Vem i kommunen ansvarar för att personer med funktionsnedsättning får hjälpmedel?

Frågad av: Henning Olofsson  |  Senaste uppdatering: 2 maj 2022
Betyg: 4.5 av 5 (4 betyg)

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete som bedrivs i regioner och kommuner (SFS 2017:30). Den reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedlen ska ses som en integrerad del av vården.

Se hela svaret på vardhandboken.se

Vem har ansvaret att personer med funktionsnedsättning får tekniska hjälpmedel?

Ansvaret för att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är delat mellan regionerna och kommunerna. Verksamhetschefen ansvarar för att förskrivaren av hjälpmedel har kompetens för det och förutsättningar att följa förskrivningsprocessen och de lokala rutinerna för förskrivning.

Se hela svaret på kunskapsguiden.se

Vem har ansvar för hjälpmedel?

Individuella hjälpmedel förskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal. Verksamhetschef för förskrivande enhet beslutar om vem/vilka som ska få förskriva och lämna ut hjälpmedel. Det görs utifrån formell och reell kompetens och vilka produkter som får förskrivas som hjälpmedel, enligt det lokala regelverket.

Se hela svaret på vardhandboken.se

Vad menas med ett individuellt utprovat hjälpmedel?

Begreppet hjälpmedel är uppdelat i: hjälpmedel för det dagliga livet – individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.

Se hela svaret på hjalpmedelsguiden.skane.se

Vilka lagar reglerar tillgången till hjälpmedel?

Centrala lagar inom hjälpmedelsområdet är hälso- och sjukvårdslag, patientsäkerhetslag och lag om medicintekniska produkter.
 • Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) ...
 • Patientlag (2014:821) ...
 • Patientsäkerhetslag (2010:659) ...
 • Lag om medicintekniska produkter (1993:584)

Se hela svaret på vgregion.se

En film om våld mot personer med funktionsnedsättning

17 relaterade frågor hittades

Vilka är dom viktigaste lagarna som styr vård och omsorgsarbetet?

All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet.

Se hela svaret på 1177.se

Vilka fyra delar ska alltid ingå i Förskrivningsprocessen?

Förskrivningsprocessen
 • Prova ut och anpassa produkten till patienten.
 • Specialanpassa vid behov – initiera och utfärda anvisning.
 • Informera.
 • Instruera och träna.
 • Följa upp och utvärdera.

Se hela svaret på kunskapsguiden.se

Vad menas med anpassade hjälpmedel?

Hjälpmedel kan förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning på många sätt. Därför är individuellt anpassade hjälpmedel en viktig del i habilitering och rehabilitering, som ett stöd för att vardagslivet ska fungera.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Vad är arbetshjälpmedel?

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det bidraget kallas för bidrag till arbetshjälpmedel.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vad är kommunikativa hjälpmedel?

Syftet med kommunikativt stöd är att:

skapa en möjlighet för personen att kommunicera om vad som helst, när som helst, med vem som helst. skapa en möjlighet för personen att förstå det som sägs och kommuniceras runt hen. skapa en möjlighet för personen att kommunicera på ett socialt acceptabelt sätt.

Se hela svaret på habilitering.se

Hur får man tillgång till ett hjälpmedel?

Börja med att ta kontakt med en vårdcentral eller kommunens hälso- och sjukvård. Där får du mer information om hur du ska göra för att träffa en förskrivare. Du kan också ta kontakt direkt med den verksamhet som ansvarar för den typ av hjälpmedel du har behov av, till exempel en hörcentral eller syncentral.

Se hela svaret på 1177.se

Vem ska betala hjälpmedel?

Ibland måste man till exempel betala hyra för hjälpmedlet och om ett hjälpmedel kräver driftskostnader i form av batterier eller förbrukningsdelar, exempelvis delar till en CPAP-andningsmask, så ska brukaren själv betala för det.

Se hela svaret på vardgivarguiden.se

Vilka yrkesgrupper har rätt att förskriva hjälpmedel?

Arbetsterapeuter, audionomer, distriktssköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och sjuksköterskor kan ansöka om utökad behörighet för förskrivning av hjälpmedel som kan förskrivas beroende av arbetsplats eller vidareutbildning.

