Vilka blir diskriminerade?

Frågad av: Harald Sjögren  |  Senaste uppdatering: 24 februari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (15 betyg)

Vad är diskriminering? (lättläst)
 • kön.
 • könsöverskridande identitet eller uttryck.
 • etnisk tillhörighet.
 • religion eller annan trosuppfattning.
 • funktionsnedsättning.
 • sexuell läggning.
 • ålder.

Se hela svaret på do.se

Vad innebär det att bli diskriminerad?

Diskriminering kan handla om att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Bristande tillgänglighet i affären eller på bussen kan också vara diskriminering. Det kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan eller där du handlar.

Se hela svaret på do.se

Vilka omfattas av diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Se hela svaret på do.se

Kan man råka illa ut på grund av sin identitet?

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med könsidentitet och könsuttryck. Lagen gäller inom arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård, varor, tjänster och flera andra samhällsområden. Förbudet är i princip lika för samtliga diskrimineringsgrunder, med några få undantag.

Se hela svaret på do.se

Hur många blir diskriminerade?

Som exempel vände sig under 2015 sammanlagt 663 människor från hela landet till DO och anmälde diskriminering på grund av etniskt tillhörighet – men DO utredde bara 95 fall. Och under samma år anmälde 179 personer till DO på grund av religiös diskriminering.

Se hela svaret på svt.se

Det här är diskriminering

19 relaterade frågor hittades

Hur många diskrimineras i Sverige?

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks.

Se hela svaret på do.se

Vem blir diskriminerad i Sverige?

Religion eller annan trosuppfattning. Funktionsnedsättning. Det kan handla till exempel handla om hur du kan röra dig, höra, se, tänka, förstå, koncentrera dig eller funka med andra personer. Könsidentitet eller könsuttryck, alltså vilket kön du känner dig som eller till exempel hur du klär dig.

Se hela svaret på umo.se

Hur människa formar sin identitet?

Din identitet skapar du genom att förhålla dig till din omvärld på olika sätt. ... Du utvecklar alltså en självbild – hur du ser på dig själv – och det är genom den som du bygger din identitet. Självbilden formas också av hur du blir behandlad av andra människor.

Se hela svaret på bup.se

Vad säger diskrimineringslagen om diskriminering i skolan?

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i lagen. Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller på annat sätt sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Alla skolor ska arbeta för att ingen elev ska bli diskriminerad.

Se hela svaret på do.se

Vad är kännetecknande för en person som har en stabil identitet?

För att skapa en stabil identitet behöver du ta reda på vem du är, vad du vill, vad du inte vill, vad du kan, vad du inte kan, och vad du tycker om olika saker. Du kan också utnyttja dagstidningar, radioprogram och TV-program och ställa frågor till sig själv: Vad tycker jag om det jag läser, hör och ser?

Se hela svaret på varkstaden.se

Vilka samhällsområden gäller diskrimineringslagen?

Fler samhällsområden
 • Varor, tjänster och bostäder.
 • Hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
 • Socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringen och studiestöd.
 • Värnplikt och civilplikt.
 • Bemötande inom offentlig verksamhet.

Se hela svaret på do.se

Vad är diskriminering på arbetsplats?

Vad som är diskriminering eller inte beror på den enskilda situationen. Följande är exempel på sådant som kan vara diskriminering i arbetslivet: En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön. ... En chef gör ovälkomna sexuella närmanden mot en anställd.

Se hela svaret på do.se

Är diskrimineringslagen dispositiv?

Lagen är tvingande

3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen.

Se hela svaret på lagen.nu

Varför diskrimineras?

Diskriminering i juridisk mening är det när en person utsätts för negativ särbehandling utan giltig grund, av skäl som beror på personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad kan diskriminering leda till?

