Vilka är de olika etiska modellerna?

Frågad av: Gunvor Pålsson  |  Senaste uppdatering: 3 maj 2022
Betyg: 4.5 av 5 (30 betyg)

Grundkurs i etik och moral
Här behandlas de tre vanligaste etiska modellerna; konsekvensetik, regeletik och sinnelagsetik. Du kommer att få reda på vad de innebär och hur man kan använda dem för att tänka om rätt och fel.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vilka är de fyra etiska modeller?

Det förklarar den här filmen och presenterar fyra olika etiska modeller: regeletik (som ibland kallas pliktetik), konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

Se hela svaret på app.binogi.se

Vad är en Sinnelagsetiker?

Det som avgör om en handling är rätt eller fel är avsikten bakom handlingen. Inom sinnelagsetik bestäms därför en handlings moraliska status utifrån vilken avsikt den handlande har.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad är typiskt för Dygdetiken?

Till karaktärsdygderna (de moraliska dygderna) räknas: mod, besinning (måttfullhet), frikostighet, storslagenhet (högsinthet), stolthet, ambition, godlynthet, vänlighet, uppriktighet, kvickhet, och rättrådighet.

Se hela svaret på so-rummet.se

Hur tänker en Dygdetiker?

För dygdetiken hålls rationellt tänkade framför instinkter, och handlingar bör bedömas med rationella argument istället för efter den handlandes instinktiva begär.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Etiska modeller

30 relaterade frågor hittades

Vilka konflikter kan en dygdetiker hamna i?

Laster: Oärlighet, snålhet, feghet, intolerans, omåttlighet, lathet, hänsynslöshet, opålitlighet, illojalitet, ovänlighet, dumhet, bristande självförtroende, okänslighet, ohövlighet, otålighet, …

Se hela svaret på fil.lu.se

Vad innebär det att vara dygdig?

Dygd (grekiska areté) betyder i en vidare bemärkelse ett eftersträvansvärt karaktärsdrag. I dess traditionella eller klassiska bemärkelse avses med begreppet förverkligandet av en själsförmåga. Aristoteles föreställde sig att det som utmärker en människa i förhållande till andra djur är hennes rationella själ.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad säger dygdetiken?

Dygdetik menar att goda människor gör goda handlingar. För att bli goda ska vi arbeta med vår karaktär och överväga vilka motiv vi har för det vi gör. Sin etik får man främst från andras goda exempel. Här står inte handlingen i centrum utan frågan om vilken slags människa man vill vara.

Se hela svaret på forskning.se

Vad är en dygd exempel?

Dygder: Ärlighet, generositet, mod, tolerans, måttlighet, arbetsamhet, hänsynsfullhet, pålitlighet, lojalitet, vänlighet, vishet, självförtroende, medkänsla, hövlighet, tålamod, …

Se hela svaret på fil.lu.se

Vad är ett gott liv enligt Dygdetik?

Dygdetiken sätter människan bakom handlandet i fokus, snarare än handlingarna i sig. Det vill säga att är du en god och bra människa, så kommer du också att handla rätt och bra. Dygdetiken ska alltså spegla hur vi är som människor.

Se hela svaret på pluggakuten.se

Vad menas med Rättighetsetik?

Rättighetsetik är en deontologisk etiklära. Till dessa räknas den eftersom den egentligen innebär att vi har plikter, men dessa är inte primära utan härledda från våra rättigheter, som är den grundläggande byggstenen i denna typ av morallära.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är en god handling enligt sinnelagsetiken?

Svar: En sinnelagsetiker skulle tycka att detta är rätt för de är goda avsikter för handlingen. Även om de bryter mot lagen så är det för att hjälpa någon och det är då okej att göra handlingen. Alla handlingar som begås med goda avsikter är okej för en sinnelagsetiker, även om man gör något man inte får.

Se hela svaret på gu.se

Hur handlar en Sinnelagsetiker?

Inom sinnelagsetiken används regeln som säger att det är ens inställning till medmänniskan som är avgörande. Om handlingen utförs för att man vill väl så är det alltid rätt, även om konsekvenserna blir ödesdigra. Det handlar om att göra det som känns moraliskt rätt.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilka etiska teorier vi ser tydligast inom hinduism?