Se hela svaret på vardgivarguiden.se

Vilka myndigheter utövar tillsyn hjälpmedel?

Ansvaret för att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning är delat mellan regionerna och kommunerna (8 kap. 7 § och 12 kap. 5 § i HSL).

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Vad ansvarar regionen för när det gäller hjälpmedel enligt HSL?

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Den reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Hjälpmedlen ska ses som en integrerad del av vården. Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete regleras av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).

Se hela svaret på vardhandboken.se

Vilka stöd och hjälpinsatser enligt LSS har personen personerna på arbetsplatsen?

Personlig assistans är tänkt som stöd till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Den enskilde kan exempelvis behöva hjälp med sin personliga hygien, måltider eller att kommunicera med andra människor.

Se hela svaret på kunskapsguiden.se

Vad är arbetshjälpmedel förklara och ge exempel?

Arbetshjälpmedel är hjälpmedel som vanligtvis inte används där du arbetar. Hjälpmedlen är personligt anpassade för dig och det du behöver. Arbetshjälpmedel kan till exempel vara utrustning som kompletterar en hörapparat, och gör att du som har en hörapparat hör bättre på möten.

Se hela svaret på 1177.se

Var kan man söka bidrag för arbetshjälpmedel till en arbetsplats?

För att en medarbetare med funktionsnedsättning eller sjukdom ska kunna arbeta, kan arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen behövas. Du som arbetsgivare kan ansöka om bidrag till arbetshjälpmedel från Försäkringskassan.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vad gör man när man Arbetstränar?

Arbetsträning ska bara användas när den bedöms leda till att patienten blir arbetsför och kan återgå i arbete. Under den tid som patienten deltar i rehabilitering kan hen få rehabiliteringsersättning alternativt behålla sin sjuk‑ eller aktivitetsersättning.

Se hela svaret på forsakringskassan.se

Vad sker på en Habiliteringsmottagning?

Habilitering är att utveckla en ny förmåga, eller att stärka en förmåga man redan har. Habilitering minskar eller förebygger svårigheter som en funktionsnedsättning kan medföra. Barn, ungdomar och vuxna som har en varaktig funktionsnedsättning kan få råd, stöd och behandling på en habiliteringsmottagning.

Se hela svaret på vgregion.se

Vilka specialpedagogiska hjälpmedel finns det?

Hjälpmedel i skolan
 • Personliga hjälpmedel, till exempel en rullstol eller anpassad utrustning för att styra en dator.
 • Läromedel, till exempel talböcker.
 • Utrustning, till exempel bord som är i rätt höjd för dig eller digital teknik med anpassade programvaror.

Se hela svaret på 1177.se

Vad menas med specialpedagogiska hjälpmedel?

Det finns mängder av datorprogram, ljudböcker och läromedel på punktskrift och teckenspråk. Att erbjuda extralektioner för de barn som behöver extra stöd i skolarbetet är ett sätt att anpassa undervisningen. Även lärarens undervisningsmetod kan anpassas för att underlätta för barn med särskilda behov.

Se hela svaret på funkaportalen.se

Vem kan skriva ut recept?

Vem får utföra uppgiften?
 • Läkare. Läkare får förskriva och rekvirera läkemedel och teknisk sprit för behandling av patienter. ...
 • Tandläkare. Tandläkare får förskriva de receptbelagda läkemedel som Läkemedelsverket har bestämt och som ska användas: ...
 • Tandhygienister. ...
 • Barnmorskor. ...
 • Sjuksköterskor. ...
 • Optiker.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Vad får en distriktssköterska förskriva?

6 § En sjuksköterska får, även om han eller hon inte uppfyller utbild- ningskraven i 4 §, förskriva läkemedel som innehåller naloxon och som enligt sitt godkännande kan administreras av andra personer än hälso- och sjukvårdspersonal.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Vad betyder förskrivas?

Förskriva betyder ungefär detsamma som lämna som hypotek.

Se hela svaret på typkanske.se
Föregående artikel
Hur räknar man ut det hela?
Nästa artikel
Kan man flyga om man har blodpropp?