Den utsatta personen eller gruppen får då sämre förutsättningar, blir kränkt eller utesluts från möjligheter som människor utanför dessa egenskaper har tillgång till. Det kan vara att ha sämre chanser till ett jobb, utbildning eller för att köpa en vara eller tjänst som kund. Man blir med andra ord missgynnad.

Se hela svaret på tng.se

Vad krävs för att något ska räknas som diskriminering enligt lagen?

För att det ska handla om direkt diskriminering måste någon ha blivit sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation. Det innebär att den som anser sig har blivit diskriminerad ska jämföras med någon annan som befinner sig i en liknande situation.

Se hela svaret på do.se

Hur främjar man tolerans och minskar diskriminering i skolan förskolan?

Alla elever ska känna sig trygga och respekterade som de är. Alla ska bli utmanade och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla poten tial. Avgörande för det är att inga elever ska bli diskriminerade, trakasserade eller kränkta. Syftet med detta stödmaterial är att ge rektorer, lärare och annan personal, t.

Se hela svaret på skolverket.se

Hur förhåller sig diskrimineringslagen till skollagens bestämmelser om kränkande behandling?

Diskrimineringslagen anger utbildningsanordnarens skyldigheter om denne får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Med trakasserier menas kränkande behandling som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Se hela svaret på do.se

Hur kan man förebygga diskriminering i skolan?

Det handlar om elevernas mänskliga rättigheter, om att förverkliga FN:s barnkonvention i skolan. Självklart ska elever ha ett rättsskydd likvärdigt det skydd som finns för skolans anställda. Lika behandlingsarbete handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Se hela svaret på ystad.se

Hur skapar barn sin identitet?

Enligt Vygotskij formas barn i samspel med andra, barn lär sig tala, kontrollera sin kropp, utvecklar en identitet och kompetenser. Genom att det lilla barnet samspelar med sin omgivning med leenden, ögonkast och tal så kommer barnet in i en social samhörighet med normer, förväntningar och värderingar (Säljö, 2015).

Se hela svaret på diva-portal.se

Hur kan en människas identitet formas av en religion?

För många är religionen en viktig del av identiteten. Genom den känner de sig som en del av en större gemenskap. I en tid då man söker svar på vem man är och hur man ska leva kan det vara skönt att hitta svar i de regler som religionerna ställt upp.

Se hela svaret på app.binogi.se

Hur kan man påverka sin identitet?

Det är olika faktorer som påverkar hur lökens skal bildas och utvecklas.
 1. Biologiska faktorer. En del av din identitet har en biologisk förklar ing. ...
 2. Sexuell läggning. Sexuell läggning är en annan viktig faktor. ...
 3. Socioekonomisk bakgrund. ...
 4. Familjen. ...
 5. Skolan. ...
 6. Vänner. ...
 7. Fritid. ...
 8. Etnicitet.

Se hela svaret på capensis.se

Vilka diskrimineras mest?

Det innebär att etnisk tillhörighet är en av de diskrimineringsgrunder som oftast förekommer i anmälningarna till DO. Majoriteten av anmälningarna är kopplade till arbetslivet. Det kan till exempel handla om upplevelser av diskriminering vid rekrytering eller av att bli illa behandlad på arbetsplatsen.

Se hela svaret på do.se

Vad får man för straff om man diskriminerar?

Olaga diskriminering

Ett hatbrott blir det om diskrimineringen är på grund av din ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning. ... Straffet för olaga diskriminering är böter eller fängelse i högst ett år.

Se hela svaret på konstnarsnamnden.se

Vilka länder har diskriminering?

Afroamerikaner är överrepresenterade i fängelser och vid tillämpning av dödsstraffet i USA. I Iran kan homosexualitet leda till döden. Romer utsätts för tvångsvräkningar i många europeiska länder och i vissa länder placeras romska barn i särskolor enbart på grund av sin etniska tillhörighet.

Se hela svaret på amnesty.se
Föregående artikel
Hur många kullar kan vildsvin få per år?
Nästa artikel
Hur högt kan en katt hoppa från?