Vilka krav kan kunden ställa konsumenttjänstlagen?

Frågad av: Mattias Berggren  |  Senaste uppdatering: 27 februari 2022
Betyg: 4.7 av 5 (23 betyg)

När gäller konsumenttjänstlagen?
 • När du som privatperson köper en tjänst av ett företag.
 • Arbete på mark, byggnader och andra fasta saker. Till exempel husrenoveringar, målningsarbeten eller när du anlitar ett företag för att bygga ett nytt hus.
 • Arbete på lösa saker. ...
 • Förvaring av lösa saker.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vilka krav kan en konsument ställa på en utförd tjänst?

Är tjänsten felaktig har konsumenten rätt att hålla inne del av betalningen, kräva att felet rättas till, få avdrag på priset eller häva avtalet. Om felet har orsakat skada har konsumenten rätt till ersättning.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vilka tre omfattande lagar finns för dig som konsument?

Konsumentlagar
 • Konsumentköplagen. Denna lag gäller när du som konsument köper en vara av en näringsidkare. ...
 • Konsumenttjänstlagen. ...
 • Distans- och hemförsäljningslagen. ...
 • Öppet köp och bytesrätt. ...
 • Garanti. ...
 • Tillgodokvitto och presentkort. ...
 • Räkningar. ...
 • Privatköp.

Se hela svaret på boden.se

Vilka tre skyldigheter har näringsidkaren vid tjänster?

4 § Näringsidkaren skall utföra tjänsten fackmässigt. Han skall vidare med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Om inte annat får anses avtalat, ingår det i tjänsten att näringsidkaren skall tillhandahålla behövligt material.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad kan konsumenten kräva om en tjänst inte är tillräckligt bra utförd?

Är tjänsten felaktig har konsumenten rätt att:

kräva att felet rättas till utan kostnad, om det inte medför orimlig kostnad eller besvär för dig. göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för konsumenten att få felet tillrättat.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Konsumenträtt

40 relaterade frågor hittades

Vad kan du göra om du köpt en vara som det är fel på?

När felet på produkten är ursprungligt och konsumenten har reklamerat inom tre år, är du skyldig att antingen:
 • reparera felet.
 • byta till en ny, felfri vara.
 • ge prisavdrag.
 • låta konsumenten få häva köpet och ge pengar tillbaka.
 • ge ersättning för reparation.
 • låta konsumenten hålla inne betalning.
 • ge skadestånd.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Kan en konsument hålla inne betalningen då en försäljare börjat att utföra en tjänst men inte färdigställt den i tid?

När företaget inte påbörjar eller avslutar arbetet inom den tid ni har kommit överens om har du rätt att hålla inne betalningen. Du kan hålla inne så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav. Vid en försening kan du i första hand kräva att företaget slutför tjänsten.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vilka skyldigheter har näringsidkaren enligt KTjL?

Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att det har förelegat ett sådant hinder som avses i första eller andra stycket för en felfri tjänst.

Se hela svaret på lagen.nu

Vilka krav kan säljaren ställa på dig ifall du ska ha möjlighet att lämna tillbaka och eventuellt få pengarna tillbaka?

Säljaren får UÊ tillbaka varan och köparen får tillbaka peng- arna. Om köparen har haft nytta av varan har säljaren rätt att göra ett avdrag för nyt- tan. Köparen har samtidigt rätt till ränta på pengarna säljaren betalar tillbaka. Räntan ska räknas från dagen då betalningen gjordes.

Se hela svaret på fredriks-kurser.se

Under vilka förutsättningar får en näringsidkare utföra tilläggsarbeten enligt konsumenttjänstlagen?

Näringsidkarens skyldighet angående tilläggsarbete framgår av 8 §. ... Näringsidkaren får även utföra arbetet om om han har starka skäl att tro att konsumenten vill att han gör det. Dock har han i detta läge ingen skyldighet att göra det (2 st).

Se hela svaret på lawline.se

Vad reglerar konsumenträtten?

Konsumentköplagen gäller

Försäljning av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris. Byte av lösa saker. Beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vad innebär att vara en konsument?

"En fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet" (1 § 4 st konsumentköplagen). Begreppet förkommer även i många andra lagar, särskilt på konsumenträttens område, med en liknande definition.

Se hela svaret på lagen.nu

Vad innebär Sexmånadersregeln konsument?

Som konsument har du 3 år på dig att reklamera en vara. Det finns även något som heter sexmånadersregeln. Den innebär att ett fel som uppstår inom 6 månader efter köpet antas vara ett ursprungsfel om inte säljaren kan motbevisa detta.

