Vad menas med vad har du för uppsägningstid?

Frågad av: Laurentius Sandberg  |  Senaste uppdatering: 3 mars 2022
Betyg: 4.8 av 5 (5 betyg)

Uppsägningstiden är tiden mellan du har blivit uppsagt från ditt arbete, eller du själv valt att säga upp dig, tills du slutar arbeta och din anställning avslutas.

Se hela svaret på xn--fackfrbund-icb.nu

Vad innebär en uppsägningstid?

Uppsägning är en handling eller meddelande att en part avser att få ett avtal eller annat rättsligt förhållande av något slag att upphöra. I allmänhet kan uppsägning ske utan att formella krav ställs på uppsägningen. För vissa avtalstyper gäller dock särskilda regler.

Se hela svaret på lagen.nu

Hur kan man slippa uppsägningstid?

Om du har en visstidsanställning har du ingen uppsägningstid. Du är anställd enligt datumet i anställningsavtalet. Om du av någon anledning skulle vilja avbryta anställningen i förtid, kan du tillsammans med arbetsgivaren komma överens om detta.

Se hela svaret på karriartips.se

Vill ha kortare uppsägningstid?

Uppsägningstiden bestäms vanligen av anställningstid. Genom reglering i anställningsavtalet kan arbetstagare och arbetsgivare komma överens om kortare eller längre uppsägningstid. Överenskommelsen får inte strida mot gällande kollektivavtal eller innebära att uppsägningstiden blir kortare än den månad som LAS anger.

Se hela svaret på civilekonomerna.se

Vad styr uppsägningstid?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden minst en månad. Under vissa omständigheter kan parterna skiljas åt omedelbart. Även den anställdes anställningstid påverkar uppsägningstiden. Vanligtvis regleras uppsägningstiden av kollektivavtalet.

Se hela svaret på fackforbundsguiden.se

Vad är ett kollektivavtal?

40 relaterade frågor hittades

Vad kan man begära vid uppsägning?

Under din uppsägningstid

Om din arbetsgivare vill att du arbetar tiden ut, måste du göra det. Om du ändå går i förtid, kan arbetsgivaren kräva dig på ekonomiskt skadestånd. Läs mer om semester i samband med uppsägning.

Se hela svaret på unionen.se

Vad kan man kräva vid uppsägning?

Rätt till återanställning

Har du sagt upp personal på grund av arbetsbrist är du skyldig att erbjuda nytt arbete om företaget behöver nyanställa. Det kallas återanställningsrätt, eller företrädesrätt, och gäller under uppsägningstiden och nio månader framåt. Observera att företrädesrätten endast gäller lediga arbeten.

Se hela svaret på verksamt.se

Kan man säga upp sig direkt?

Vill du avsluta din anställning direkt och lämna arbetsgivaren på en gång så kan du säga upp dig med omedelbar verkan. Tänk på att du inte alltid kan lämna på en gång och om du gör det ändå kan det leda till att arbetsgivaren stämmer dig för kontraktsbrott.

Se hela svaret på fackforbundsguiden.se

Hur lång uppsägningstid har jag som tjänsteman?

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden minst en månad, oavsett om du blir uppsagd eller om du säger upp dig själv. Finns det kollektivavtal på din arbetsplats kan uppsägningstiden vara länge. Uppsägningstiden räknas från den dag du får ett skriftligt uppsägningsbesked.

Se hela svaret på byggnads.se

Kan jag säga upp mig via mail?

Eftersom uppsägningstiden börjar först när arbetsgivaren tagit emot uppsägningen är det bäst att lämna den skriftliga uppsägningen personligen. Om du skickar uppsägningen med e-post eller post gäller att meddelandet går på ”avsändarens risk”. Du riskerar då att inte veta om eller när meddelandet kommit fram.

Se hela svaret på ledarna.se

Kan man minska sin uppsägningstid?

Vanligtvis kan du och din arbetsgivare i ditt anställningsavtal komma överens om en annan uppsägningstid än den som finns i kollektivavtalet, men uppsägningstiden från arbetsgivarens sida får inte vara kortare än den i kollektivavtalet.

Se hela svaret på unionen.se

Vad händer om man inte fullföljer sin uppsägningstid?

När arbetstagaren inte iakttar uppsägningstiden

Enligt 38 § LAS blir arbetstagaren skadeståndsskyldig om han eller hon inte iakttar uppsägningstiden. Skadeståndet ska täcka den ekonomiska förlust som arbetsgivaren drabbats av på grund av att arbetstagaren inte iakttagit uppsägningstiden.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan man vägra uppsägningstid?

