Vad står för IVO?

Frågad av: Ejvor Eliasson  |  Senaste uppdatering: 2 maj 2022
Betyg: 4.5 av 5 (61 betyg)

Inspektionen för vård och omsorg förkortas IVO. IVO är en statlig myndighet. över landets hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Se hela svaret på ivo.se

Kan man se IVO anmälningar?

IVO:s diarium: uppges vilken avdelning inom IVO som har hanterat ärendet (och e-postadressen till avdelningens registratur). Om du vill begära ut allmänna handlingar kontaktar du den avdelningens registratur och uppger diarienummer. Om du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om de är offentliga.

Se hela svaret på ivo.se

Vad innebär tillsynsärende IVO?

Ett tillsynsärende hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan inledas på olika sätt. En privatperson kan göra en anmälan, till exempel efter att ha utsatts för en skada i hälso- och sjukvården eller upplevt brister inom socialtjänsten eller LSS.

Se hela svaret på ivo.se

Vad utreder IVO?

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit.

Se hela svaret på ivo.se

Vad gör en tillsynsmyndighet inom Patientsäkerhetsområdet?

Nationella myndigheter med särskilda uppdrag inom patientsäkerhetsområdet ska ge vårdgivarna tillräckliga förutsättningar för att främja en hög patientsäkerhet. De styr på olika sätt, till exempel genom föreskrifter eller tillsyn.

Se hela svaret på patientsakerhet.socialstyrelsen.se

IVO för barn och unga - Svenska otextad

19 relaterade frågor hittades

Vad gör en tillsynsmyndighet?

Vad betyder det att vara tillsynsmyndighet? Tillsynsmyndigheterna utövar tillsyn över att lagen och föreskrifter följs. Det innebär bland annat att tillsynsmyndigheterna ska utöva tillsyn över att leverantörer uppfyller kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering.

Se hela svaret på msb.se

Vad är en Kunskapsmyndighet?

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Vad krävs för att IVO ska utreda?

Det här utreder IVO

Det kan vara händelser där en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO utreder också klagomål som rör tvångsvård eller händelser där patientens självbestämmande och integritet allvarligt och negativt har påverkats.

Se hela svaret på ivo.se

Vilken nämnd prövar ärende om disciplinpåföljd inom hälso och sjukvårdens område?

13 § Frågor om disciplinpåföljd enligt denna lag prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Nämnden prövar även frågor som avses i 7--12 §§.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vem granskar IVO?

Inspektion för vård och omsorg (IVO) har till uppgift att granska hälso- och sjukvården. Men nu ska även tillsynsmyndighetens verksamhet granskas. I höst kommer Riksrevisionen presentera resultatet.

Se hela svaret på lakartidningen.se

Vad gör en Patientombudsman?

Patientombudsmannen hjälper vid behov patienten att reda ut sitt problem vid vårdenheten. Han eller hon ger även råd och bistår vid behov patienten i att framställa en anmärkning, ett klagomål eller en patientskadeanmälan som lämnas till Patientförsäkringscentralen.

Se hela svaret på valvira.fi

Var gäller Socialstyrelsens tillsyn?

11 § Socialstyrelsen eller den som styrelsen förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under tillsyn enligt denna lag och hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. Den som utför inspektion har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen, dock inte bostäder, som används för verksamheten.

Se hela svaret på riksdagen.se

Hur granskar IVO?

De vanligaste metoderna för tillsyn är att IVO granskar olika typer av dokument som journaler, genomförandeplaner och avvikelser. IVO genomför också inspektioner. De kan ske oanmält eller efter en avisering om att den ska ske.

Se hela svaret på ivo.se

Är IVOS beslut offentliga?

Beslut från hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och domar från domstol skyddas av sekretess hos IVO. Vissa uppgifter i sådana handlingar kan därför behöva tas bort innan handlingarna kan lämnas ut från IVO.

Se hela svaret på ivo.se

Vad händer efter anmälan till IVO?

Information som lämnas till upplysningstjänsten dokumenteras och blir till allmänna handlingar som kan begäras ut av bland annat allmänheten och media. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom sekretess. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar oss.

Se hela svaret på ivo.se

Vad händer när man gör en anmälan till IVO?

Vi svarar på frågor och du kan informera oss anonymt om missförhållanden inom vården och inom socialtjänstens verksamheter - som har hänt eller riskerar att hända. Information som lämnas till upplysningstjänsten dokumenteras och blir till allmänna handlingar som kan begäras ut av bland annat allmänheten och media.

Se hela svaret på ivo.se

Vad omfattar yrkesverksamhet inom hälso och sjukvårdens område?

2 § Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Lag (2009:732).

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad är Disciplinansvar?

disciplinansvar, ett lagreglerat, utomstraffrättsligt sanktionssystem för bl. a. arbetstagare med statlig anställning.

Se hela svaret på ne.se

Hur lång tid tar en IVO utredning?

Genomsnittlig handläggningstid för ansökan om nytt tillstånd är cirka 9 månader, och för ändringsansökningar gäller cirka 6 månader. Med handläggningstid menar vi tiden från det att avgiften för ansökan har betalats in till dess att IVO har skickat ett beslut.

Se hela svaret på ivo.se

Hur Socialstyrelsen arbetar med folkhälsofrågor?

I arbetet ingår att ta fram och sprida statistik och kunskapsstöd, bedriva verksamhet utifrån skyddslagstiftningar, fördela statsbidrag för förebyggande arbete samt stödja folkhälsoarbete på lokal och regional nivå.

Se hela svaret på folkhalsomyndigheten.se

Hur är socialtjänsten organiserad i Sverige?

Socialtjänsten består av vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och även individ- och familjeomsorg (IFO). Varje kommun ansvarar för att detta sköts och att allt folk som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som behövs.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad gör man i socialnämnden?

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.

Se hela svaret på nck.uu.se

Vad är miljötillsyn?

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken har man som verksamhetsutövare ett ansvar att skaffa kunskap för att förhindra olägenheter för människors hälsa och miljön. Man ska dessutom vidta nödvändig försiktighet för att förhindra olägenheter för människors hälsa eller miljön enligt 2 kap 2-3 §§ miljöbalken.

Se hela svaret på lomma.se

Vilken myndighet är tillsynsmyndighet?

IVO utövar tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personal.

Se hela svaret på ivo.se

Vad gör en myndighet?

Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Varje år beslutar regeringen om regleringsbrev för myndigheterna.

Se hela svaret på regeringen.se
Föregående artikel
Hur skrivs länsstyrelsen?
Nästa artikel
Hur farligt är hepatit C?