Vilka befogenheter har en styrelse?

Frågad av: Louise Lundin  |  Senaste uppdatering: 14 juli 2022
Betyg: 4.9 av 5 (72 betyg)

Styrelseledamöterna har ansvar och måste samarbeta
Alla styrelseledamöter har ett grundläggande ansvar för att sköta aktiebolaget enligt lagar och regler och att ta hand om företagets förvaltning. Därför är förtroende och kommunikation viktiga förutsättningar för en fungerande styrelse.

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vad kan en styrelse bestämma?

Vad får styrelsen besluta om

Enligt lagen om ekonomiska föreningar svarar styrelsen för föreningens organisation och förvaltning . Detta innefattar bland annat löpande arbetsuppgifter som bokföring, redovisning, underhåll av fastigheten, upphandling av tjänster för olika typer av arbeten och bankkontakter.

Se hela svaret på bostadsratterna.se

Kan man ändra ett styrelsebeslut?

Den ogiltighetssanktion som kan drabba ett styrelsebeslut kan sägas ha dels en extern och dels en intern sida. Av dessa två är det främst den externa ogiltigheten som tilldragit sig rättsvetenskapens uppmärksamhet.

Se hela svaret på lup.lub.lu.se

Måste styrelsemedlem vara medlem i föreningen?

normalt vara medlemmar i föreningen, om inte annat är bestämt i stadgarna. I en bostadsrättsförening kan, om inte något annat har bestämts i stadgarna, bostadsrättshavarens make/maka eller sambo vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant, även om maken/makan eller sambon inte är medlem i föreningen.

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vad beslutar styrelsen om?

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha.

Se hela svaret på forening.se

Styrelsekunskap

16 relaterade frågor hittades

Vad gör man som styrelseledamot?

Organisera och leda styrelsens arbete. Fortlöpande följa bolagets verksamhet och initiera lämpliga åtgärder. Fastställa dagordning, kalla till sammanträde, säkerställa att protokoll förs samt att beslut fattas och verkställs effektivt. Informera styrelsen mellan möten.

Se hela svaret på blogg.pwc.se

Hur ska en styrelse arbeta?

Styrelsen fattar beslut om företagets förvaltning, ekonomi och strategi. Den tillsätter och avsätter VD, och ger instruktioner till VD. Däremot ska styrelsen inte ha rent operativa arbetsuppgifter. Styrelsens roll varierar mycket beroende på hur stort företaget är.

Se hela svaret på tillvaxtverket.se

Vilka lagstadgade dokument måste finnas i bostadsrättsförening?

Det innebär att de pärmar med dokument som ni, eller er ekonomiska förvaltare, förvarar ska sparas i sju år enligt bokföringslagen. Detta gäller bland annat balansräkningar, årsredovisningar, bokslut, kassaböcker och verifikationer såsom kvitton och fakturor.

Se hela svaret på bostadsratterna.se

Kan en styrelseledamot vara anställd?

Det finns inga regler som innebär att en styrelseledamot inte får vara anställd i föreningen. Om inte föreningens stadgar heller anger ett förbud om detta bör det inte finnas ett hinder mot att en anställd också är styrelsemedlem i en ideell förening.

Se hela svaret på lawline.se

Kan en anställd sitta i styrelsen?

Anställda ska inte sitta i styrelsen och för att undvika många problem ska de helst heller inte vara medlemmar. Detta bör skrivas in i stadgarna. I föreningar som har anställd chef och som delar upp ansvaret mellan styrelsen och denna chef, brukar chefen vara ständigt adjungerad till styrelsen.

Se hela svaret på sv.se

När är styrelsebeslut giltigt?

Beslutet blir giltigt när samtliga styrelseledamöter har skrivit under protokollet. Syftet med styrelsemöten är dock att styrelsen sammanträder. Ju fler som ingår i styrelsen desto större är sannolikheten att någon vill diskutera en fråga innan ett beslut fattas.

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vad händer om man inte får ihop en styrelse i en bostadsrättsförening?

Men saknas styrelse helt eller om man inte får ihop tillräckligt många ledamöter så uppstår en så kallad likvidationsplikt för föreningen. Detta betyder att Bolagsverket startar ett ärende och om inte nya ledamöter väljs inom en viss tid, beslutas det att föreningen ska träda i likvidation och en likvidator tillsätts.

Se hela svaret på riksbyggen.se

Vad krävs för att ändra styrelse?

En ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket. Det gäller även för firmatecknare och verkställande direktör. Om företaget har beslutat att en ändring ska gälla från en senare tidpunkt ska det stå i protokollet.

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vilka kriterier måste vara uppfyllda om styrelsen ska kunna fatta beslut?

För att en styrelse ska kunna vara beslutsför måste fler än hälften av alla ledamöter vara närvarande. En styrelse på tre skulle alltså kunna fatta beslut med bara två närvarande ledamöter. För beslut gäller så kallad enkel majoritet det vill säga den sida som har flest röster vinner.

Se hela svaret på bostadsjuristerna.se

Vilka poster ingår i en styrelse?

I varje styrelse ska det finnas en ordförande, sekreterare och kassör. Det är också vanligt att man väljer olika sakansvariga personer. Dessa ansvarar för olika aktiviteter som föreningen planerar. Vice ordföranden sköter ordförandens uppgifter när denne har förhinder.

Se hela svaret på harryda.se

Vad tjänar man som styrelseledamot?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Se hela svaret på yrkeskollen.se

Hur många styrelseuppdrag kan man ha?

Aktiebolagslagen (ABL) innehåller inte några begränsningar när det gäller det antal styrelseuppdrag en styrelseledamot får ha. I ABL kommenteras endast styrelsens storlek. Man skiljer mellan publika och privata aktiebolag. Huvudregeln är minst tre ledamöter i publika bolag, medan privata bolag kan ha färre.

Se hela svaret på riksdagen.se

Kan man sitta i flera styrelser?

I Sverige finns inget förbud mot att sitta i flera olika styrelser samtidigt. I England däremot ser det annorlunda ut. - Där finns det en huvudregel att man inte får befinna sig i en position som kan innebära lojalitetskonflikter för en ledamot.

Se hela svaret på lag-avtal.se

Är medlemsförteckning offentlig?

Medlemsregistret ska innehålla uppgifter om namn, postadress och den bostadsrätt som medlemmen innehar. Registret är offentligt. Det innebär att alla som vill har rätt att ta del av det. Att ”ta del av” innebär inte att styrelsen måste lämna ut kopior på hela sitt medlemsregister.

Se hela svaret på fastighetsagarna.se

Vilka är firmatecknare i en bostadsrättsförening?

Firmatecknare skriver under för föreningen

En firmatecknare är den person som företräder föreningen och har befogenhet att skriva under avtal. Av anmälan ska det framgå om firman ska tecknas var för sig eller till exempel av två ledamöter gemensamt, också kallat ”i förening” (med varandra).

Se hela svaret på bolagsverket.se

Vad är skillnaden mellan bostadsförening och bostadsrättsförening?

För det första är man i en bostadsförening andelsägare, medan man i en bostadsrättsförening innehar en rätt att bo i en viss lägenhet. I en bostadsförening kan också upplåtelsetiden begränsas, medan du i en bostadsrätt alltid får bo kvar till dess att du överlåter vidare.

Se hela svaret på bostadsjuristerna.se

Vad ingår i ett ägardirektiv?

I ägardirektivet fastställs att ägare, styrelse, vd och finansiärer har samma målbild, värderingar och förväntningar. Det är ett kortfattat gemensamt arbetsdokument som pekar ut företagets riktning och är ett verktyg för ägarstyrning. Det är extra viktigt att ha ett ägardirektiv om det är flera ägare i företaget.

Se hela svaret på tillvaxtverket.se

Vad är ett normalt styrelsearvode?

Genomsnittsarvodet är cirka 185 000 kronor, 249 000 kronor och 490 000 kronor för ledamot som sitter i styrelsen på Small, Mid respektive Large Cap.

Se hela svaret på blogg.pwc.se

Hur många styrelseledamöter?

I ett aktiebolag måste det finnas minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Om styrelsen har färre än tre styrelseledamöter ska det finnas minst en styrelsesuppleant. Tänk på att det kan vara bra för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med olika kunskaper och affärskontakter.

Se hela svaret på verksamt.se

Hur ska en dagordning se ut?

Traditionellt sett så brukar en dagordning se ut på följande sätt: Mötets öppnande: Ordförande hälsar alla välkomna till mötet och förklarar det öppnat. Närvarande: Sekreteraren noterar de som är närvarande på mötet. Val av justerare: Ordförande frågar mötet vem som ska justera protokollet.

Se hela svaret på forening.se
Föregående artikel
Vad är Sammalöneregeln?
Nästa artikel
Varför kan jag inte öppna Utforskaren?