Vad säger lagen om tandvårdspersonal som bär på blodburen smitta?

Frågad av: Görgen Lindberg  |  Senaste uppdatering: 31 januari 2022
Betyg: 4.3 av 5 (63 betyg)

All tandvårdspersonal ska vara beredd att behandla alla oavsett känd eller misstänkt smitta. Att avvisa någon på grund av att de har en blodburen eller annan smitta är oprofessionellt och inte i överensstämmelse med god yrkesetik.

Se hela svaret på srat.se

Vilka smittvägar är vanligast inom vård tandvård?

Smitta sprids främst via blod och saliv vid undersökning/behandling, stick- eller skärskador och stänk på slemhinnor och i ögon. Det finns inte många kända fall av blodburen smitta inom tandvården, men konsekvenserna kan bli allvarliga.

Se hela svaret på tandlakarforbundet.se

Vad gör du om du råkar sticka eller skära dig vid provtagningen?

Vid stick-/skärskada samt exponering av blod på slemhinna eller skadad hudbarriär. Desinfektera omedelbart. Använd rikligt av vad som finns tillgängligt, till exempel handdesinfektionsmedel eller klorhexidinsprit. Vid stänk i munnen, skölj noga.

Se hela svaret på vardhandboken.se

Vad gäller vid blodsmitta?

Åtgärder vid tillbud med risk för blodsmitta

Blod i ögon eller mun: Skölj med rikliga mängder vatten. Rapportera tillbud/skada till arbetsledare • Kontakta sjukvården för bedömning av medicinska åtgärder som t ex provtagning, vaccination och vidare uppföljning.

Se hela svaret på vardgivare.regionhalland.se

Vad är Endosförpackningar?

Endosförpackningar och flerdosförpackningar

Vid administrering av flytande läkemedel är grundprincipen att alltid använda endosförpackning. Om flerdosförpackning används utanför läkemedelsrum ska den vara patientbunden, det vill säga endast användas till en patient.

Se hela svaret på vardhandboken.se

Medbestämmandelagen & Lagen om anställningsskydd

21 relaterade frågor hittades

Vad menas med Postexpositionsprofylax?

Postexpositionsprofylax mot hepatit B ges vid accidentell exposition parenteralt eller på slemhinna, post partum till nyfödda samt vid sexuell exposition.

Se hela svaret på internetmedicin.se

Vad menas med blodsmitta?

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor. De tre viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). I många delar av världen är de vanligt förekommande.

Se hela svaret på vardhandboken.se

Vad innebär smitta genom inokulation?

Inokulering. Blodsmitta kan ske via nålstick eller sårskador som tillkommit genom användning av skarpa föremål såsom glas, vassa kanter och kanyler. Hit räknas även bett och klösningar från hantering av djur.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Vad gör du om olyckan är framme och du sticker dig på en använd Insulinnål?

Om olyckan är framme….

Desinfektera omedelbart. Använd rikligt av vad som finns tillgängligt, tex handdesinfektionsmedel eller klorhexidinsprit. Finns inte detta tillgängligt använd tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj rikligt med vatten eller fysiologisk koksalt.

Se hela svaret på nllplus.se

Hur går du tillväga vid misstänkt eller konstaterad blodsmitta?

Vid inträffat tillbud bör den som drabbats/skadats omgående tvätta/skölja bort blodet med vatten och därefter kontakta sjukvården för en medicinsk bedömning. Denna bedömning ska inkludera ställningstagande till postexpositionsprofylax mot hepatit B och ibland även hiv samt psykosocialt stöd.

Se hela svaret på vardgivarguiden.se

Vad räknas som Stickskada?

En arbetsskada eller stickskada kan till exempel vara blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

Se hela svaret på utbildning.ki.se

När kan Punktdesinfektion bli aktuellt vid vård av en person med blodsmitta?

Med punktdesinfektion menas att allt spill av smittsamt material och kroppsvätskor tas om hand direkt genom att avtorka den förorenade ytan med ett ytdesinfektionsmedel innehållande tensider. Vid mycket spill använd oxiderande medel ex. Virkon 1 %.

Se hela svaret på nll.se

Varför tas Nollprov?

Indexpatient: Nollprov tas snarast efter tillbud. Vid känd eller stark hiv-misstanke eller hepatit B-infektion hos indexpatienten ska ansvarig läkare omedelbart ta kontakt med Infektionsjouren. Nollprov ska tas före ev. postexpositionsbehandling.

