Vad styr bygglov?

Frågad av: Adolf Blom  |  Senaste uppdatering: 13 juli 2022
Betyg: 4.5 av 5 (51 betyg)

Ett bygglov är ett tillstånd du ansöker om när du ska bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad. Bygglov regleras i plan- och bygglagen och enligt den ska varje kommun ha en byggnadsnämnd som jobbar med frågor kring just bygglov.

Se hela svaret på svenskfast.se

Hur går Bygglovsprocessen till?

Slutbesked får du när du visat att alla krav är uppfyllda enligt bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet. Det framgår av ditt startbesked vad du behöver redovisa inför slutbesked. Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut.

Se hela svaret på helsingborg.se

Vad ska prövas i ett bygglov?

Vid prövning av bygglov inom detaljplan ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden överensstämmer med den detaljplan som gäller på platsen. Utöver prövningen mot detaljplanen ska åtgärden även prövas mot vissa andra krav i plan- och bygglagen, PBL.

Se hela svaret på boverket.se

Vilka grannar måste godkänna bygglov?

Om du vill bygga något närmare tomtgränsen än 4,5 meter, och bygget inte kräver bygglov, behöver du ha grannarnas medgivande. Det innebär att grannarna godkänner placeringen av ditt bygge. Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas eftersom det annars inte går att bevisa.

Se hela svaret på orebro.se

Vem bestämmer om bygglov?

Byggnadsnämnden i kommunen prövar ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. För att byggnadsnämnden ska kunna pröva en ansökan ska den innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs. Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt.

Se hela svaret på boverket.se

Vad händer om man inte söker bygglov?

24 relaterade frågor hittades

Kan man se vem som sökt bygglov?

Svar. Man kan kontakta kommunens stadsbyggnadskontor. De har uppgifter om alla pågående och avslutade bygglovsärenden. Du behöver dock ta reda på fastighetsbeteckningen på den tomt du vill fråga om.

Se hela svaret på byggahus.se

Kan man söka bygglov på annans fastighet?

Kan jag söka bygglov på en mark som jag inte äger? Ja, det kan du, men du behöver ett godkännande från fastighetsägaren. Ibland kan du även behöva ett nyttjanderättskontrakt för att få göra något på annans mark.

Se hela svaret på hultsfred.se

När behövs grannens medgivande?

En åtgärd som inte kräver bygglov men som man vill uppföra närmare än 4,5 meter från tomtgräns kräver berörd grannes medgivande. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta.

Se hela svaret på ange.se

Vad är en betydande olägenhet?

Mot bakgrund av områdets karaktär och vad man har anledning att förvänta sig i området samt att nyttjandet av takterrassen kommer att medföra en påtaglig känsla av insyn har MÖD funnit att nyttjandet av takterrassen utgör en betydande olägenhet.

Se hela svaret på lagen.nu

När måste man fråga grannen om bygglov?

Ansök om bygglov

Om kommunen äger marken måste du alltid söka bygglov när du vill bygga inom 4,5 meter från tomtgränsen. Tänk på att allmänna ytor, exempelvis gator, oftast ägs av kommunen.

Se hela svaret på huddinge.se

Hur mycket får man avvika från bygglov?

I avsnitt 3:312 BBR finns till exempel föreskrift om rumshöjd i rum att vistas tillfälligt i. Rumshöjden får enligt föreskriften inte vara lägre än 2,10 meter. Exempel på mindre avvikelse kan vara att byggnadsnämnden medger rumshöjden 1,90 meter i ett rum för personhygien där ståhöjd behövs under snedtak.

Se hela svaret på boverket.se

När kan bygglov nekas?

Vilka krav som ska prövas i ett bygglov utanför detaljplan och områdesbestämmelser framgår av plan- och bygglagen, PBL. De tekniska egenskapskraven, till exempel brandsäkerhet, ska inte prövas i bygglovet.

Se hela svaret på boverket.se

Vilka områden är Detaljplanerade?

En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område. I detaljplanen ska det gå att se vad som är allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. Allmänna platser är oftast gator, torg och parker. Detaljplanen reglerar hur de allmänna platserna ska användas och utformas.