För hinduer är det viktigt att inte begå onda handlingar. Plikten, som kallas dharma, präglar också hinduernas liv. Det är barnens plikt att se upp till sina föräldrar och lärare, som kallas guruer.

Se hela svaret på portals.clio.me

Vilken etisk modell islam?

Den innehåller regler och bestämmelser om islam som religion. I Koranen befaller Allah oss att tillbe endast honom. Koranen uppmanar oss också att älska andra och vara vänliga mot alla människor, att respektera och hjälpa våra föräldrar, att avsky onda gärningar och att göra det som är gott.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vilken etisk modell passar bäst in på buddhismens etik?

Även i buddhismen och andra religioner finns det vissa regler som hjälper en att göra rätt. I buddhismen så är målet med livet att lämna samsara och uppnå nirvana. Alla själviska handlingar man gör i livet ger karma. När man sedan gör osjälviska gärningar blir man av med karman.

Se hela svaret på identitetochtro.wordpress.com

Vilka dygder har en god människa?

Intellektuella dygder
 • Vetande.
 • Kunnighet.
 • Klokhet.
 • Insikt.
 • Visdom.
 • Rådighet.
 • Medvetenhet.
 • Förståelse.

Se hela svaret på heisenberg.se

Hur använder man ordet dygd?

Ordet dygd är en synonym till god egenskap och godhet och kan bland annat beskrivas som ”god egenskap, förtjänst”. Ordet används i uttrycket ”gör en dygd av nödvändigheten” som betyder ”gör något bra av något som man är tvungen att göra”.

Se hela svaret på ordguru.se

Vilka dygder värdesätter du högst?

Svar: Lojalitet, kreativitet och ärlighet.

Se hela svaret på quizlet.com

Vad tycker en dygdetiker om mord?

Det Immanuel Kant var positiv till var avrättningen av mördare, men maximen skulle som sagt bli ”att avrätta” och ska man följa pliktetiken ska detta kunna upphöjas till allmän lag. Men avrättningar kan ske på fler sätt än att just vara kontrollerade avrättningar av mördare.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vilka dygder Vill man se i ett humanistiskt samhälle?

Ja sådana dygder skulle kunna vara demokrati, frihet, självbestämmande, civilkurage, öppenhjärtighet, osjälviskhet, vetgirighet, lojalitet etc. Du behöver inte lista dygderna en och en nämn nämna några stycken och förklara hur dessa dygder bidrar till ett mer humanistiskt samhälle och varför de är viktiga.

Se hela svaret på pluggakuten.se

Vilka dygder är viktigast?

Den vanligaste listan med dygderna lyder (på svenska och latin):
...
Kardinaldygderna är enligt Aristoteles:
 • Klokhet – prudentia (den främsta dygden)
 • Rättrådighet – justitia.
 • Måttfullhet – temperantia.
 • Tapperhet – fortitudo.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är moraliska föreställningar?

Den vanliga uppfattningen är att moral (av latin) är människors uppfattningar om vad som är rätt och gott. Det är föreställningar som i högsta grad varierar mellan skilda kulturer och sociala kontexter. Etiken är det teoretiska och kritiska studiet av dessa skilda moraluppfattningar liksom av det moraliska språket.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilken kritik kan riktas mot dygdetiken?

En annan kritikpunkt riktar sig mot dygdernas fundament, och handlar mindre om den hittillsvarande kritiken av pliktetiken. Moderna dygdetiker har ofta en lista av dygder, som påminner om Aristoteles dygder, men här kan det vara meningsfullt att fråga om, varför det just är denna lista av dygder, som etiken bygger på?

Se hela svaret på studienet.se

Hur lyder Immanuel Kants regel?

Kant anser att hans kategoriska imperativ stämmer med den gyllene regeln i Nya testamentet: "Allt vad du vill, att människorna skola göra dig, skall du göra dem." Ett problem inom pliktetiken är när två goda handlingar ställs mot varandra. När exempelvis den enda möjligheten att förhindra dödande är att man ljuger.

Se hela svaret på so-rummet.se
Föregående artikel
Kan man äta hasselnötter från träd?
Nästa artikel
Kan jag ansöka om bostadsbidrag?