Måste jag jobba hela min uppsägningstid? Du kan komma överens med din chef om att sluta tidigare, men det är inget du har rätt till enligt lag. Om chefen säger nej till att du avslutar anställningen tidigare och du vägrar arbeta under uppsägningstiden kan du bli skadeståndsskyldig.

Se hela svaret på st.org

Hur lång uppsägningstid har jag som undersköterska?

Det vanliga är att uppsägningstiden är mellan en till tre månader för dig som är tillsvidareanställd ("fast anställd"). Tiden regleras i kollektivavtalet, som du som är medlem kan läsa på Mina sidor. Om du är visstidsanställd brukar det generellt sett inte finnas någon uppsägningstid.

Se hela svaret på kommunal.se

Hur lång uppsägningstid har jag som lärare?

Om du varit anställd högst ett år: En månad. Om du varit anställd mer än ett år: Tre månader. Om du varit anställd mer än sex år: Fyra månader. Om du varit anställd mer än åtta år: Fem månader.

Se hela svaret på lararforbundet.se

Hur lång uppsägningstid har jag GS?

En månad om man har varit anställd upp till två år. Två månader om man har varit anställd upp till fyra år. Tre månader om man har varit anställd upp till sex år. Fyra månader om man har varit anställd upp till åtta år.

Se hela svaret på gsfacket.se

Kan man säga upp sig med omedelbar verkan?

I enlighet med 4 § 3 st LAS får nämligen en arbetstagare med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren.

Se hela svaret på primusjuridik.se

Kan man säga upp sig efter en vecka?

– För en fast tjänst, så kallad tillsvidareanställning, gäller enligt lagen om anställningsskydd, LAS, en månads uppsägningstid för dig som arbetstagare. En anställning som gäller för viss bestämd tid är som huvudregel inte uppsägningsbar om ni inte avtalat om det eller om kollektivavtal säger annat.

Se hela svaret på akaviaaspekt.se

Kan man säga upp sig och gå på dagen?

Det är dock alltid bra att prata med din arbetsgivare om hur du känner, de kan alltid välja att avsluta din anställning direkt även om de har en rätt att be dig fortsätta 1 månad till. Om det inte finns något kollektivavtal är det istället LAS regler som gäller och då kan du säga upp dig på dagen.

Se hela svaret på lawline.se

Vad händer om man blir avskedad?

Vid avsked måste du lämna arbetsplatsen omgående. Vid uppsägning har du en uppsägningstid. Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner. En arbetsgivare får avskeda en anställd enbart om han eller hon grovt har misskött sin anställning.

Se hela svaret på unionen.se

Vad kan facket hjälpa till med vid uppsägning?

Facket hjälper dig om du blir uppsagd

Arbetsgivaren kan säga upp dig på saklig grund om det exempelvis råder arbetsbrist, eller av personliga skäl. Som medlem i facket kan du få hjälp att lyfta ditt ärende till en rättegång där det avgörs om uppsägningen har skett på riktigt sätt.

Se hela svaret på xn--fackfrbund-icb.com

Kan min arbetsgivare säga upp mig?

Hur en anställning kan upphöra

En tills vidareanställning (i dagligt tal fast anställning) gäller tills den sägs upp och uppsägningstiden har löpt ut. Anställningen kan sägas upp av både dig själv och av arbetsgivaren, men arbetsgivaren måste ha saklig grund , det vill säga giltiga skäl, för att kunna säga upp dig.

Se hela svaret på unionen.se

Kan man bli uppsagd utan anledning?

Om du har misskött dina arbetsuppgifter har arbetsgivaren rätt att säga upp dig. Dock kan du inte bli uppsagd utan att först få en tydlig varning där det framgår vad du gjort fel. Det är dock viktigt att du är medveten om att du kan få sparken, även om du inte har orsakat någon ekonomisk skada till arbetsgivaren.

Se hela svaret på jobbland.se

Vad är provocerad uppsägning?

Det domstolen gick igenom var om det var så kallad provocerad uppsägning, det vill säga om arbetsgivaren agerat på ett sätt som gjort att personen sagt upp sig. I så fall ska mannens uppsägning jämställas med att bolaget sagt upp honom. Det finns två olika situationer som aktualiserar provocerad uppsägning.

Se hela svaret på ingenjoren.se

Hur gör man för att säga upp någon?

Förvarna den anställda och meddela facket

Innan du kan säga upp någon av personliga skäl, måste du förvarna den anställda minst två veckor före uppsägningen. Även hens fackliga organisation ska underrättas inom samma tid och få samma information som den anställda.

Se hela svaret på verksamt.se
Föregående artikel
Är ryggskott farligt?
Nästa artikel
Vad är målstyrd arbetstid?