Se hela svaret på nllplus.se

Vilken är den vanligaste smittvägen?

Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen i vården.

Se hela svaret på vardhandboken.se

Vilka är den vanligaste Smittspridningsvägarna?

Risken för smittspridning beror på typ av smittämne, smittspridningsvägar, hur mottaglig en person är samt vilken vårdverksamhet som bedrivs. Med smittväg menas de sätt på vilket mikroorganismer överförs mellan individer. De vanligaste smittvägarna är: - Kontaktsmitta, kan vara direkt eller indirekt.

Se hela svaret på regionvasterbotten.se

I vilka lagar kan man läsa om vårdhygien inom svensk tandvård?

Hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen ställer krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Det omfattar bland annat: Vårdhygienisk kompetens. Vårdlokaler.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Hur undviker man stickskador?

Använd med fördel en plexiglasskiva som stänkskydd vid laboratoriearbete. Använd sådan suturteknik att stickskador undviks. Undvik exempelvis att i blindo föra suturnål mot ett finger. Undvik dubbeländade vassa instrument.

Se hela svaret på vardhandboken.se

Hur länge smittar blod?

Inkubationstiden varierar mellan en till fyra månader. Smittöverföring via blodtransfusion förekom tidigare. Sedan 1992 testas allt blod även för hepatit C, varför sådan smitta är osannolik, men kan teoretiskt förekomma om blodgivaren nyligen smittats. Därför finns det speciella regler vid blodgivning.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Kan man bli smittad av virus?

Det finns ett stort antal virus som tillhör coronavirusfamiljen, de flesta finns hos olika djurarter. Endast ett fåtal virustyper kan smitta mellan djur och människor. Det finns idag sju coronavirus som kan smitta och ge upphov till sjukdom hos människor. Fyra av dessa virus är vanliga och orsakar förkylning.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Vad är livsmedelsburen smitta?

Livsmedelsburen smitta kan delas upp i två olika grupper, infektion och förgiftning. Förgiftning: Maten blir förorenad av framför allt bakterier som vid sin tillväxt bildar bakteriegifter (toxiner) till exempel Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens och Bacillus cereus.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Vad är Vektorburen smitta?

Smittor som sprids med insekter eller spindeldjur kallas för vektorburen smitta. Smittämnet finns oftast inuti vektorn (insekten eller spindeldjuret) och förs vidare genom bett. I Sverige sprids Borrelia och fästingburen hjärninflammation (TBE, Tick Borne Encephalitis) på detta sätt.

Se hela svaret på av.se

Vad är Vektorsmitta?

Vektorsmitta innebär att en ledfoting (mygga, fluga, fästing, loppa) innehåller en mikrob som överförs till människan. Livsmedelssmitta (födoämnessmitta) innebär att vi får i oss mikrober via födan. Fekal-oralsmitta kan ske då man har en tarminfektion och mikrober från avföring kommer på fingrar och smittar vidare.

Se hela svaret på novia.fi

Hur vet man om man har fått hepatit?

Sjukdomen karakteriseras av feber, illamående, eventuellt kräkningar och så småningom gulhet i huden. Mörk, portvinsfärgad urin och ljus, kittfärgad avföring kan förekomma. Det är inte alla som blir gula, men de flesta är besvärade av trötthet och kan ha dålig matlust under veckor till månader.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Kan man bli smittad av torkat blod?

Många blir kroniska smittbärare. Viruset kan överleva i torkat blod upp till en vecka. Mkt liten virusmängd behövs för smittöverföring. Kan smitta via blod, sexuellt överfört, piercing, tatuering, nagelvård och annan kroppskontakt (t ex massage).

Se hela svaret på vaccinkliniken.se

Vad är 0 prov?

Ett första (s.k. 0 - prov) tas alltid - även om det är tätt inpå smittillfället. Riskbedömning ligger till grund för när och om ytterligare prov ska tas. Lämpligt är att ytterligare prov tas 2-4 veckor efter incident. Avslutande hiv-prov ska alltid tas 3 mån efter eventuell incident.

Se hela svaret på nllplus.se
Föregående artikel
Vad menas med skumma väl?
Nästa artikel
Hur vanligt är muncancer?