Vilka arbetsuppgifter har en rektor?

Frågad av: Sofia Gustafsson  |  Senaste uppdatering: 19 februari 2022
Betyg: 4.3 av 5 (60 betyg)

Rektorn beslutar om hur förskolan eller skolan ska organiseras och fördelar resurser efter barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar även övriga beslut enligt skollagen och andra bestämmelser.

Se hela svaret på skolverket.se

Vad förväntas av en rektor?

I kombination med skolinspektionens granskningar ska rektors ledarskap till stor del handla om ett pedagogiskt ledarskap gentemot lärare och elever. Samtidigt som en rektor ska agera pedagogisk ledare förväntas de i sin ledarroll även ansvara för ekonomi, verksamhetens budget och personaladministration.

Se hela svaret på ledarskap.eu

Vilket ansvar har en rektor?

Rektor på skolan ansvarar för kvaliteten och resultaten på skolan. Skolan ansvarar för att miljön är trygg, att det finns rutiner för att rapportera frånvaro och regler för hur man får bete sig på skolan. Rektor har också ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå målen.

Se hela svaret på skolverket.se

Hur anmäler man en rektor?

Skolan kan ni anmäla till Skolinspektionen och rektorn kan ni anmäla för tjänstefel till polismyndigheten genom att besöka en polisstation eller ringa 114 14. Om du behöver mer hjälp eller stöd i processen kan du ta kontakt med våra skickliga jurister.

Se hela svaret på lawline.se

Hur är det att jobba som rektor?

Som skolledare har man ledningsansvaret i skolan eller inom ett utbildningsområde. ... Som rektor leder man och planerar arbetet i skolan. Som rektor arbetar man efter de mål som finns i läroplanen. Rektor är den som är chef för lärarna och för alla andra som arbetar i skolan.

Se hela svaret på framtid.se

Vad gör egentligen en rektor?

44 relaterade frågor hittades

Vilken utbildning krävs för att jobba som rektor?

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng. styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng.

Se hela svaret på skolverket.se

Hur är det att jobba som biträdande rektor?

En del biträdande fungerar i praktiken som rektorer, men utan att ha det yttersta ansvaret. För andra dominerar schemaläggning och annan administration. Ibland beskriver biträdande rektorer att de känner sig "lite klämda" i sin roll. Det varierar vilka beslut de får fatta på egen hand.

Se hela svaret på skolledarna.se

Hur får man en rektor sparkad?

Rektorer som struntar i sin anmälningsskyldighet gällande mobbning ska ha en varning. Efter andra varningen ska rektorn bli avskedad. Rektorer har enligt svensk lag anmälningsplikt.

Se hela svaret på nyheter24.se

Vem är chef över en rektor?

Ställföreträdaren tar över ledningsansvaret tills rektorn kommer tillbaka och kan fatta alla beslut som ingår i rektorns befogenheter. Eftersom ledningsansvaret inte får delas mellan flera personer kan det bara finnas en ställföreträdande rektor i taget på en förskola eller skola.

Se hela svaret på skolverket.se

Vad händer när man anmäler till Skolinspektionen?

Vad händer när jag lämnat uppgifter om missförhållanden? Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) går igenom och sparar alla uppgifter som vi får in men vi utreder inte alla uppgifter. Utifrån vårt uppdrag avgör vi om en utredning ska inledas och i så fall på vilket sätt den ska göras.

Se hela svaret på skolinspektionen.se

Vad är pedagogisk insikt?

Pedagogisk insikt kan tolkas handla om att ha en förståelse för eller kunskap om sitt uppdrag, sin roll och för de människor som finns i verksamheten och att kunna omsätta denna förståelse i praktiken.

Se hela svaret på diva-portal.org

Vad är en skolenhet?

Vad är en skolenhet? I skollagen 1 kap. 3 § definieras skolenhet som ”av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet som omfattar en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad”.

Se hela svaret på scb.se

Vad gör en skolledare?

Skolledare kan ha olika titlar men gemensamt är chefskapet och ledarfunktionen. Det handlar framförallt om att leda och coacha lärarna/förskollärarna i deras lärargärning men också att vara kvalitetsansvarig och ta det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs i enlighet med gällande lagar och regler.

Se hela svaret på saco.se

Är det svårt att bli rektor?

Motstridiga krav och otillräckligt stöd gör uppdraget svårt, för att inte säga omöjligt. I stället för att utveckla världens bästa skola blir många rektorer administratörer och springsjasar. I dag är det 0,6 sökande per rektorstjänst.

Se hela svaret på chef.se

Vad tjänar en rektor på folkhögskola?

76 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Vem är chef över förskolechefen?

Teman I de flesta kommuner har rektorn och förskolechefen stort inflytande över rekrytering och lönesättning. Men ansvaret vilar ändå på huvudmannen.

Se hela svaret på lararen.se

Vem utser ställföreträdande rektor?

Enligt skollagen kapitel 2 § 9 så ska det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ledas och samordnas av en rektor. En ställföreträdare får utses för en rektor.

Se hela svaret på hultsfred.se

Kan rektor vara huvudman?

Vem som kan vara skolchef

Det är huvudmannen som avgör vem i organisationen som ska ha den rollen. Det finns inget som hindrar att samma person är till exempel både rektor och skolchef. ... Skolchef är en funktion hos huvudmannen.

Se hela svaret på skolverket.se

Vad krävs för att sparka en lärare?

Saklig grund för uppsägning av personliga skäl kan vara hot om våld, förskingring, illojal konkurrens, arbetsvägran och olovlig frånvaro med mera. Innan du blir uppsagd är arbetsgivaren skyldig att kontakta Lärarförbundet. Detta gäller oavsett om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte.

Se hela svaret på lararforbundet.se

Kan man bli rektor utan att vara lärare?

Så är det inte idag. Riksdagen bör därför tillkännage som sin mening att kraven för att antas till rektorsutbildningen bör ändras så att man ska vara lärare innan man kan bli rektor och därmed ytterst pedagogiskt ansvarig på skolan men också enligt skollagens bestämmelser.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad gör en biträdande förskolechef?

Arbetsuppgifter. Som biträdande förskolechef kommer du att vara en viktig representant för verksamheten. Arbetet innebär många interna och externa kontakter med barn, vårdnadshavare, medarbetare och andra intressenter. Du kommer att ha det operativa personalansvaret.

Se hela svaret på socialrecruiting.jobtip.se

Hur är det att arbeta som Förskolechef?

Både förskolechef och en rektor leder det pedagogiska arbetet och har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Skolledare inom förskola och skola ansvarar även för att barns och elevers utbildning är likvärdig och rättssäker.

Se hela svaret på lararforbundet.se

Vad krävs för att bli kurator?

Största delen av dagens kuratorer har en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. För att komma in på socionomprogrammet bör du läsa ett högskoleförberedande program på gymnasiet, förslagsvis Samhällsvetenskapsprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet.

Se hela svaret på gymnasium.se

Hur blir man Gymnasierektor?

De allra flesta som blir rektorer har arbetat som lärare eller studie- och yrkesvägledare tidigare. Man läser då en statlig rektorsutbildning som erbjuds skolledare både inom det offentliga skolväsendet och på fristående skolor.

Se hela svaret på gymnasium.se
Föregående artikel
Vad kännetecknar en högkonjunktur en lågkonjunktur?
Nästa artikel
Varför somnar inte min bebis?