Vem kan säga upp ett hyresavtal?

Frågad av: Raymond Martinsson  |  Senaste uppdatering: 23 februari 2022
Betyg: 4.8 av 5 (41 betyg)

Du som är hyresvärd kan säga upp ett hyresavtal med de uppsägningstider som står i lagen; 12 kap 4 § jordabalken. Uppsägningen ska vara skriftlig. Du ska skriva varför du inte förlänger hyresavtalet. Den skriftliga uppsägningen ska delges hyresgästen.

Se hela svaret på domstol.se

När kan man säga upp sin lägenhet?

Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader om du har ett tillsvidareavtal. Hela kalendermånader räknas vilket betyder att om du säger upp lägenheten den 5 januari måste du även betala för hela februari, mars och april. Är ditt hyresavtal tidsbestämt så kanske andra regler gäller.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Kan god man säga upp hyresavtal?

Förvaltaren ska ta med dokumentation som styrker detta vid uppsägning. En förvaltare kan aldrig säga upp ett dödsbo då förvaltarskapet upphör att gälla vid dödsfall. En god man kan inte säga upp ett hyresavtal.

Se hela svaret på willhem.se

Vad skriver man när man ska säga upp lägenhet?

Innehåll Uppsägningen ska innehålla uppgifter om vem uppsägningen är riktad till (hyresvärden), vilken lägenhet som sägs upp (lägenhetsnummer och adress), och vem som gör uppsägningen (det vill säga hyresgästen som står på kontraktet). Uppsägningen ska undertecknas av kontraktsinnehavaren eller kontraktsinnehavarna.

Se hela svaret på hyresgastforeningen.se

Får man säga upp en hyresgäst utan anledning?

En hyresvärd kan inte av vilken anledning som helst säga upp ett hyresavtal med omedelbar verkan. I jordabalkens 12 kap anges vissa allvarliga omständigheter som kan ge en hyresvärd rätt att säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (jordabalken 12 kap 6 § första stycket som hänvisar till 12 kap 42 §).

Se hela svaret på familjensjurist.se

Hyresrätt - Lokal - Del 5 - Uppsägning av hyresavtal

40 relaterade frågor hittades

Har hyresvärdens rätt att säga upp hyresavtalet?

Du som är hyresvärd kan säga upp ett hyresavtal med de uppsägningstider som står i lagen; 12 kap 4 § jordabalken. Uppsägningen ska vara skriftlig. Du ska skriva varför du inte förlänger hyresavtalet. Den skriftliga uppsägningen ska delges hyresgästen.

Se hela svaret på domstol.se

Hur blir man av med hyresgäster?

När du ska säga upp din hyresgäst

Hyresvärden ska säga upp avtalet skriftligen, minst tre månader innan hyresgästen ska flytta ut, om inte avtalet säger något annat. Uppsägningstiden räknas alltid i HELA månader: oavsett när i månaden du säger upp det, så har hyresgästen fram till den sista dagen tre månader senare.

Se hela svaret på bostadsportal.se

Vad är förverkande av hyresrätt?

Förverkande innebär att egendom som skapats genom brott t ex kontanter som är resultatet (vinsten) av narkotikaaffärer eller egendom som använts för att genomföra brott avhändes brottslingen enligt 36 kap. 1 § och 2 § brottsbalken. Hyresrätt, dvs rätt att hyra bostad kan också förverkas enligt 12 kap. 42 § jordabalken.

Se hela svaret på lagen.nu

Kan hyresvärd säga upp förstahandskontrakt?

För att du som hyresvärd ska ha rätt att säga upp ett förstahandskontrakt måste hyresgästen först få en varning, och blir det inte bättre ska ärendet prövas hos hyresnämnden. Det kan finnas en chans att åtgärda sina misstag, som en obetald hyra, men detta måste då göras genast.

Se hela svaret på bostadshub.se

Vad gäller vid uppsägning av ett andrahandskontrakt?

Är avtalet skrivet på bestämd tid så upphör det automatiskt när hyrestiden går ut, utan att det behöver sägas upp. Men även ett avtal på bestämd tid kan sägas upp i förtid. För hyresgästen gäller en uppsägningstid om en månad.

Se hela svaret på fastighetsagarna.se

Får god man säga upp abonnemang?

God man/förvaltare skall se till att lägenhet och vind/källare städas och rengörs. Det innebär inte att han eller hon skall göra detta själv. Abonnemang på telefon, el, vatten m.m kall sägas upp. I samband med avvecklingen skall god man/förvaltare göra en flyttningsanmälan.

Se hela svaret på stenungsund.se

Vad betyder kontraktsinnehavare?

Som kontraktsinnehavare är du ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen. Det kan t ex gälla hyresskuld eller störningar.

Se hela svaret på salemstaden.se

Kan man stå på två hyreskontrakt?