Se hela svaret på pitea.se

Vad krävs för ett företag ska få göra ett Tilläggsarbete?

Tilläggsarbete
 • Priset för tilläggsarbetet är obetydligt eller lågt i förhållande till priset för den avtalade tjänsten.
 • Det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget.

Se hela svaret på foretagarna.se

I vilka fall har säljaren skyldighet att avråda konsumenten från köp av tjänst?

Konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför tjänster åt en privatperson. Lagen är tvingande. Det innebär att säljaren inte får ge köparen sämre villkor än de som finns i lagen. förvaring av lösa saker (till exempel magasine- ring av möbler eller förvaring av båt).

Se hela svaret på konsumentverket.se

Vad menar man med att avråda en reparation för en kund?

Verkstaden är skyldig att avråda från de uppdrag som inte är till rimlig nytta för kunden, t ex när priset för reparationen överstiger hälften av fordonets marknadsvärde. Om kunden ändå önskar att få uppdraget utfört ska detta antecknas på bekräftelsen.

Se hela svaret på mrf.se

Vad gäller med köplagen?

När gäller köplagen? Alla köp av varor mellan privatpersoner, det vill säga när du köper något av eller säljer något till en annan privatperson. Med varor menas lös egendom som till exempel bilar, kläder, vitvaror och möbler. När ett företag säljer varor till ett annat företag.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vilka rättigheter har säljaren om inte köparen betalar en redan överlämnad vara enligt köplagen?

51 § Betalar köparen inte i rätt tid eller medverkar han inte till köpet enligt 50 § 1 och beror detta inte på säljaren eller något förhållande på dennes sida, får säljaren enligt 52--59 §§ kräva betalning eller annan fullgörelse eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd.

Se hela svaret på riksdagen.se

Vad kan säljaren göra om köparen inte betalar sina varor i tid?

Om köparen inte betalar i rätt tid eller inte medverkar till köpet har du enligt 51 § köplagen rätt att kräva betalning eller annan fullgörelse, eller häva köpet, samt dessutom kräva skadestånd om köparens avtalsbrott orsakat dig skada.

Se hela svaret på lawline.se

Vilken ersättning har näringsidkaren rätt till?

Av 42 § KTjL st 2 följer att näringsidkaren har rätt till ersättning om denne har underlåtit sig att ta på sig annat arbete eller inrättat sig efter uppdraget. ... Storleken på ersättningen ska vara skälig och motsvara vad en konsument blivit tvungen att betala vid avbeställning enligt 42 § KTjL.

Se hela svaret på familjensjurist.se

När har näringsidkaren rätt till pristillägg?

Du kan få ersättning om du måste betala ett högre pris för att få tjänsten utförd av någon annan. ... Har du fått en ungefärlig prisuppgift får priset inte överskridas med mer än 15 procent om ni inte kommit överens om någon annan prisgräns eller om näringsidkaren har rätt till pristillägg (se rubriken ”Pristillägg”).

Se hela svaret på besiktningsman.se

Kan konsumenttjänstlagen avtalas bort?

Av 3 § i konsumentköplagen (här) framgår det att konsumentskyddet inte kan avtalas bort med bindande verkan - lagen är alltså tvingande, till konsumentens förmån. ... Således blir svaret på din fråga nej - det är inte möjligt att åsidosätta konsumentköplagen till konsumentens nackdel (däremot till dennes fördel).

Se hela svaret på lawline.se

Vart kan du få hjälp om en vara som du är missnöjd över om du och företaget inte kommer överens?

Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Se hela svaret på hallakonsument.se

Vart kan man vända sig om ett företag inte följer konsumenträtten?

Har du en tvist med ett företag, till exempel en reklamation, får du bäst hjälp om du vänder dig till vår upplysningstjänst Hallå konsument eller konsumentvägledningen i din kommun.

Se hela svaret på konsumentverket.se

När gäller lagen om distansavtal?

Lagen gäller

När du ingår distansavtal, det vill säga avtal via postorder, tv-shop, internet eller som en följd av telefonförsäljning. När du befinner dig utanför dina affärslokaler. ... Till exempel är hemförsäljning, homepartys och gatuförsäljning avtal utanför affärslokaler.

Se hela svaret på konsumentverket.se
Föregående artikel
Vad betyder varmvalsad?
Nästa artikel
Hur byter man kedja på en motorcykel?