Vilka frågor kan vara aktuella i en MBL förhandling?

Frågad av: Algot Jansson  |  Senaste uppdatering: 8 februari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (32 betyg)

Det kan gälla större investeringsbeslut, långsiktiga beslut om arbetsorganisationen, personalpolitiska frågor, inrättande av arbetslokaler eller röra sociala frågor som anses vara en viktigare förändring. Även beslut som en facklig organisation typiskt sett vill förhandla ska omfattas av förhandlingsskyldigheten.

Se hela svaret på hr-webben.lu.se

När är en MBL förhandling avslutad?

Arbetsgivaren bestämmer vem som justerar protokollet för deras räkning. Du kan redan nu begära att förhandlingen ska förklaras avslutad först när protokollet är justerat. Det är arbetsgivarens förslag till beslut som ska diskuteras. Du ska ha fått förslaget i god tid för att kunna gå igenom det.

Se hela svaret på akavia.se

Vad gäller vid MBL förhandling?

Förhandling enligt 11-14 §§ MBL

Förhandlingen ska genomföras i så god tid och på så tidigt stadium i beslutsprocessen att arbetstagarorganisationerna har en reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget. Det är vidare viktigt att förhandlingen sker på rätt nivå i organisationen. Den ska ske där beslutet kommer att tas.

Se hela svaret på skr.se

Vilka deltar i en MBL förhandling?

Arbetsgivaren och fackförbunden har en ömsesidig grundläggande förhandlingsrätt enligt MBL. Det betyder att båda parter har rätt att begära förhandling med motparten i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmar i fackförbundet, som är eller har varit medarbetare hos arbetsgivaren.

Se hela svaret på ledarna.se

Vad händer om företaget organisationen missar att MBL förhandla vad står i lagen?

Om parterna inte kommer överens

Det ligger på arbetsgivaren att planera sin verksamhet så att denne kan fullgöra sin förhandlingsskyldighet. När arbetsgivaren kan anses ha fullgjort sin förhandlingsskyldighet får denne fatta sitt beslut. Om möjligt så kontakta regionkontoret innan förhandlingen avslutas.

Se hela svaret på unionen.se

Kollektivavtal och MBL

23 relaterade frågor hittades

Vad händer om arbetsgivaren bryter mot MBL?

När Arbetsdomstolen dömer en arbetsgivare för brott mot mbl ligger det allmänna skadeståndet oftast någonstans mellan 20 000 och 100 000 kronor.

Se hela svaret på kollega.se

Vad händer om man inte MBL förhandlar?

För en Fremiamedlem är reglerna om förhandling och information det viktigaste att ha kunskap om. Det är vanligen arbetsgivaren som är skyldig att kalla till förhandling (primär förhandlingsskyldighet). Åsidosättande av förhandlingsskyldigheten kan i värsta fallet leda till skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren.

Se hela svaret på fremia.se

Vilka krav på formalia gäller vid en förhandling enligt MBL?

Formalia vid förhandlingar
  • Underrätta motparten i förväg vid förhandling om arbetsbrist. Inför en förhandling om uppsägning pga arbetsbrist ska arbetsgivaren i god tid underrätta den fackliga motparten om följande (15 § MBL): ...
  • Varsel till Arbetsförmedlingen. ...
  • Skriftlig förhandlingsframställan. ...
  • Protokoll.

Se hela svaret på svenskscenkonst.se

Vad ska förhandlas med facket?

Du är skyldig att förhandla med facket i följande fall: Vid beslut om viktigare förändring av verksamheten. Vid arbetsbrist. Vid övergång av verksamheten från en arbetsgivare till en annan (till exempel vid försäljning av verksamheten).

Se hela svaret på verksamt.se

Vilka har förhandlingsrätt?

Reglerna för den grundläggande förhandlingsrätten för fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och enskilda arbetsgivare finns i 10 § medbestämmandelagen (MBL). ... På arbetsgivarsidan däremot så har både enskilda arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer förhandlingsrätt.

Se hela svaret på unionen.se

Är MBL protokoll offentliga?

Tystnadsplikt kan gälla både fackliga företrädare och arbetsgivare. Det är de fackliga företrädarna som normalt kan åläggas tystnadsplikt eftersom det är de som har rätt till olika typer av information med stöd av 19 § medbestämmandelagen (MBL).

Se hela svaret på unionen.se

När gäller MBL?

Medbestämmandelagen, MBL, handlar om de anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatserna. Det innebär att om arbetsgivaren har kollektivavtal, har de fackliga organisationerna rätt till information om verksamheten. ... För att samverkan ska gälla på arbetsplatsen, behövs kollektivavtal mellan arbetsgivare och fack.

