Vilka är de primära påföljderna vid fel i vara?

Frågad av: Nicklas Norberg  |  Senaste uppdatering: 4 februari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (29 betyg)

De primära påföljderna är avhjälpande och omleverans. Dessa påföljder regleras i 34-36 §§ KöpL. Köparen har rätt att kräva att säljaren utan kostnad för köparen avhjälper fel i varan, om avhjälpandet kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Vilka påföljder kan fel på varan innebära enligt köplagen?

30 § Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 31--40 §§ kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. Han får även hålla inne betalningen enligt 42 §.

Se hela svaret på lagen.nu

Vilka fel finns i köplagen?

Enligt Köplagen föreligger fel om varan inte motsvarar den kvalitet som avtalats med säljaren, enligt 17 § 1 stycket. Har köparen efterfrågat en specifik ljudnivå i larmen föreligger således otvivelaktigt fel. ... Först måste dock köparen reklamera inom skälig tid enligt 32 § (vilket verkar ha gjorts).

Se hela svaret på lawline.se

I vilken situation kan en köpare lagligen kräva att får häva ett köp enligt KöpL?

Enligt 34§ KöpL har köparen rätt att kräva att säljaren avhjälper felen eller företa en omleverans av varan. ... Det viktigaste för att hävning ska komma på fråga är att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig som köpare och att säljaren insåg eller borde ha insett det.

Se hela svaret på familjensjurist.se

När kan en vara anses vara felaktig?

Varan ska vidare anses felaktig, om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som någon annan än säljaren, i tidigare säljled eller för säljarens räkning, har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

Se hela svaret på riksdagen.se

VILKA ÄR DE OLIKA DEKLARATIONERNA genomgång för dig som företagare

32 relaterade frågor hittades

Vad innebär att en vara säljs i befintligt skick?

En begagnad vara säljs ofta i befintligt skick. Det betyder att man inte kan förvänta sig att varan är i lika gott skick som en ny vara. När det står att en vara är i befintligt skick är det viktigt att undersöka varan eftersom man inte kan klaga på alla fel.

Se hela svaret på jurida.se

Vad kan säljaren göra om köparen inte betalar sina varor i tid?

Om köparen inte betalar i rätt tid eller inte medverkar till köpet har du enligt 51 § köplagen rätt att kräva betalning eller annan fullgörelse, eller häva köpet, samt dessutom kräva skadestånd om köparens avtalsbrott orsakat dig skada.

Se hela svaret på lawline.se

Vilka rättigheter har en köpare vid säljarens dröjsmål enligt köplagen?

Skadestånd. 27 § Köparen har rätt till ersättning för den skada han lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vilka lagar gäller vid köp mellan två privatpersoner eller två näringsidkare?

Köplagen gäller vid köp av varor privatpersoner emellan eller näringsidkare emellan. Enligt Köplagen § 2 andra meningen är lagen däremot inte tillämplig vid avtal om uppförande av byggnad.

Se hela svaret på lawline.se

När övergår äganderätten vid köp av vara?

När ett köpeavtal fullföljs uppstår äganderättsövergång av varan från säljaren till köparen. Detta innebär att säljaren återfår äganderätten när köpet hävs. Det är således säljaren och inte Du som är ägare av varan.

Se hela svaret på lawline.se

Vilka köpeavtal omfattas av konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller

Försäljning av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris. Byte av lösa saker. Beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vad ingår i köprätt?

Vad är köprätt? Köprätt är den del av kontraktsrätten som handlar om köp, varmed av ålder åtminstone primärt avses köp av lös egendom. Den del av köprätten som avser fast egendom behandlas traditionellt för sig under ämnesrubriken fastighetsköp.

Se hela svaret på juridikbutiken.se

Är köplagen dispositiv?

Exempel på dispositiv lagstiftning är 3 § köplagen (1990:931) som uttryckligt anger att "lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna." ...

Se hela svaret på lagen.nu

När är köplagen inte tillämplig?

När gäller inte köplagen? När du som privatperson köper en vara eller en tjänst av ett företag. När du köper en tjänst av eller säljer en tjänst till en privatperson.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Hur hanteras fel som uppkommit inom 6 månader efter avlämnandet?

