Vem behöver inte vittna?

Frågad av: Marit Johansson  |  Senaste uppdatering: 13 juli 2022
Betyg: 4.1 av 5 (47 betyg)

Blir det rättegång så måste du vittna. Men det finns undantag. Du behöver inte vittna mot någon som du är nära släkt med, till exempel din fru, man, mamma, pappa eller syskon. Polis och åklagare har rätt att förhöra personer.

Se hela svaret på aklagare.se

Måste man vittna om man inte vill?

Vad lagen säger om vittnesplikt

I Sverige har vi allmän vittnesplikt. Det innebär att du är skyldig att vittna i domstol om åklagaren eller den misstänkta personen och dess försvarare anser att det behövs. Du kan alltså inte bestämma själv om du vill vittna eller inte.

Se hela svaret på polisen.se

Vad gör man om man inte vill vittna?

Skulle du dyka upp vid en huvudförhandling men vägra vittna kan domstolen hota med vite och häktning. Precis som du skriver kan domstolen inte hålla någon som vägrar vittna häktad i mer än 3 månader (36 kap. 21§ RB).

Se hela svaret på lawline.se

Vad är ett Karaktärsvittne?

Karaktärsvittne. Karaktärsvittnen är ett vittne i en rättegång som åberopas av parterna i processen. Skillnaden är att ett karaktärsvittne ska vittna om parternas person, i stället för att vittna om till exempel ett visst händelseförlopp eller omständighet.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vem får inte vittna?

Vittnesplikten gäller inte för personer under 15 år eller för personer som lider av någon psykisk störning. Man är inte heller skyldig att vittna om man är gift eller släkt med någon av parterna i målet.

Se hela svaret på advokaternas.se

VITTNA ANONYMT? En bra ide?

44 relaterade frågor hittades

Får anhörig vittna?

Du behöver inte vittna mot någon som du är nära släkt med, till exempel din fru, man, mamma, pappa eller syskon. Polis och åklagare har rätt att förhöra personer. Det betyder att de får fråga om sådant som har med brottet att göra.

Se hela svaret på aklagare.se

Får familjemedlemmar vittna?

Huvudregeln är att det råder vittnesplikt, alltså att den som är kallad som vittne är skyldig att vittna. Undantag från detta gäller emellertid bland annat om vittnet är närstående till den tilltalade. Som närstående räknas exempelvis barn och föräldrar. Detta betyder att du inte är skyldig att vittna mot din mamma.

Se hela svaret på familjerattsadvokaterna.se

Vad menas med att begå mened?

Den som avlagt vittnesed inför domstol och sedan i sitt vittnesmål ljuger på ett sådant sätt att målets utgång påverkas kan dömas för mened. Påföljden för mened är normalt fängelse. Det är skillnad på mened och på att vägra besvara en fråga under huvudförhandling.

Se hela svaret på aklagare.se

Vilka regler gäller för vittnen?

Du som är vittne kallas in

Du kallas in i rättssalen. Där får du svära vittneseden: ”Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”. Den som ljuger efter vittneseden kan dömas för mened, ett brott som vanligtvis ger fängelse.

Se hela svaret på domstol.se

Hur ska man klä sig i en rättegång?

Om din avsikt är att ingjuta en hög trovärdighet hos domaren och nämndemännen, behöver du klä dig på sådant sätt att du lyckas med det. Du bör absolut inte komma till den domstolen klädd i jeans, eller i en urtvättad skjorta, eller klänning. Helst bör du bära en skräddarsydd kostym, som sitter som en smäck.

Se hela svaret på domstolen.nu

Kan man vara ett anonymt vittne?

Europakonventionen tillåter anonyma vittnen under förutsättning att ett sådant system är omgärdat av rejäla kompensatoriska rättssäkerhetsgarantier.

Se hela svaret på dagensjuridik.se

Kan man ta tillbaka sitt vittnesmål?

Andra vittnen och målsägare har som huvudregel behövt närvara i domstolen för att lämna sin berättelse igen. Det som sagts då är det som domstolen har haft som underlag för sitt beslut och uppgifter som lämnats i förhör under förundersökningen har inte tillmätts så stor betydelse.

Se hela svaret på aklagare.se

Vad händer om man inte dyker upp på rättegång som vittne?