Se hela svaret på boverket.se

Hur lång tid tar det att få ett slutbesked?

Hur lång tid tar det att få slutbesked? När vi fått in allt underlag så prövar vi snarast om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det finns skäl för oss att ingripa så handlägger vi även det snarast.

Se hela svaret på halmstad.se

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden räknas från den dag då en fullständig ansökan kom in till miljö- och byggnämnden. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden räknas från den dag då samtliga behövliga uppgifter kom in till miljö- och byggnämnden.

Se hela svaret på sater.se

Hur lång tid tar det att få bygglov Halmstad?

Handläggningstid på max 10 veckor. Hur lång tid det tar för kommunen att handlägga ett bygglov varierar över året. Det beror dels på hur omfattade din åtgärd är, dels på hur många ansökningar som lämnats in under perioden. Du får ditt besked inom högst tio veckor från att ärendet är komplett, men oftast går det fortare ...

Se hela svaret på halmstad.se

Måste en ny detaljplan eller ett bygglov stämma överens med det som står i översiktsplanen?

För att kunna bevilja en ansökan om bygglov inom detaljplanerat område ska åtgärden överensstämma med detaljplanen. Även den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser ska följa detaljplanen, så kallat planenligt utgångsläge.

Se hela svaret på boverket.se

Hur mycket får man bygga utan detaljplan?

Tillbyggnad högst 15 kvadratmeter

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på högst 15 m2. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Se hela svaret på boverket.se

Får man bygga hur man vill utanför detaljplan?

Utanför områden med detaljplan finns ingen generell byggrätt. Vill du bygga i ett sådant område krävs en mer omfattande utredning, med utgångspunkt från kommunens översiktsplan. Om du vill bygga nytt i ett område som saknar detaljplan, kan det vara lämpligt att först ansöka om förhandsbesked.

Se hela svaret på haninge.se

Hur nära en granne får man bygga?

För bygglovsbefriade åtgärder gäller 4,5 meter. Avståndet kan vara mindre om alla berörda grannar ger sitt medgivande. Inom detaljplanerat område gäller det som planbestämmelserna medger.

Se hela svaret på stenungsund.se

Vad händer om man bygger utanför sin tomtgräns?

Om du använder allmän mark utanför din tomtgräns för någon form av anläggning eller byggnadsverk (till exempel upplag, kompost, uppställning av fordon eller om du har ett byggnadsverk utanför den egna tomten): Ta bort anläggningen eller byggnadsverket snarast möjligt.

Se hela svaret på upplands-bro.se

Vad kan du göra om din granne nekar dig att bygga nära hans fastighet?

Om du inte vill lämna ditt medgivande till grannens bygge, och hans bygge stör dig, så kan du klaga hos byggnadsnämnden i din kommun. Byggnadsnämnden kan vid vite förelägga din granne att ta bort byggnaden eller sluta att bygga. Han behöver alltså medgivande om det inte handlar om småbyggnationer.

Se hela svaret på lawline.se

Kan man ansöka om bygglov innan tillträde?

Ja du kan ansöka om bygglov redan nu även om ni inte står som lagfaren ägare ännu. Ägaren kommer bli underrättad om att ni har sökt bygglov på deras fastighet. Följ instruktionerna i E-tjänsten för ansökan om bygglov och andra åtgärder så ordnar det sig.

Se hela svaret på kundtjanst.engelholm.se

Vad behövs för att ansöka om bygglov?

Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Blanketter för hur du söker bygglov finns hos din kommun.

Se hela svaret på boverket.se

Vem kan vara Kontrollansvarig?

Det ska vara en person som är certifierad för uppgiften och som har nödvändiga erfarenheter och kunskaper om bland annat plan- och bygglagen. Den kontrollansvarige ska helst komma in så tidigt som möjligt i projektet och redan vara insatt när bygglovshandlingar eller anmälan skickas in.

Se hela svaret på mittbygge.se
Föregående artikel
Hur återvinner man A4 papper?
Nästa artikel
Var kan man hitta geoder?