Felet ska ha förelegat vid köpet (20 §) och om ett fel visar sig inom sex månader så anses det ha förelegat vid avlämnandet, om det inte är en vara som till sin beskaffenhet normalt försämras inom två månader t. ex. livsmedel.

Se hela svaret på lagen.nu

Har köparen rätt till ersättning för utebliven vinst vid fel i varan?

(40§ 2st, 67§ köpL) indirekt förlust är exempelvis minskad produktion, utebliven vinst och annan svårt förutsägbar förlust. Köparen har inte rätt till ersättning för skada när som helst. ... Det måste således dessutom vara felaktig produkt och där det krävs att köparen aktivt meddelat om felet.

Se hela svaret på lawline.se

Vilka regler gäller vid köp mellan privatpersoner?

När du köper av eller säljer till en annan privatperson gäller inte konsumentlagstiftningen. Det betyder att du inte har samma skydd som när du handlar av ett företag. Men trots det kan en köpare ha rätt att klaga på en felaktig vara.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vilken lag gäller för köp mellan två näringsidkare?

Vid köp av vara mellan näringsidkare och konsument regleras denna av konsumentköplagen. Konsumentköplagen är tvingande. Lagen finns som skydd och stöd för konsumenten om ett avtal ingåtts mellan näringsidkare och konsument i det fall frågor uppstår kring parternas rättigheter respektive skyldigheter.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vilken lag mellan två näringsidkare?

Det finns inte någon lag som gäller för köp av tjänst mellan två näringsidkare. Det innebär att om du har ingått avtal med kundföretaget är det villkoren i det avtalet som reglerar vad som ska gälla er emellan.

Se hela svaret på foretagarna.se

Vilka påföljder kan bli aktuella vid säljarens dröjsmål?

Vilka påföljder blir aktuella vid dröjsmål enligt köplagen)
  • Fullgörelse. Köparen får hålla fast vid köpet och kräva fullgörelse av säljaren. ...
  • Hävning. ...
  • Skadestånd.
  • Reklamation i vissa fall.

Se hela svaret på lawline.se

Vad innebär säljarens kontrollansvar?

En viktig nyhet i lagen är reglerna om skadestånd vid försenad leverans eller fel på varan. Här har säljaren fått ett betydligt större ansvar än tidigare för störningar som säljaren inte kan lastas för, till exempel tekniska problem i produktionen (säljarens kontrollansvar).

Se hela svaret på saljarnas.se

Vilka rättigheter har en köpare som fått en för sent levererad vara?

Om varan till konsumenten blir försenad eller inte kommer fram, gäller detta: Du har inte rätt att få betalt innan du har levererat varan – konsumenten kan alltså hålla inne betalningen. Du måste leverera varan. ... Du kan bli skyldig att betala skadestånd till konsumenten för de kostnader som har orsakats av förseningen.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vad händer om köparen inte betalar handpenning i tid?

Syftet med att en köpare ska erlägga handpenning är att en säljare ska kunna hämta ersättning ur den för den skada som kan uppstå om köparen inte fullföljer sitt köp. Enligt det aktuella överlåtelseavtalet gav försenad inbetalad handpenning säljaren rätt att häva köpet, och rätt till skadestånd.

Se hela svaret på fmi.se

Vad händer om köparen inte kan betala?

Om ni inte särskilt har avtalat att köpet är villkorat erläggande av handpenning kan man inte häva köpet om handpenningen inte erläggs. Istället blir det först på tillträdesdagen som ni kan häva köpet om köparen inte erlägger köpeskillingen.

Se hela svaret på familjensjurist.se

Kan en säljare neka reklamation?

6.3.5 Kan säljaren neka reklamationen

Samtidigt ansvarar säljaren för fel som funnits vid överlämnandet av varan. Det är dock du som köpare som måste visa, eller åtminstone göra det övervägande sannolikt, att felet fanns redan vid överlämnandet. Annars kan säljaren neka.

Se hela svaret på internetstiftelsen.se
Föregående artikel
Vad menas med skälver?
Nästa artikel
Var på selen skall en falldämpare fästas?