktningsförhandling ska domstolen ta ställning till om en person som är misstänkt för ett brott ska vara inlåst medan utredningen pågår. Alla förhandlingar är öppna för allmänheten, även häktningsförhandlingar.

Se hela svaret på domstol.se

När man sitter häktad?

Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år får häktas, om det finns risk att personen håller sig undan, undanröjer bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet. Det är domstolen som beslutar om häktning efter begäran från åklagare.

Se hela svaret på aklagare.se

Vilka tvångsmedel finns?

Gripande, anhållande och häktning är exempel på tvångsmedel, liksom husrannsakan, kroppsvisitation och beslag. Även hemlig teleavlyssning och liknande räknas som tvångsmedel.

Se hela svaret på aklagare.se

Vilken misstankegrad är högst?

Den högsta misstankegraden är "tillräckliga skäl för åtal". När åklagaren bedömer att det finns tillräckliga bevis för en fällande dom når man upp i denna misstankegrad och åtal väcks vid domstol. 2. En lägre misstankegrad är "på sannolika skäl misstänkt".

Se hela svaret på lawline.se

Varför finns LUL?

I LUL finns bland annat bestämmelser som anger hur poli- sens och åklagarens förundersökning ska handläggas, när ungdomar får häktas och vad som gäller vid rättegång. I LUL finns också bestämmelser som anger när åklagaren kan underlåta att väcka åtal.

Se hela svaret på bra.se

Vilka Häktningsgrunder finns det?

Det finns tre häktningsgrunder;
  • Kollusionsfara, som innebär att den misstänkte kan försvåra utredningen genom att t. ex. undanröja bevis,
  • Flyktfara, d.v.s. att personen kan undandra sig straff, och.
  • Recidivfara, som innebär att den misstänkte kan fortsätta att begå brott.

Se hela svaret på atlasadvokater.com

Är gripande korsord?

Synonymer till gripande
  • adj. rörande, upprörande, skakande, tragisk, patetisk, hjärtknipande, fängslande, anslående. motsatsord. ointressant, andefattig, tråkig.
  • subst. arrestering, anhållande, infångande. motsatsord. frisläppande.

Se hela svaret på synonymer.se

Vilka är Häktningsgrunderna?

De tre särskilda häktningsgrunderna är flykt-, kollusions- och recidivfara. Flyktfara föreligger om det finns risk för att den misstänkte avviker, eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Se hela svaret på lup.lub.lu.se

Hur lång tid tar en brottsutredning?

Brottsutredningen kan tas upp på nytt

Beroende på brottets svårighetsgrad är preskriptionstiden i svensk lag 2, 5, 10 eller 15 år. När preskriptionstiden löpt ut finns ingen möjlighet att återuppta ärendet och få någon dömd för brottet. För de allra grövsta brotten, till exempel mord, finns ingen preskriptionstid.

Se hela svaret på polisen.se

När ska man underrättas om misstanke?

Det är först när man blir "skäligen misstänkt", den andra så kallade misstankegraden, som polisen ska underrätta en om att man är misstänkt för brottet i fråga.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Får en polis ljuga i förhör?

I rättegångsbalken – vilket är den lag som på ett övergripande plan reglerar hur polisförhör med en misstänkt person ska gå till – anges uttryckligen att polisen inte får använda medvetet oriktiga uppgifter (vilket att ljuga kan sägas innebära) i syfte att exempelvis få en misstänkt person att erkänna ett brott eller ...

Se hela svaret på justly.se
Föregående artikel
Hur många ventiler i krypgrund?
Nästa artikel
Kan man betala med betalkort på bussen?