Om ni är två personer som sökt en lägenhet och senare blir erbjuden hyresavtal, blir ni båda automatiskt hyresgäster. Om du sökt en lägenhet utan medsökande och vid ett senare skede blir sambo går det bra att lägga till denna person i efterhand. ... En vän kan alltså inte ta över hyresavtalet.

Se hela svaret på stromsundshyresbostader.se

Kan man säga upp hyresavtal via mail?

Uppsägning av ett hyreskontrakt ska göras skriftligen.

Det räcker med ett e-mail OM mottagaren konfirmerar att de har tagit emot e-mailet och uppsägningen. Då är uppsägningen giltig per det datumet som mottagaren konfirmerar uppsägningen.

Se hela svaret på residensportalen.se

Vad gäller vid uppsägning av lokal?

Det som gäller för uppsägningstid för lokalhyra, när hyrestiden är obestämd som i ert fall, är att minsta uppsägningstid då hyresvärden säger upp är nio månader. Om ni har avtalat om kortare avtalstid än det blir det bara giltigt då hyresgästen säger upp.

Se hela svaret på foretagarna.se

Måste man säga upp ett tidsbestämt hyresavtal?

Om hyrestid och uppsägning

Gäller hyresavtalet på obestämd tid så måste det sägas upp för att upphöra att gälla. Om hyresavtalet istället gäller för bestämd tid, det vill säga att ett visst slutdatum är satt för uthyrningen, upphör avtalet att gälla det datumet och behöver alltså inte sägas upp.

Se hela svaret på familjensjurist.se

När kan man bli uppsagd från hyresrätt?

grunderna” är när: När hyresavtalet avser en lägenhet för fritidsändamål och hyresförhållandet upphör innan det varat längre än nio månader. Hyresrätten är förverkad på grund av hyresgästens kontraktsbrott till exempel i form av att hyran inte betalats, otillåten andrahandsuthyrning eller genom störningar.

Se hela svaret på hyresgastforeningen.se

Kan en hyresvärd slänga ut en?

Hyresvärden får inte kasta ut er utan anledning

Har ni avtalat om en bestämd hyrestid så upphör hyreskontraktet först när hyrestiden löpt ut. För att hyresvärden ska ha rätt att säga upp avtalet om bostadslägenheten måste det finnas en orsak som innebär att hyresrätten är förverkad.

Se hela svaret på lawline.se

Vilka har besittningsskydd?

En bostadshyresgäst har ett direkt besittningsskydd som följer av 12 kap. 46 § jordabalken och innebär att hyresförhållandet i stort sett alltid förlängs. En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd som följer av 12 kap. 57-60 §§jordabalken och innebär att ersättning kan utgå om hyresavtalet inte förlängs.

Se hela svaret på lagen.nu

Vad innebär det att hyresrätten är förverkad ge exempel på vad som kan utgöra grund för förverkande?

För att en hyresrätt ska anses förverkad krävs att något av de rekvisit som finns i JB 12:42 är uppfyllda, exempelvis att man dröjer med att betala hyra eller genom vårdslöshet skadar lägenheten. Att hyresrätten blir förverkad innebär att hyresvärden kan säga upp avtalet med hyresgästen och avhysa hyresgästen.

Se hela svaret på lawline.se

När kan förverkande av en hyresrätt ske och vad innebär det i praktiken?

6 anges att hyresrätten är förverkad "om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf ...

Se hela svaret på lawline.se

Vad menas med att hyresavtalet är förverkat?

Formella krav för förverkande

Det betyder att hyresvärden ska be hyresgästen att rätta till det som är anledning till det eventuella förverkandet: till exempel att sluta störa, att betala hyran eller städa lägenheten.

Se hela svaret på domstol.se

Hur blir man av med en besvärlig hyresgäst?

Du kan själv säga upp kontraktet, men om hyresgästen inte medger uppsägningen kan du direkt ansöka om vanlig handräckning/avhysning hos Kronofogden. Hos Kronofogden kan du då få ett beslut (utslag) där det står att hyresgästen ska flytta. Du kan också vända dig till hyresnämnden eller tingsrätten för att få en dom.

Se hela svaret på lawline.se

Hur funkar besittningsskyddet?

Besittningsskydd innebär att hyresgästen har rätt att bo kvar även om hyresvärden säger upp avtalet. Men det finns situationer då besittningsskyddet kan brytas. Hyresgästen har då inte rätt till förlängning av hyresavtalet och måste flytta från bostaden.

Se hela svaret på domstol.se

Vad händer om hyresgästen vägrar flytta?

Om hyresgästen vägrar flytta

Om hyresgästen ändå skulle vägra att flytta när hyrestiden har gått ut kan du vända dig till Kronofogden och ansöka om vanlig handräckning för att få hyresgästen avhyst (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Att ansöka om handräckning kostar 300 kr.

Se hela svaret på familjensjurist.se
Föregående artikel
Är arvode momsfritt?
Nästa artikel
Är Umeå större än Sundsvall?