Se hela svaret på vision.se

När kan man använda MBL?

MBL gäller förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. ... En enskild arbetstagare har inte förhandlingsrätt enligt MBL. Innan en arbetsgivare fattar beslut om viktigare förändringar av arbets-​ eller anställningsförhållanden är arbetsgivaren skyldig att förhandla med arbetstagarparten.

Se hela svaret på jpinfonet.se

Hur lång tid tar fackliga förhandlingar?

– Tidsfristen ser lite olika ut beroende på de lokala avtalen och vilken typ av fråga det handlar om, men i de flesta fall måste Finansförbundet begära central förhandling inom tio dagar efter att en lokal förhandling har avslutats, säger Henrik Cronier.

Se hela svaret på finansliv.se

När ska man MBL förhandla?

Förhandlingen ska genomföras i så god tid och på så tidigt stadium i beslutsprocessen att arbetstagarorganisationerna har en reell möjlighet att påverka beslutsunderlaget. ... Det är vidare viktigt att förhandlingen sker på rätt nivå i organisationen. Den ska ske där beslutet kommer att tas.

Se hela svaret på skr.se

När används MBL 10?

10 § Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen, som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren. Arbetsgivare har motsvarande rätt att förhandla med arbetstagarorganisation.

Se hela svaret på lagen.nu

Vad ska förhandlas?

Olika typer av förhandlingar

Medbestämmandeförhandling är arbetsgivaren skyldig att genomföra inför alla viktigare förändringar av verksamheten, arbets- eller anställningsförhållanden. Omorganisation, chefstillsättningar och lönerevision är typiska situationer för medbestämmandeförhandlingar.

Se hela svaret på unionen.se

När förhandlas kollektivavtal?

Regelbundna förhandlingar om innehållet

Ett kollektivavtal gäller oftast 1–3 år. Därefter måste det omförhandlas. Det sker under en så kallad avtalsrörelse. Arbetsgivarorganisationen eller en enskild arbetsgivare förhandlar då med den berörda fackliga organisationen.

Se hela svaret på verksamt.se

Vad ska finnas med i en förhandlingsframställan?

Vad är en förhandlingsframställan? För att få till stånd en förhandling med arbetsgivaren behöver ni göra en förhandlingsframställan. Den ska vara skriftlig och innehålla information om vilken fråga du vill förhandla om.

Se hela svaret på vision.se

Vad är allmän förhandlingsskyldighet?

Även kallat den allmänna förhandlingsrätten. Arbetstagarorganisationer har rätt att begära förhandling med arbetsgivare i frågor rörande förhållandet mellan arbetsgivare och medlem i organisationen som är eller har varit anställd hos arbetsgivaren Denna rätt tillfaller även arbetsgivare.

Se hela svaret på lagen.nu

Vad innebär de så kallade 32 befogenheterna inom MBL?

Utgångspunkten tas i arbetsgivarens så kallade §32-befogenheter (32 § medbestämmandelagen (MBL), se här). ... Den innebär att arbetsgivaren har i princip en ensidig och fri arbetsledningsrätt och omplaceringsrätt.

Se hela svaret på lawline.se

Vad är en Medbestämmandeförhandling?

Medbestämmandeförhandling om arbetsgivaren planerar en förändring av arbets- eller anställningsförhållandena. Då är din arbetsgivare skyldig att kalla till medbestämmandeförhandling om du har kollektivavtal på din arbetsplats. I en medbestämmandeförhandling har arbetsgivaren ensidig beslutsrätt i frågan.

Se hela svaret på unionen.se

Måste en förhandlingsframställan ske skriftligen?

En förhandlingsframställan skriver du när du vill kalla arbetsgivaren till förhandling enligt MBL. För tydlighetens skull och för att inte riskera att missa någon preskriptionsfrist rekommenderar vi att du gör framställan skriftligen.

Se hela svaret på unionen.se

Måste du förhandla med facket innan man fattar beslut om uppsägning av personliga skäl?

Arbetsgivare som inte är bundna av något kollektivavtal alls är skyldiga att förhandla med alla fackliga organisationer som har medlemmar som berörs när det gäller frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist eller övergång av verksamhet.

Se hela svaret på ledare.se

Vad händer om facket och arbetsgivaren inte kommer överens?

Avslutas en förhandling i en rättsvist i oenighet kan facket driva frågan vidare till central förhandling och efter det till domstol. ... En rättstvist kan exempelvis handla om tolkning av kollektivavtal eller om saklig grund föreligger för uppsägning.

Se hela svaret på fastigo.se
Föregående artikel
Hur delar man på allt vid skilsmässa?
Nästa artikel
Vilket fordon släpper ut mest koldioxid?