Om man bryter mot vittnesplikten kommer vittnet troligtvis kallas igen av domstolen med vite. Detta innebär att om du inte dyker upp på nästa inbokade tillfälle tvingas du betala viss summa. Du kan även behöva betala för kostnader för andra som kommit till domstolen i onödan p.g.a. att du uteblivit.

Se hela svaret på primalaw.se

Får en minderårig vittna?

Allmän vittnesplikt

Även personer under 15 år eller personer med en psykisk störning är undantagna från vittnesplikten (rättegångsbalken 36 kap 4 §). Tyvärr är diagnos, depression eller ångest inte en sådan omständighet som undantar skyldigheten att vittna.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Får man vittna om man är under 15 år?

Det finns vissa undantag där exempelvis nära släktingar eller äkta makar inte kan tvingas att vittna mot varandra. I fall där vittnet är ett barn under 15 år brukar rätten besluta att inte kalla personen till domstol (36 kap. 4§ RB), men för personer som är 15 år eller äldre gäller alltså generellt vittnesplikten.

Se hela svaret på brottsofferjouren.se

Vad måste vittnet göra innan förhöret börjar?

Ett vittnesförhör börjar med att den som åberopat förhöret börjar att ställa frågor. Detta kallas huvudförhör. Därefter får motparten tillfälle att ställa frågor. Det kallas motförhör.

Se hela svaret på ksdlaw.se

Får vittnet någon ersättning?

Du har helt rätt. Regeln i 36 kap. 24 § rättegångsbalken säger att den part som åberopar ett vittne ska betala ersättning till densamme. Men den parten kan sedan, för det fall att den vinner rättegången, kräva tillbaka denna kostnad av den förlorade parten, enligt reglerna i 18 kap.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan ett vittne bli dömd?

Först ska du få avlägga en vittnesed. Det innebär att du talar under straffansvar och är skyldig att tala sanning. Om du skulle tala osanning eller medvetet undanhålla något som du kommer ihåg kan du bli dömd för mened.

Se hela svaret på brottsoffermyndigheten.se

Hur bevisar man mened?

Lagen anger att om en person under laga (lagstadgad) ed lämnar en osann uppgift eller förtiger sanningen så kan brottet mened begås. Vittnesed är en sådan ed som betraktas som laga ed. Innan man vittnar i domstol måste man nämligen avlägga ed, och därmed lova och försäkra att det man säger är sant.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vad är mened och varför är det ett så allvarligt brott?

Mened är inom flera länders rättssystem ett brott varigenom den som avgivit vittnesed inför domstol, sedan i sitt vittnesmål ljuger på ett sådant sätt att detta påverkar målets utgång. Påföljden är vanligtvis fängelse. Man skiljer på mened och på att vägra besvara en fråga under huvudförhandling.

Se hela svaret på stockholmskallan.stockholm.se

Vad menas med en fällande dom?

Fällande dom är dom i brottmål där domstolen bifaller åklagarens talan och finner den tilltalade skyldig till det av åklagaren åtalade gärningen. Motsatsen till fällande dom är frikännande. I Skottland och Nederländerna finns domslutet inte bevisat skyldig, vilket räknas som ett frikännande.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är en Förhörsvittne?

En person som på begäran av den som ska förhöras tillåts närvara vid förhöret får uppmanas att vara förhörsvittne, om personen är lämplig för uppdraget.

Se hela svaret på riksdagen.se

Hur säger man en vittnesed?

Den som är vittne i en rättegång börjar med att avlägga en vittnesed: ”Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra”. Att bryta mot detta, dvs. att ljuga eller undanhålla fakta, är att begå mened vilket är ett brott.

Se hela svaret på aklagare.se

Vad finns det för vittnesskydd?

Vittnesskydd är skydd som ges till ett vittne som hotats eller riskerar att hotas före, under, och efter en rättegång. Hot mot vittnen förekommer bland annat i rättegångar som rör organiserad brottslighet. Det juridiska begreppet som används är särskilt personsäkerhetsarbete.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Får man ställa ledande frågor?

En ledande fråga är en fråga som inbjuder till ett visst svar. I praktiken handlar det om att lägga avgörande ord i munnen på den förhörda personen. I huvudförhör är det, till skillnad från i motförhör, inte tillåtet att ställa dessa frågor.

Se hela svaret på advokaten.se
Föregående artikel
Vad är en Andelsrätt?
Nästa artikel
Var ligger ledningarna?